Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo beše deo sinova Judinih po porodicama njihovim: uz među edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;

4 Moj. 33:36, 4 Moj. 34:3, Is.N. 18:5

2 I beše im južna međa od kraja slanog mora, od zaliva koji ide k jugu.

3 A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;

4 Otuda, idući do Aselmona, izlazi na potok misirski i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa.

1 Moj. 15:18, 4 Moj. 34:5, 1 Car. 8:65

5 A međa k istoku: slano more do kraja Jordana; a međa sa severne strane: od zaliva morskog, do kraja Jordana;

6 Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od severa do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimovog;

Is.N. 18:17

7 Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sever ide na Galgal, prema brdu adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;

Is.N. 7:24, Is.N. 7:26, Isa. 65:10, Os. 2:15

8 Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovih pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enom k zapadu i koja je nakraj doline rafajske k severu;

Is.N. 18:16, Is.N. 18:28, Sud. 1:21, Sud. 19:10, 2 Sam. 5:18, 2 Car. 23:10, Jer. 19:2, Jer. 19:6

9 Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim;

5 Moj. 34:7, Sud. 18:12

10 Potom ide međa do Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa severa, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;

1 Moj. 38:13, 1 Sam. 14:6, Ps. 18:32, Ps. 44:3, Ps. 60:12, Ps. 118:10, Rim. 8:31, 1 Kor. 14:11, Filip. 4:13

11 I ide međa pokraj Akarona k severu, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more.

Is.N. 19:43

12 A međa je zapadna pokraj velikog mora i njegovih međa. To su međe sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.

5 Moj. 11:24, Jezek. 47:20

13 A Halevu sinu Jefonijinom dade Isus deo među sinovima Judinim, kao što mu zapovedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;

Is.N. 14:13, 1 Dn. 6:56

14 I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.

4 Moj. 13:23, Sud. 1:10

15 I odatle ode na Davirane; a Davir se pre zvaše Kirijat-Sefer.

Is.N. 10:38, Sud. 1:11

16 I reče Halev: Ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.

Sud. 1:12, 1 Sam. 17:25

17 I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu, kćer svoju, za ženu.

Is.N. 14:6, Sud. 3:9

18 I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njenog; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: Šta ti je?

1 Moj. 24:64, Sud. 1:14, 1 Sam. 25:23

19 A ona reče: Daj mi dar; kad si mi dao suvu zemlju, daj mi i izvore vodene. I dade joj izvore gornje i izvore donje.

1 Moj. 33:11

20 Ovo je nasledstvo plemena sinova Judinih po porodicama njihovim;

1 Moj. 49:8

21 Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinih, duž međe edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,

1 Moj. 35:21

22 I Kina i Dimona i Adada,

23 I Kades i Asor i Itnan,

24 Zif i Telem i Valot,

1 Sam. 15:4

25 I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;

26 Amam i Sama i Molada,

27 I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,

28 I Asar-Sual i Virsaveja i Viziotija,

29 Vala i Im i Asem,

30 I Eltolad i Hesil i Orma,

31 I Siklag i Madmana i Sansana,

Is.N. 19:5, 1 Sam. 27:6, 1 Dn. 12:1, Isa. 10:31

32 I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.

Sud. 20:45, Nem. 11:29

33 U ravni Estol i Saraja i Asna.

Is.N. 19:41

34 I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,

35 Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.

Is.N. 10:3, Is.N. 10:5, Is.N. 10:10, Is.N. 12:15, 1 Sam. 17:1

36 I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.

1 Sam. 17:52

37 Sevan i Adasa i Magdal-Gad,

38 I Dilan i Mispa i Jokteil,

1 Moj. 31:49, Is.N. 11:3, Is.N. 18:26, 2 Car. 14:7

39 Lahis i Vaskat i Jeglon,

Is.N. 10:3, Is.N. 12:12, 2 Car. 18:14, 2 Car. 22:1, 2 Dn. 11:9

40 I Havon i Lamas i Hitlis,

41 I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.

42 Livna i Eter i Asan,

43 I Jefta i Asna i Nesiv,

44 I Keila i Ahziv i Marisa devet gradova sa selima svojim.

45 Akaron sa selima i zaseocima;

46 Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;

Is.N. 13:3

47 Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka misirskog i do velikog mora s međama.

1 Moj. 15:18

48 A u gori: Samir i Jatir i Sohot,

49 I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,

50 I Anav i Estemon i Anim,

51 I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.

Is.N. 10:41, Is.N. 11:16

52 Arav i Duma i Esan,

53 I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,

54 I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.

1 Moj. 23:2, Is.N. 14:15

55 Maon, Karmel i Zif i Juta,

1 Sam. 23:25

56 Jezrael i Jogdeam i Zanoja,

57 Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.

58 Alul, Vet-sur i Gedor,

59 I Marat i Vet-Anat i Eltekon, šest gradova sa selima svojim.

60 Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.

Is.N. 18:14, 1 Sam. 7:1, 1 Dn. 13:6

61 U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,

62 I Nivsan, i grad soli, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.

1 Sam. 24:1, Jezek. 47:10

63 A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše isterati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinim u Jerusalimu do danas.

Sud. 1:8, Sud. 1:21, 1 Sam. 24:17, 1 Sam. 24:19, 1 Dn. 3:1, Zah. 9:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I