Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada Samuilo uze uljanicu, i izli mu ulje na glavu, pa ga poljubi, i reče mu: Eto, nije li te pomazao Gospod nad nasledstvom svojim da mu budeš vođ?

2 Moj. 19:5, 5 Moj. 32:9, 1 Sam. 16:13, 2 Sam. 1:21, 2 Car. 9:3, Jer. 10:16

2 Kad otideš danas od mene, naći ćeš dva čoveka kod groba Rahiljinog u kraju Venijaminovom u Selsi, koji će ti reći: Našle su se magarice, koje si pošao da tražiš, i evo otac tvoj ne mareći za magarice zabrinuo se za vas govoreći: Šta ću činiti poradi sina svog?

1 Moj. 35:19, Is.N. 18:28

3 I otišavši odande dalje kad dođeš u ravnicu tavorsku, srešće te onde tri čoveka idući k Bogu u Vetilj, noseći jedan tri jareta, a drugi noseći tri hleba, a treći noseći mešinu vina.

1 Moj. 28:22, 1 Moj. 35:1, Is.N. 19:22, Sud. 4:6, Sud. 4:12, Ps. 89:12

4 Pa će te upitati za zdravlje, i daće ti dva hleba, koje primi iz ruku njihovih.

5 Potom ćeš doći na hum Božji, gde je straža filistejska, i kad uđeš u grad, srešće te gomila proroka silazeći s gore, a pred njima psaltiri i bubnji i svirale i gusle; i oni će prorokovati.

2 Moj. 15:20, 1 Sam. 9:12, 1 Sam. 13:3, 1 Sam. 19:20, 2 Car. 3:15, 1 Kor. 14:1

6 I sići će na te duh Gospodnji, te ćeš prorokovati s njima, i postaćeš drugi čovek.

4 Moj. 11:25, 4 Moj. 27:20, Sud. 14:6, 1 Sam. 16:13, 1 Sam. 19:23, Mt. 7:22

7 I kad ti dođu ti znaci, čini šta ti dođe na ruku, jer je Bog s tobom.

1 Moj. 21:20, 2 Moj. 4:8, 5 Moj. 20:1, Sud. 6:12, Mt. 1:23

8 Potom ćeš otići pre mene u Galgal, i gle, ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljenice i da prinesem žrtve zahvalne. Sedam dana čekaj dokle dođem k tebi i kažem ti šta ćeš činiti.

1 Sam. 11:14, 1 Sam. 13:8

9 I kad se okrete da ide od Samuila, Bog mu dade drugo srce; i svi se oni znaci zbiše onaj dan.

10 I kad dođoše na hum, gle, srete ga gomila proroka, i dođe na nj duh Božji, i prorokova među njima.

1 Sam. 19:20, Mt. 7:21

11 I kad ga videše, svi koji ga poznavahu od pre gde prorokuje s prorocima, rekoše jedan drugom: Šta to bi od sina Kisovog? Eda li je i Saul među prorocima?

1 Sam. 19:24, Mt. 13:54, Jn. 7:15, Dela 4:13

12 A jedan odande odgovori i reče: Ko li im je otac? Otuda posta priča: Eda li je i Saul među prorocima?

Isa. 54:14

13 I prestavši prorokovati dođe na goru.

14 A stric Saulov reče njemu i momku njegovom: Kuda ste išli? A on odgovori: Da tražimo magarice; i kad videsmo da ih nigde nema, otidosmo k Samuilu.

1 Sam. 14:50

15 A Stric Saulov reče: Kaži mi šta vam je rekao Samuilo?

16 A Saul reče stricu svom: Kazao nam je da su se našle magarice. Ali mu ne reče za carstvo što mu je kazao Samuilo.

17 A Samuilo sazva narod u Mispu ka Gospodu.

Sud. 11:11, 1 Sam. 7:5, 1 Sam. 11:15

18 I reče sinovima Izrailjevim: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Ja izvedoh Izrailja iz Misira, i izbavih vas iz ruku misirskih i iz ruku svih carstava koja vas mučahu.

2 Moj. 3:7, 2 Moj. 14:11, 5 Moj. 4:34, Sud. 6:8, Nem. 9:9, Nem. 9:27

19 A vi danas odbaciste Boga svog, koji vas sam izbavlja od svih zala vaših i nevolja vaših, i rekoste mu: Postavi cara nad nama. Sada dakle stanite pred Gospodom po plemenima svojim i po hiljadama svojim.

5 Moj. 17:14, 1 Sam. 8:7, 1 Sam. 12:12, Lk. 18:16

20 I privede Samuilo sva plemena Izrailjeva, i pade na pleme Venijaminovo.

Is.N. 7:14, Jona 1:7, Dela 1:24

21 Potom privede pleme Venijaminovo po porodicama njegovim, i pade na porodicu Matrijevu; potom pade na Saula, sina Kisovog. I tražiše ga, ali se ne nađe.

22 Tada opet upitaše Gospoda: Hoće li još doći ovamo taj čovek? A Gospod reče: Eto sakrio se za prtljagom.

1 Sam. 23:2

23 Tada otrčaše, i dovedoše ga odande. I stade usred naroda, i beše glavom viši od svega naroda.

1 Sam. 9:2

24 I reče Samuilo svemu narodu: Vidite li koga je izabrao Gospod da niko nije kao on u svemu narodu? I sav narod povika i reče: Da živi car!

1 Moj. 36:31, 1 Sam. 12:1, 1 Car. 1:25

25 Tada Samuilo kaza narodu prava carska i napisa u knjigu, i metnu je pred Gospodom. Potom Samuilo raspusti narod da ide svak svojoj kući.

5 Moj. 17:14, 1 Sam. 8:11

26 I Saul takođe otide svojoj kući u Gavaju, i s njim otidoše vojnici, kojima Bog taknu srca.

27 A ljudi nevaljali rekoše: Taj li će nas izbaviti? I prezirahu ga, niti mu donesoše dar. Ali se on učini kao da nije čuo.

5 Moj. 13:13, 1 Sam. 11:12, 2 Sam. 8:2, 1 Car. 4:21, 2 Dn. 17:5, Ps. 72:10, Mt. 2:11, Dela 7:35

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I