Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I treći dan dođe David sa svojim ljudima u Siklag, a Amalici behu udarili na južnu stranu i na Siklag, i razvalili Siklag i ognjem ga spalili.

2 Moj. 14:16, 2 Moj. 17:8, 4 Moj. 24:20, 5 Moj. 25:17, 5 Moj. 25:19, 1 Sam. 15:7, 1 Sam. 15:8, 1 Sam. 27:8, 1 Dn. 4:43, Jezek. 25:15

2 I behu zarobili ženskinje koje beše onde, i malo i veliko; ali ne behu ubili nikoga, nego ih behu odveli i otišli svojim putem.

Jov 38:11, Ps. 76:10, Isa. 27:8, Avak. 3:2

3 I kad David dođe sa svojim ljudima u grad, a to grad spaljen ognjem, i žene njihove i sinovi i kćeri njihove zarobljene.

1 Sam. 27:3

4 I podiže David i narod koji beše s njim glas svoj, i plakaše dokle već ne mogoše plakati.

4 Moj. 14:1

5 I obe žene Davidove zarobiše se, Ahinoama iz Jezraela i Avigeja iz Karmila, žena Navalova.

1 Sam. 25:42

6 I David beše na muci velikoj, jer narod govoraše da ga zaspu kamenjem; jer žalostan beše sav narod, svaki za sinovima svojim i za kćerima svojim; ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svom.

2 Moj. 17:4, Ps. 31:24, Ps. 33:18, Ps. 39:7, Ps. 42:5, Ps. 43:5, Ps. 71:4, Ps. 119:81, Ps. 146:5, Plač 3:24, Joilo 3:16, Avak. 3:17, Rim. 4:20

7 I reče David Avijataru svešteniku sinu Ahimelehovom: Uzmi oplećak za me. I uze Avijatar oplećak za Davida.

1 Sam. 23:6, 1 Sam. 23:9

8 I upita David Gospoda govoreći: Hoću li poterati tu četu? Hoću li je stignuti? A Gospod mu reče: Poteraj, jer ćeš zacelo stignuti i izbavićeš.

1 Sam. 23:2, 1 Sam. 23:4, 1 Sam. 30:19, Ps. 22:4, Ps. 28:6, Ps. 50:15

9 I pođe David sa šest stotina ljudi što behu s njim, i dođoše do potoka Vosora; i onde ostaše jedni.

1 Sam. 30:10

10 A David sa četiri stotine ljudi potera dalje, a dvesta ljudi osta, koji sustaše te ne mogoše preći preko potoka Vosora.

1 Sam. 30:21

11 I nađoše jednog Misirca u polju, i dovedoše ga k Davidu, i dadoše mu hleba da jede i vode da pije,

Ps. 111:2

12 I dadoše mu grudu smokava i dva grozda suva. I pojedavši oporavi se, jer tri dana i tri noći ne beše ništa jeo niti vode pio.

Sud. 15:19, 1 Sam. 14:27

13 Tada mu reče David: Čiji si ti? I odakle si? A on reče: Ja sam rodom Misirac, sluga jednog Amalika, a gospodar me ostavi, jer se razboleh pre tri dana.

Jona 1:8

14 Udarismo na južnu stranu heretejsku i na Judinu i na južnu stranu Halevovu, i Siklag spalismo ognjem.

Is.N. 14:13, 2 Sam. 8:18, Jezek. 25:16, Sof. 2:5

15 A David mu reče: Bi li me mogao odvesti k toj četi? A on reče: Zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti ni izdati u ruke mom gospodaru, pa ću te odvesti k toj četi.

5 Moj. 23:15

16 I odvede ga; i gle, oni se behu raširili po svoj zemlji onoj jedući i pijući i veseleći se velikim plenom koji zapleniše iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.

2 Moj. 32:6, 1 Sam. 25:36, 2 Sam. 13:28, Isa. 9:3, Dan. 5:1, Lk. 12:19, Lk. 21:34, 1 Sol. 5:3, Otk. 11:10, Otk. 11:13

17 I David ih bi od večera do večera drugog dana, te niko ne uteče, osim četiri stotine mladića, koji sedavši na kamile pobegoše.

2 Sam. 1:1, Jov 20:5

18 I tako izbavi David sve što behu uzeli Amalici, i obe žene svoje izbavi David.

1 Moj. 14:16, 1 Sam. 30:8

19 I ništa ne izgubiše, ni malo ni veliko, ni sinove ni kćeri, ni šta od plena i od svega što im behu uzeli; sve povrati David.

20 Takođe uze David i ostale sve ovce i volove, koje goneći pred svojom stokom govorahu: Ovo je plen Davidov.

21 I kad se vrati David k onim dvesta ljudi koji behu sustali te ne mogaše ići za Davidom, i koje ostavi na potoku Vosoru, iziđoše na susret Davidu i narodu koji beše s njim. I David pristupivši k narodu pozdravi ih.

1 Sam. 30:10

22 Tada progovoriše svi zli i nevaljali ljudi između onih koji su išli s Davidom, i rekoše: Što nisu išli s nama, zato da im ne damo od plena koji izbavismo, nego svaki ženu svoju i sinove svoje neka uzmu, pa nek idu.

5 Moj. 13:13, Sud. 19:22, 1 Sam. 25:17, 1 Sam. 25:25

23 Ali David reče: Nemojte tako činiti, braćo moja, s onim što nam je dao Gospod koji nas je sačuvao i dao nam u ruke četu koja beše izašla na nas.

24 I ko će vas poslušati u tome? Jer kakav je deo onom koji ide u boj takav je i onom koji ostane kod prtljaga; jednako treba da podele.

4 Moj. 31:27, Ps. 68:12

25 Tako bi od tog dana unapredak, i to posta uredba i zakon u Izrailju do danas.

26 I kad dođe David u Siklag, posla on plena starešinama Judinim, prijateljima svojim, govoreći: Evo vam dar od plena neprijatelja Gospodnjih;

27 Onima u Vetilju, i onima u Ramotu na jugu, i onima u Jatiru,

1 Moj. 12:8, Is.N. 15:48, Is.N. 19:8

28 I onima u Aroiru, i onima u Sifmotu, i onima u Estemoji,

Is.N. 13:16, Is.N. 15:50

29 I onima u Rahalu, i onima u gradovima jerameilskim, i onima u gradovima kenejskim,

Sud. 1:16, 1 Sam. 27:10

30 I onima u Ormi, i onima u Hor-Asanu, i onima u Atahu,

31 I onima u Hevronu i po svim mestima u koja je dolazio David s ljudima svojim.

2 Sam. 2:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I