Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Isus već beše star i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.

1 Moj. 18:11, Is.N. 14:10, Is.N. 23:1, 1 Car. 1:1, Lk. 1:7

2 Ovo je zemlja što je ostala: sve međe filistejske i sva gesurska,

1 Moj. 10:14, 1 Moj. 26:1, 2 Moj. 23:29, 5 Moj. 11:23, 1 Sam. 27:8, 2 Sam. 3:3, 2 Sam. 13:37

3 Od Siora, koji je pred Misirom, do međe akaronske na sever; to pripada Hananejima; pet kneževina filistejskih, gazejska, azotska, askalonska, getejska i akaronska, i Aveji;

5 Moj. 2:23, 1 Sam. 6:4, 1 Sam. 6:16, Jer. 2:18, Sof. 2:5

4 S juga sva zemlja hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe amorejske.

Is.N. 19:30, Sud. 1:34

5 I zemlja givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska ematskog;

Is.N. 12:7, 1 Car. 5:18, Ps. 83:7

6 Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdeli žrebom Izrailju u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.

Is.N. 11:8, Is.N. 14:1, Is.N. 23:13

7 Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijinog.

8 Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije s one strane Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,

4 Moj. 32:19, 4 Moj. 32:33, Is.N. 18:7, Is.N. 22:4

9 Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu medevsku do Devona,

4 Moj. 21:30, Isa. 15:2

10 I sve gradove Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, do međe sinova Amonovih,

11 I Galad i među gesursku i mahatsku i svu goru ermonsku i sav Vasan do Salhe;

Is.N. 12:5

12 Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i beše ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrebi.

4 Moj. 21:24, 5 Moj. 3:11

13 Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.

14 Samo plemenu Levijevom ne dade nasledstvo; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjevog jesu nasledstvo njegovo, kao što mu je rekao.

4 Moj. 18:20, 5 Moj. 10:9, 5 Moj. 18:2

15 A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim,

16 I međe im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je nasred potoka, i sva ravan do Medeve,

4 Moj. 21:28, 4 Moj. 21:30, 5 Moj. 3:12, Is.N. 12:2

17 Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,

Jer. 48:23

18 I Jasa i Kadimot i Mifat,

4 Moj. 21:23

19 I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,

4 Moj. 32:37

20 I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,

21 I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, kog ubi Mojsije s knezovima madijanskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim, koji življahu u onoj zemlji.

4 Moj. 21:24, 4 Moj. 31:8, 5 Moj. 3:10

22 I Valama sina Veorovog, vrača, ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenim.

4 Moj. 22:5, 2 Pet. 2:15, Otk. 2:14

23 I behu međe sinova Ruvimovih Jordan s međama svojim. To je nasledstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

24 I dade Mojsije plemenu Gadovom, sinovima Gadovim po porodicama njihovim,

25 I behu im međe Jazir i svi gradovi galadski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi,

4 Moj. 21:26, 4 Moj. 28:1, 4 Moj. 28:29, 4 Moj. 32:35, 5 Moj. 2:19, Sud. 11:13, 2 Sam. 11:1, 2 Sam. 12:26

26 I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe davirske;

27 I u dolini Vet-Aran i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara esevonskog, Jordan i međa njegova do kraja mora hinerotskog s one strane Jordana na istok.

1 Moj. 33:17, Is.N. 11:2, 1 Car. 7:46, Mt. 14:34, Lk. 5:1

28 To je nasledstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

29 I dade Mojsije polovini plemena Manasijinog, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;

30 Međa im beše od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara vasanskog, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.

1 Dn. 2:23

31 I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogovog u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijinog, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim.

Is.N. 12:4

32 To je što razdeli u nasledstvo Mojsije u polju moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu na istoku.

33 A plemenu Levijevom ne dade Mojsije nasledstvo; Gospod je Bog Izrailjev njihovo nasledstvo, kao što im je rekao.

4 Moj. 18:20, 5 Moj. 10:9, 5 Moj. 12:12, Is.N. 18:7, Jezek. 44:28

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I