Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad svrši razgovor sa Saulom, duša Jonatanova prionu za dušu Davidovu, i Jonatan ga zapazi kao svoju dušu.

1 Moj. 44:30, 5 Moj. 13:6, 1 Sam. 19:2, 1 Sam. 20:17, 1 Sam. 20:30, 2 Sam. 1:26, 2 Sam. 18:33, Priče 18:24, Jn. 15:17, Kol. 2:2, 1 Jn. 3:12

2 I uze ga Saul taj dan, i ne dade mu da se vrati kući oca svog.

1 Sam. 8:11, 1 Sam. 14:52

3 I Jonatan učini veru s Davidom, jer ga ljubljaše kao svoju dušu.

1 Sam. 20:8, 1 Sam. 22:8, 1 Sam. 23:18

4 I skide Jonatan sa sebe plašt, koji nošaše, i dade ga Davidu, i odelo svoje i mač svoj i luk svoj i pojas svoj.

5 I iđaše David na šta ga god Saul pošiljaše, i beše srećan, i postavi ga Saul nad vojnicima, i omile svemu narodu, pa i slugama Saulovim.

6 A kad se vraćahu, i kad se David vraćaše ubivši Filistejina, izlaziše žene iz svakog grada Izrailjevog pevajući i igrajući na susret caru Saulu, s bubnjevima i s veseljem i guslama.

2 Moj. 15:20, Sud. 5:1, Sud. 11:34, Ps. 68:25, Ps. 150:4, Jer. 31:4

7 I otpevajući žene jedne drugima uza svirke govorahu: Saul zgubi svoju hiljadu, ali David svojih deset hiljada.

2 Moj. 15:21, Sud. 5:3, 1 Sam. 21:10, 1 Sam. 29:5, 2 Dn. 5:13, Ps. 24:1, Isa. 5:1

8 I razgnevi se Saul vrlo, i ne biše mu po volji te reči, i reče: Davidu dadoše deset hiljada, a meni dadoše hiljadu; još mu samo carstvo treba.

9 I od tog dana Saul gledaše popreko Davida.

1 Moj. 4:5, Mt. 20:15, Lk. 15:28

10 A sutradan napade Saula zli duh Božji, te prorokovaše u kući, a David mu udaraše rukom svojom u gusle kao pre: a Saulu u ruci beše koplje.

1 Sam. 16:14, 1 Sam. 19:9, 1 Sam. 19:24, Dela 16:16

11 I Saul baci koplje govoreći: Da prikujem Davida za zid. Ali mu se David izmače dva puta.

1 Sam. 19:10, 1 Sam. 20:33, Priče 27:4

12 I Saula beše strah od Davida, jer Gospod beše s njim, a od Saula beše odstupio.

1 Sam. 16:13, 1 Sam. 20:13, 1 Sam. 28:15

13 Zato ga ukloni Saul od sebe, i postavi ga hiljadnikom; i on odlažaše i dolažaše pred narodom.

4 Moj. 27:17, 2 Sam. 5:2

14 I David beše srećan u svemu što činjaše, jer Gospod beše s njim.

1 Moj. 39:2, Is.N. 6:27, 1 Sam. 10:7, 1 Sam. 16:18, Dela 7:9

15 A Saul videći da je veoma srećan, bojaše ga se.

16 A sav Izrailj i Juda ljubljaše Davida, jer on odlažaše i dolažaše pred njima.

17 I reče Saul Davidu: Evo, kćer svoju stariju Meravu daću ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi ratove Gospodnje. Jer Saul govoraše: Neću da se digne moja ruka na nj, nego filistejska ruka neka se digne na nj.

4 Moj. 32:20, 1 Sam. 17:25, 1 Sam. 18:25, 1 Sam. 25:28, 2 Sam. 12:9

18 A David reče Saulu: Ko sam ja i kakav je život moj ili dom oca mog u Izrailju, da budem zet carev?

Ruta 2:10, 1 Sam. 9:21, 2 Sam. 7:18, Priče 15:33

19 A kad dođe vreme da Meravu, kćer Saulovu, dadu Davidu, dadoše je Adrilu Meolaćaninu za ženu.

Sud. 7:22, 2 Sam. 21:8

20 Ali Davida ljubljaše Mihala, kći Saulova; a kad to javiše Saulu, bi mu po volji.

21 I reče Saul: Daću mu je da mu bude zamka i da se diže na nj ruka filistejska. A Davidu reče Saul: Bićeš mi danas zet s drugom.

2 Moj. 10:7, Ps. 7:14, Priče 26:24, Jer. 5:26

22 I zapovedi Saul slugama svojim: Recite Davidu tajno i govorite: Gle, omileo si caru, i sve sluge njegove ljube te; budi sada zet carev.

23 I sluge Saulove rekoše te reči Davidu, a David reče: Mislite li da je lako biti zet carev? Ta ja sam siromah i mali čovek.

24 I Saulu javiše ovo sluge njegove govoreći: Ovako reče David.

25 A Saul reče: Ovako recite Davidu: Ne traži car uzdarja, nego sto okrajaka filistejskih, da se car osveti svojim neprijateljima. A Saul mišljaše kako bi David pao u ruke Filistejima.

1 Moj. 34:12, 2 Moj. 22:17, 1 Sam. 14:24

26 I sluge njegove kazaše Davidu te reči, i Davidu bi po volji da postane carev zet. I vreme se još ne navrši.

27 A David usta i otide sa svojim ljudima, i pobi dvesta Filisteja. I donese David okrajke njihove, i dadoše ih na broj caru da bi postao carev zet. I Saul mu dade za ženu Mihalu kćer svoju.

2 Sam. 3:14

28 I Saul vide i pozna da je Gospod sa Davidom; i Mihala kći Saulova ljubljaše ga.

29 A Saul se još većma poboja Davida; i beše Saul jednako neprijatelj Davidu.

1 Sam. 12:15, Jov 5:2, Jov 5:12, Ps. 37:12, Prop. 4:4, Jak. 2:13

30 A knezovi filistejski udarahu; i kad god udarahu, David beše srećniji od svih sluga Saulovih, i ime se njegovo vrlo proslavi.

2 Sam. 11:1, Lk. 21:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I