Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A posle Avimeleha usta da izbavi Izrailja Tola sin Fuve sina Dodovog, čovek plemena Isaharovog, koji seđaše u Samiru u gori Jefremovoj.

Sud. 2:16, Sud. 3:9

2 I bi sudija Izrailju dvadeset i tri godine, pa umre i bi pogreben u Samiru.

3 Posle njega usta Jair od plemena Galadovog, i bi sudija Izrailju dvadeset i dve godine;

4 I imaše trideset sinova, koji jahahu na tridesetoro magaradi, i imahu trideset gradova, koji se zovu sela Jairova do danas i jesu u zemlji Galadovoj.

5 Moj. 3:14, Sud. 5:10, Sud. 12:14

5 I umre Jair, i bi pogreben u Kamonu.

6 A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima i Astarotama, i bogovima sirskim, i bogovima sidonskim, i bogovima moavskim, i bogovima sinova Amonovih i bogovima filistejskim; i ostaviše Gospoda i ne služahu Mu.

Sud. 2:11, Sud. 2:12, Sud. 2:13, Sud. 3:7, Sud. 4:1, Sud. 6:1, 1 Car. 11:33, 1 Car. 16:31, 2 Car. 23:13, 2 Dn. 28:23, Ps. 106:36, Jezek. 27:15

7 Zato se razgnevi Gospod na Izrailja, te ih dade u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovim.

1 Sam. 12:9

8 A oni gaziše i satiraše sinove Izrailjeve od one godine osamnaest godina, sve sinove Izrailjeve koji behu s one strane Jordana, u zemlji amorejskoj, koja je u Galadu.

9 I pređoše sinovi Amonovi preko Jordana da se biju i s Judom i s Venijaminom i s domom Jefremovim; i bi Izrailj u velikoj nevolji.

10 Tada vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu govoreći: Sagrešismo Ti što ostavismo Boga svog i služismo Valima.

Jer. 2:27

11 A Gospod reče sinovima Izrailjevim: Od Misiraca i Amoreja i od sinova Amonovih i od Filisteja,

2 Moj. 14:30, 4 Moj. 21:21, Sud. 3:12, Sud. 3:31, 1 Sam. 12:8

12 I od Sidonjana i od Amalika i od Amonaca, koji vas mučiše, nisam li vas izbavljao kad vapijaste k meni?

Sud. 5:19, Sud. 6:3, Ps. 106:42

13 Ali vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima; zato vas više neću izbavljati.

5 Moj. 32:15, Sud. 2:12, 1 Dn. 28:9

14 Idite i vičite one bogove koje ste izabrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj.

5 Moj. 32:38, 2 Car. 3:13

15 A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: Sagrešismo; čini s nama šta Ti je drago, samo nas sada izbavi.

1 Sam. 3:18

16 I pobacaše između sebe bogove tuđe, i stadoše služiti Gospodu; i sažali Mu se radi muke sinova Izrailjevih.

2 Dn. 7:14, Ps. 106:44

17 A sinovi Amonovi skupiše se i stadoše u logor u Galadu; skupiše se i sinovi Izrailjevi i stadoše u logor u Mispi.

1 Moj. 31:49

18 A narod i knezovi galadski rekoše jedan drugom: Ko će početi boj sa sinovima Amonovim? On neka bude poglavar svima koji žive u Galadu.

Sud. 11:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Beograd izrada sajtova Novi Sad. Kuhinje Beograd kuhinje po meri.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01sitemap 02
sitemap 03sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05sitemap 06
sitemap 07sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09sitemap 10
sitemap 11sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01site map 02
site map 03site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05site map 06
site map 07site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09site map 10
site map 11site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I