Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom izađe drugi žreb za Simeuna, pleme sinova Simeunovih po porodicama njihovim, i bi nasledstvo njihovo usred nasledstva sinova Judinih.

1 Moj. 49:7, Jezek. 48:24

2 I dopade im u nasledstvo Virsaveja i Saveja i Molada,

1 Moj. 21:14, 1 Moj. 26:33, 1 Moj. 31:1, Is.N. 15:28, 1 Dn. 12:28, Nem. 11:26

3 I Asar-Sual i Vala i Asem,

4 I Eltolad i Vetuil i Orma,

1 Dn. 4:29

5 I Siklag i Vet-Marhavot i Asar-Susa,

6 I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;

7 Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;

8 I sva sela što behu oko tih gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po porodicama njihovim.

1 Sam. 30:27

9 Od dela sinova Judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova Judinih beše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu.

10 Potom izađe treći žreb za sinove Zavulonove po porodicama njihovim; i međa nasledstvu njihovom bi do Saride.

11 A odatle ide međa njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,

1 Moj. 49:13, 2 Moj. 12:22, 2 Moj. 23:31, 1 Car. 4:12, 1 Dn. 6:68

12 Pa se okreće od Saride na istok do međe kislot-tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;

13 Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;

14 Otuda se savija međa k severu na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,

15 S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.

Is.N. 11:1, Is.N. 12:20, Is.N. 21:34

16 To je nasledstvo sinova Zavulonovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.

Dela 17:26

17 Za Isahara izađe žreb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovim;

Jezek. 48:26

18 A međa im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,

Is.N. 1:4, Is.N. 15:16, Sud. 6:33, 1 Sam. 28:4, 1 Car. 4:8, 1 Car. 21:1, 1 Car. 21:23, 2 Car. 8:29

19 I Aferajim i Seon i Anaharat,

20 I Ravit i Kision i Aves,

21 I Remet i En-Ganim i En-Ada i Bet-Fasis,

Is.N. 21:29

22 A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.

Sud. 4:6, 1 Sam. 10:3, 1 Dn. 6:77, Ps. 89:12

23 To je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.

24 Potom izađe žreb peti za pleme sinova Asirovih po porodicama njihovim.

25 I međa im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,

Sud. 18:1

26 I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,

1 Car. 18:19, 2 Car. 2:25, Isa. 35:2, Jer. 46:18, Amos 1:2, Amos 9:3, Mih. 7:14

27 I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k severu, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalevo;

1 Car. 9:13

28 I Hevron i Reov i Amon i Kana skroz do Sidona velikog;

1 Moj. 10:15, 1 Moj. 10:19, Is.N. 11:8, Sud. 1:31, Jn. 2:1, Dela 27:3

29 Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdog grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dela ahsivskog;

1 Moj. 38:5, Mih. 1:14

30 I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.

31 To je nasledstvo plemena sinova Asirovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.

32 Za sinove Neftalimove izađe žreb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovim,

5 Moj. 33:23

33 I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;

34 Potom se obrće međa na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.

5 Moj. 33:23

35 A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,

1 Moj. 10:18, 5 Moj. 3:17, Is.N. 11:2, Is.N. 12:3, Mk. 6:53, Lk. 5:1

36 I Adama i Rama i Asor,

37 I Kedes i Edrej i En-Asor,

38 I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.

39 To je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih po porodicama njihovim, to su gradovi sa selima svojim.

40 Sedmi žreb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim,

41 I međa nasledstvu njihovom bi Sara i Estaol i Ir-Semes,

Sud. 13:2

42 I Salavin i Ajalon i Jetla,

1 Car. 4:9

43 I Elon i Tamnata i Akaron,

44 I Eltekon i Giveton i Valat,

45 I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,

46 I Me-Jarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi.

47 Ali međe sinova Danovih izađoše male za njih; zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrim mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svog.

1 Moj. 49:17, Sud. 18:1, Sud. 18:29

48 To je nasledstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.

4 Moj. 26:54, Dela 17:26

49 A kad podeliše zemlju po međama njenim, daše sinovi Izrailjevi nasledstvo Isusu, sinu Navinom, među sobom.

50 Po zapovesti Gospodnjoj daše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.

Is.N. 24:30, 1 Dn. 7:24

51 To su nasledstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevih podeliše žrebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podeliše zemlju.

4 Moj. 34:17, Is.N. 14:1, Is.N. 18:1, Is.N. 18:10, Ps. 78:58, Jer. 7:12

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I