Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A po smrti Saulovoj, kad se David vrati pobivši Amalike i osta u Siklagu dva dana,

1 Sam. 11:11, 1 Car. 20:29

2 Trećeg dana, gle, dođe jedan iz vojske Saulove razdrtih haljina i glave posute prahom; i došav k Davidu pade na zemlju i pokloni se.

1 Moj. 37:29, 4 Moj. 14:6, Is.N. 7:6, 1 Sam. 4:12, 2 Sam. 4:10, Jov 1:20, Dela 14:14

3 I reče mu David: Otkuda ideš? A on mu reče: Iz logora izrailjskog utekoh.

4 A David mu reče: Šta bi? Kaži mi. A on reče: Narod pobeže iz boja; i mnogo naroda pade i izgibe, pogibe i Saul i sin mu Jonatan.

5 A David reče momku koji mu donese glas: Kako znaš da je poginuo i sin mu Jonatan?

6 A momak koji mu donese glas reče: Slučajno dođoh na goru Gelvuju, a to se Saul naslonio na koplje svoje, kola i konjici približavahu se k njemu.

1 Sam. 31:1, 1 Sam. 31:6

7 A on obazrevši se natrag ugleda me, pa me viknu, a ja mu rekoh: Evo me.

8 A on mi reče: Ko si? A ja mu rekoh: Amalik sam.

9 A on mi reče: Pristupi k meni ubij me; jer me obuzeše muke, a još je sasvim duša u meni.

10 I pristupih k njemu i ubih ga, jer sam znao da neće ostati živ pošto pade; i uzeh venac carski koji mu beše na glavi i grivnu koja mu beše na ruci, i evo donesoh gospodaru svom.

Sud. 9:54

11 Tada David zgrabi haljine na sebi i razdre ih; tako i svi ljudi koji behu s njim.

2 Sam. 3:31, 2 Dn. 34:27, Jezd. 9:3

12 I ridaše i plakaše, i postiše do večeri za Saulom i za Jonatanom sinom njegovim i za narodom Gospodnjim i za domom Izrailjevim što izgiboše od mača.

13 I reče David momku koji mu donese glas: Odakle si? A on reče: Ja sam sin jednog došljaka Amalika.

2 Sam. 4:10

14 Reče mu David: Kako te nije bilo strah podići ruku svoju i ubiti pomazanika Gospodnjeg?

4 Moj. 12:8, 1 Sam. 24:7, 1 Sam. 26:9, Ps. 105:15

15 I dozva David jednog između momaka svojih i reče: Hodi, pogubi ga. A on ga udari, te umre.

1 Sam. 22:17, 2 Sam. 4:10

16 I reče mu David: Krv tvoja na tvoju glavu; jer tvoja usta svedočiše na te govoreći: Ja sam ubio pomazanika Gospodnjeg.

1 Sam. 26:9, Lk. 19:22

17 Tada David narica ovako za Saulom i za Jonatanom sinom njegovim,

18 I izgovori, da bi se učili sinovi Judini luku, i eto je napisano u knjizi Istinitog:

Is.N. 10:13

19 Diko Izrailjeva! Na tvojim visinama pobijeni su; kako padoše junaci?

2 Sam. 1:27

20 Ne kazujte u Gatu, i ne razglašujte po ulicama askalonskim, da se ne vesele kćeri filistejske i da ne igraju kćeri neobrezanih.

2 Moj. 15:20, 1 Sam. 18:6, 1 Sam. 31:4, 1 Sam. 31:9, Mih. 1:10

21 Gore gelvujske! Ne padala rosa ni dažd na vas, i ne rodilo polje za prinos, jer je tu bačen štit sa junaka, štit Saulov, kao da nije pomazan uljem.

1 Sam. 10:1, Jov 3:3, Pes. 4:4

22 Bez krvi pobijenih i bez masti od junaka nije se vraćao luk Jonatanov, niti je mač Saulov dolazio natrag prazan.

1 Sam. 18:4

23 Saul i Jonatan, mili i dragi za života, ni u smrti se ne rastaviše; lakši od orlova behu.

Sud. 14:18

24 Kćeri Izrailjeve! Plačite za Saulom, koji vas je oblačio u skerlet lepo, i kitio vas zlatnim zakladima po haljinama vašim.

25 Kako padoše junaci u boju! Jonatan kako pogibe na tvojim visinama!

26 Žao mi je za tobom, brate Jonatane; bio si mi mio vrlo; veća mi je bila ljubav tvoja od ljubavi ženske.

1 Sam. 18:1, 1 Sam. 18:3, 1 Sam. 19:2

27 Kako padoše junaci, i propade oružje ubojito!

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I