Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Samuilo reče Saulu: Gospod me je poslao da te pomažem za cara nad narodom Njegovim, nad Izrailjem; slušaj dakle reči Gospodnje.

1 Sam. 9:15, 1 Sam. 9:16

2 Ovako veli Gospod nad vojskama: Opomenuh se šta je učinio Amalik Izrailju, kako mu se opro na putu kad je išao iz Misira.

2 Moj. 17:8, 5 Moj. 25:17

3 Zato idi i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i decu i šta je na sisi i volove i ovce i kamile i magarce.

1 Moj. 3:17, 2 Moj. 20:5, 3 Moj. 27:28, Is.N. 6:17, Is.N. 7:24, 2 Sam. 1:8, 2 Car. 3:19, 2 Dn. 6:34, Isa. 14:21

4 Tada Saul sazva narod, i izbroja ih u Telaimu, i beše ih dvesta hiljada pešaka i deset hiljada ljudi od Jude.

Is.N. 15:24

5 I dođe Saul do grada amaličkog, i namesti zasedu u potoku.

6 I reče Saul Kenejima: Idite, odvojite se, uklonite se od Amalika, da vas ne bi potro s njima; jer ste vi učinili milost svim sinovima Izrailjevim kad su išli iz Misira. I otidoše Keneji od Amalika.

1 Moj. 18:25, 1 Moj. 19:12, 2 Moj. 18:10, 4 Moj. 10:29, 4 Moj. 24:21, Sud. 1:16, Dela 2:40, Otk. 18:4

7 I Saul pobi Amalike od Avile do Sura, koji je prema Misiru.

1 Moj. 2:11, 1 Moj. 16:7, 1 Moj. 25:18, 1 Sam. 14:48, 1 Sam. 27:8

8 I uhvati Agaga cara amaličkog živog, a sav narod njegov pobi oštrim mačem.

1 Sam. 30:1, 1 Car. 20:34, Jest. 3:1

9 I Saul i narod njegov poštede Agaga i najbolje ovce i najbolje volove i ugojenu stoku i jaganjce i sve što beše dobro, i ne hteše pobiti; nego šta beše zlo i bez cene, ono pobiše.

1 Car. 20:42, Priče 15:27, 1 Tim. 6:10

10 Zato dođe reč Gospodnja k Samuilu govoreći:

11 Kajem se što sam Saula postavio carem, jer je odstupio od mene, i nije izvršio moje reči. I rasrdi se Samuilo vrlo, i vikaše ka Gospodu svu noć.

1 Moj. 6:6, Is.N. 22:16, 1 Sam. 8:6, 1 Sam. 13:13, 1 Sam. 16:1, 2 Sam. 24:16, 1 Car. 9:6, Ps. 36:3, Sof. 1:6, Mt. 24:13, Lk. 19:41, Rim. 9:1

12 I ustavši rano Samuilo pođe pred Saula. I javiše Samuilu govoreći: Saul dođe u Karmil, i eno podiže sebi spomenik, pa se vrati odande i otide dalje i siđe u Galgal.

Is.N. 15:55

13 Kad Samuilo dođe k Saulu, reče mu Saul: Blagosloven da si Gospodu! Izvršio sam reč Gospodnju.

1 Moj. 14:19, Ruta 3:10, 1 Sam. 13:10, Lk. 18:11, Jak. 2:10

14 A Samuilo reče: Kakva je to bleka ovaca u ušima mojim? I rika volova koju čujem?

Jak. 2:10

15 A Saul reče: Od Amalika dognaše ih; jer narod poštede najbolje ovce i najbolje volove da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvom; ostalo pak pobismo kao prokleto.

1 Moj. 3:12, Priče 28:13

16 A Samuilo reče Saulu: Stani da ti kažem šta mi je rekao Gospod noćas. Reče mu: Govori.

17 Tada reče Samuilo: Nisi li bio mali sam u svojim očima, pak si postao glava plemenima Izrailjevim, i Gospod te pomaza za cara nad Izrailjem?

18 I Gospod te posla na ovaj put i reče: Idi, pobij grešne Amalike, i vojuj na njih dokle ih ne istrebite.

19 Zašto, dakle, ne posluša glas Gospodnji, nego se naklopi na plen, i učini zlo pred Gospodom?

1 Sam. 14:32

20 A Saul odgovori Samuilu: Ta poslušao sam glas Gospodnji, i išao sam putem kojim me posla Gospod, i doveo sam Agaga cara amaličkog, a Amalike sam istrebio.

21 Nego narod uze od plena ovce i volove, najbolje između prokletih stvari, da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvom u Galgalu.

22 Ali Samuilo reče: Zar su mile Gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas Njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske.

2 Moj. 19:5, Ps. 50:8, Priče 21:3, Prop. 5:1, Isa. 1:11, Os. 6:6, Amos 5:21, Mih. 6:6, Mt. 5:24, Mt. 9:13, Mk. 12:33, Jev. 10:6

23 Jer je neposlušnost kao greh od čaranja, i nepokornost kao sujeverstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si reč Gospodnju, zato je i On tebe odbacio da ne budeš više car.

2 Sam. 7:15, Dela 13:22

24 Tada reče Saul Samuilu: Zgrešio sam što sam prestupio zapovest Gospodnju i tvoje reči; jer pobojah se naroda i poslušah glas njegov.

2 Moj. 9:27, 2 Moj. 23:2, 2 Sam. 12:13, Priče 29:25, Isa. 51:12, Mt. 27:4, Lk. 23:20, Otk. 21:8

25 Nego sada oprosti mi greh moj, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu.

26 A Samuilo reče Saulu: Neću se vratiti s tobom, jer si odbacio reč Gospodnju, i zato je tebe Gospod odbacio da ne budeš više car nad Izrailjem.

1 Sam. 2:30

27 I Samuilo se okrete da ide, ali ga Saul uhvati za skut od plašta njegovog, te se odadre.

1 Sam. 28:14, 1 Car. 11:30

28 Tada mu reče Samuilo: Odadro je Gospod carstvo Izrailjevo od tebe danas, i dao ga bližnjem tvom, koji je bolji od tebe.

1 Sam. 13:14, 1 Sam. 18:8, 1 Sam. 28:17, 2 Sam. 3:9, 2 Sam. 3:10

29 I doista Junak Izrailjev neće slagati, niti će se raskajati; jer nije čovek da se kaje.

4 Moj. 23:19, Jezek. 24:14, 2 Tim. 2:13, Titu 1:2

30 A on reče: Zgrešio sam; ali mi sad učini čast pred starešinama naroda mog i pred Izrailjem, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu Bogu tvom.

1 Sam. 2:30, Ps. 49:20, Priče 4:8, Priče 26:1, Dela 8:24

31 I vrativši se Samuilo otide za Saulom, i pokloni se Saul Gospodu.

32 Potom reče Samuilo: Dovedite mi Agaga, cara amaličkog. I dođe k njemu Agag veseo, jer govoraše Agag: Zaista, prošla je gorčina smrtna.

4 Moj. 24:7

33 Ali Samuilo reče: Kako je tvoj mač učinio te su žene ostale bez dece, tako će ostati bez dece tvoja majka među ženama. I iseče Samuilo Agaga pred Gospodom u Galgalu.

1 Moj. 9:6, 2 Moj. 17:11, Sud. 1:7, 1 Car. 18:40, Jer. 18:21, Mt. 7:2, Otk. 16:6

34 Potom otide Samuilo u Ramu, a Saul otide kući svojoj u Gavaju Saulovu.

1 Sam. 11:4

35 I Samuilo ne vide više Saula do svoje smrti, i plakaše Samuilo za Saulom, što se Gospod pokaja što je postavio Saula carem nad Izrailjem.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I