Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada dođoše glavari otačkih porodica levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinom i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevih.

Is.N. 14:1, Is.N. 17:4

2 I rekoše im u Silomu u zemlji hananskoj govoreći: Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se daju gradovi gde ćemo živeti i podgrađa njihova za stoku našu.

3 Moj. 25:32, 4 Moj. 35:2, Is.N. 18:1, Mt. 10:10, Gal. 6:6, 1 Tim. 5:17

3 I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od nasledstva svog po zapovesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova:

4 Izađe žreb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika između Levita žrebom trinaest gradova od plemena Judinog i od plemena Simeunovog i od plemena Venijaminovog.

Is.N. 24:33

5 A ostalim sinovima Katovim dopade žrebom deset gradova od porodica plemena Jefremovog i od plemena Danovog i od polovine plemena Manasijinog.

1 Dn. 6:61

6 A sinovima Girsonovim dopade žrebom od porodica plemena Isaharovog i od plemena Asirovog i od plemena Neftalimovog i od polovine plemena Manasijinog u Vasanu trinaest gradova;

7 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim od plemena Ruvimovog i od plemena Gadovog i od plemena Zavulonovog dvanaest gradova.

8 Daše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova žrebom, kao što beše zapovedio Gospod preko Mojsija.

1 Moj. 49:7, 4 Moj. 35:2, Is.N. 18:6, Priče 16:33

9 I daše od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeunovih ove gradove koji se kazuju po imenima:

2 Dn. 31:15

10 I dopade sinovima Aronovim od porodica Katovih između sinova Levijevih, za koje pade prvi žreb,

11 Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Enakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgrađem svojim unaokolo.

Is.N. 14:15, Is.N. 15:13, 1 Sam. 2:1, 1 Sam. 5:1, 1 Dn. 6:55, Lk. 1:39

12 A polje oko tog grada i sela njegova daše Halevu sinu Jefonijinom u nasledstvo.

Is.N. 14:3, Is.N. 14:4

13 Daše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem i Livnu s podgrađem.

Is.N. 10:29, Is.N. 15:42, Is.N. 15:54, Is.N. 20:7, 1 Dn. 6:57, Isa. 37:8

14 I Jatir s podgrađem i Estemoju s podgrađem,

Is.N. 15:48, Is.N. 15:50

15 I Olon s podgrađem i Davir s podgrađem,

Is.N. 15:49, 1 Dn. 6:58

16 I Ajin s podgrađem, i Jutu s podgrađem, i Vet-Semes s podgrađem: devet gradova od ta dva plemena.

Is.N. 15:10, Is.N. 15:55, 1 Dn. 6:59

17 A od plemena Venijaminovog Gavaon s podgrađem, i Gavaju s podgrađem,

Is.N. 18:24, Is.N. 18:25

18 Anatot s podgrađem, i Almon s podgrađem: četiri grada.

1 Dn. 6:60

19 Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgrađima.

2 Dn. 31:15

20 A porodicama sinova Katovih, Levitima, što ih još beše od sinova Katovih, dopadoše na njihov žreb gradovi od plemena Jefremovog;

1 Dn. 6:66

21 Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgrađem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgrađem,

1 Moj. 33:19, Is.N. 20:7, 1 Car. 12:1

22 I Kivsajim s podgrađem, i Vet-Oron s podgrađem: četiri grada;

23 A od plemena Danovog: Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem,

24 Ajalon s podgrađem, Gat-Rimon s podgrađem: četiri grada.

25 A od polovine plemena Manasijinog: Tanah s podgrađem i Gat-Rimon s podgrađem: dva grada.

26 Svega deset gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovih ostalima.

27 A sinovima Girsonovim između porodica levitskih dadoše od polovine plemena Manasijinog grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem, i Vester s podgrađem: dva grada;

5 Moj. 1:4, Is.N. 20:8, 1 Dn. 6:71

28 A od plemena Isaharovog: Kison s podgrađem, Davrot s podgrađem.

29 Jarmut s podgrađem, En-Ganim s podgrađem: četiri grada;

Is.N. 19:21

30 A od plemena Asirovog: Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem,

31 Helkat s podgrađem, i Reov s podgrađem: četiri grada;

32 A od plemena Neftalimovog grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem, i Amot-Dor s podgrađem, i Kartan s podgrađem: tri grada.

Is.N. 21:27

33 Svega gradova sinova Girsonovih po porodicama njihovim trinaest gradova s podgrađima.

34 A porodicama sinova Merarijevih, ostalim Levitima, daše od plemena Zavulonovog Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem,

1 Dn. 6:77

35 Dimnu s podgrađem, Nalol s podgrađem: četiri grada;

36 A od plemena Ruvimovog: Vosor s podgrađem, i Jazu s podgrađem,

Is.N. 20:8

37 Kedimot s podgrađem, i Mifat s podgrađem: četiri grada;

38 A od plemena Gadovog: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgrađem, i Mahanajim s podgrađem.

1 Moj. 32:1, 5 Moj. 4:43, 2 Sam. 2:8, 1 Car. 4:13

39 Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem; svega četiri grada.

1 Dn. 26:31

40 Sve ove gradove daše sinovima Merarijevim po porodicama njihovim, što još behu između porodica levitskih; i dođe na žreb njihov dvanaest gradova.

41 Svega gradova levitskih u nasledstvu sinova Izrailjevih beše četrdeset osam gradova s podgrađima.

1 Moj. 49:7

42 A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo; tako je u svakom gradu.

43 Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da će im je dati, i naslediše je i naseliše se u njoj.

1 Moj. 13:15, 1 Moj. 15:18, 1 Moj. 26:3

44 I umiri ih Gospod od svuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovim; i niko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.

5 Moj. 7:24, Is.N. 11:23, Is.N. 22:4

45 Ništa ne izosta od sveg dobra što beše obećao Gospod domu Izrailjevom; sve se zbi.

2 Moj. 3:7, Is.N. 23:14, 1 Car. 8:56, Isa. 49:7, Isa. 49:15, Mt. 24:35, Lk. 21:33

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I