Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad Samuilo ostare, postavi sinove svoje za sudije Izrailju.

5 Moj. 16:18, Sud. 5:10, Sud. 10:4, Sud. 12:14

2 A ime sinu njegovom prvencu beše Joilo, a drugom Avija, i suđahu u Virsaveji.

3 Ali sinovi njegovi ne hođahu putevima njegovim, nego udariše za dobitkom, i primahu poklone i izvrtahu pravdu.

2 Moj. 18:21, 5 Moj. 16:19, Ps. 15:5, Prop. 2:19, Jer. 22:15, 1 Tim. 3:3

4 Tada se skupiše sve starešine Izrailjeve i dođoše k Samuilu u Ramu.

5 I rekoše mu: Eto, ti si ostareo, a sinovi tvoji ne hode tvojim putevima: zato postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svih naroda.

5 Moj. 17:14, 1 Sam. 9:20, 1 Sam. 12:13, Dela 13:21

6 Ali Samuilu ne bi po volji što rekoše: Daj nam cara da nam sudi. I Samuilo se pomoli Gospodu.

1 Sam. 15:11, Priče 3:5

7 A Gospod reče Samuilu: Poslušaj glas narodni u svemu što ti govore; jer ne odbaciše tebe nego mene odbaciše da ne carujem nad njima.

2 Moj. 16:8, 1 Sam. 10:19, 1 Sam. 12:17, Lk. 10:16

8 Kako činiše od onog dana kad ih izvedoh iz Misira do danas, i ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svim tim delima čine i tebi.

9 Zato sada poslušaj glas njihov; ali im dobro zasvedoči i kaži način kojim će car carovati nad njima.

Jer. 11:6

10 I kaza Samuilo sve reči Gospodnje narodu koji iskaše od njega cara;

11 I reče: Ovo će biti način kojim će car carovati nad vama: sinove vaše uzimaće i metati ih na kola svoja i među konjike svoje, i oni će trčati pred kolima njegovim;

5 Moj. 17:16, 1 Sam. 14:52, 1 Sam. 18:2, 2 Dn. 2:2, 2 Dn. 26:10

12 I postaviće ih da su mu hiljadnici i pedesetnici, i da mu oru njive i žnju letinu, i da mu grade ratne sprave i šta treba za kola njegova.

13 Uzimaće i kćeri vaše da mu grade mirisne masti i da mu budu kuvarice i hlebarice.

14 I njive vaše i vinograde vaše i maslinike vaše najbolje uzimaće i razdavati slugama svojim.

1 Sam. 22:7, 1 Car. 21:7

15 Uzimaće desetak od useva vaših i od vinograda vaših, i davaće dvoranima svojim i slugama svojim.

16 I sluge vaše i sluškinje vaše i mladiće vaše najlepše i magarce vaše uzimaće, i obrtati na svoje poslove.

17 Stada će vaša desetkovati i vi ćete mu biti robovi.

1 Sam. 17:8

18 Pa ćete onda vikati, radi cara svog, kog izabraste sebi; ali vas Gospod neće onda uslišiti.

Jov 27:9, Ps. 18:41, Priče 1:25, Isa. 1:15, Mih. 3:4, Lk. 13:25

19 Ali narod ne hte poslušati reči Samuilove, i rekoše: Ne, nego car neka bude nad nama,

Isa. 66:4, Jer. 44:16

20 Da budemo i mi kao svi narodi; i neka nam sudi car naš i ide pred nama i vodi naše ratove.

4 Moj. 27:17

21 A Samuilo čuvši sve reči narodne, kaza ih Gospodu.

22 A Gospod reče Samuilu: Poslušaj glas njihov, i postavi im cara. I Samuilo reče Izrailjcima: Idite svaki u svoj grad.

Os. 13:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I