Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom se vratismo, i idosmo u pustinju k Crvenom Moru, kao što mi zapovedi Gospod, i obilazismo goru Sir dugo vremena.

2 I reče mi Gospod:

3 Dosta ste obilazili tu goru, obrnite se na sever.

4 I zapovedi narodu i reci: Sada ćete preći preko međe braće svoje, sinova Isavovih, koji žive u Siru; i oni će vas se bojati, ali se i vi dobro čuvajte.

2 Dn. 20:10

5 Nemojte zametati boja sa njima, jer vam neću dati zemlje njihove ni stope, jer sam dao Isavu goru Sir u nasledstvo.

1 Moj. 36:8, 5 Moj. 32:8, Is.N. 24:4, Ps. 115:3, Dan. 4:32, Dan. 4:35, Dela 17:26

6 Jela kupujte od njih za novce, i jedite; i vodu kupujte od njih za novce, i pijte.

4 Moj. 20:19

7 Jer te je Gospod Bog tvoj blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih; i zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji, i evo četrdeset godina beše s tobom Gospod Bog tvoj, i ništa ti nije nedostajalo.

8 I prođosmo braću svoju, sinove Isavove, koji žive u Siru, poljem od Elata i od Gesion-Gavera; i odande savivši udarismo preko pustinje moavske.

1 Car. 9:26, 2 Car. 14:22

9 I Gospod mi reče: Nemoj pakostiti Moavcima ni zametati boja sa njima, jer ti neću dati zemlje njihove u nasledstvo; jer dadoh sinovima Lotovim u nasledstvo Ar.

1 Moj. 19:36, 4 Moj. 21:28, Sud. 11:15, Ps. 83:8

10 (Pre življahu onde Emeji, narod velik i jak i visok kao Enakimi;

1 Moj. 14:5, 4 Moj. 13:23, 5 Moj. 9:2

11 O njima se mislilo da su divovi kao i Enakimi; ali ih Moavci zvahu Emeji.

12 I Horeji življahu pre u Siru, ali ih sinovi Isavovi isteraše i istrebiše ispred sebe i naseliše se na njihovo mesto, kao što učini Izrailj u zemlji svog nasledstva koje mu dade Gospod.)

1 Moj. 14:6, 1 Moj. 36:20

13 A sada ustanite i pređite preko potoka Zareda. I pređosmo preko potoka Zareda.

14 A vremena za koje idosmo od Kadis-Varnije pa dokle pređosmo preko potoka Zareda, beše trideset i osam godina, dokle ne izumre u logoru sav onaj naraštaj, ljudi za vojsku, kao što im se beše zakleo Gospod.

4 Moj. 14:33, 4 Moj. 26:64, 5 Moj. 1:34, 5 Moj. 1:46, Ps. 78:33, Ps. 90:3

15 Jer i ruka Gospodnja beše protiv njih potirući ih iz logora dokle ne pomreše.

1 Sam. 5:6, 1 Sam. 5:9, 1 Sam. 5:11, 1 Sam. 7:13, Ps. 78:33, Ps. 95:10, Jev. 4:1

16 I kad svi ti ljudi za vojsku pomreše u narodu,

Is.N. 5:6

17 Reče mi Gospod govoreći:

18 Ti ćeš danas preći preko međe moavske kod Ara;

19 I doći ćeš blizu sinova Amonovih; nemoj im pakostiti ni zametati boja sa njima, jer ti neću dati zemlje amonske u nasledstvo, jer je dadoh sinovima Lotovim u nasledstvo.

1 Moj. 19:38, Sud. 11:15

20 (I za nju se mislilo da je zemlja divovska; u njoj pre življahu divovi, koje Amonci zvahu Zamzumi.

1 Moj. 14:5

21 Behu narod velik i jak i visok kao Enakimi; ali ih istrebi Gospod ispred njih, te oni preuzeše zemlju njihovu i naseliše se na njihovo mesto;

22 Kao što učini sinovima Isavovim, koji življahu u Siru, jer istrebi Horeje ispred njih, i preuzeše zemlju njihovu i ostaše na njihovom mestu do danas.

1 Moj. 36:8, Jov 12:23

23 I Aveje, koji življahu u Asirotu pa do Gaze, istrebiše Kaftoreji, koji izađoše od Kaftora, i naseliše se na njihovo mesto.)

1 Moj. 10:14, Is.N. 13:3, Jer. 25:20, Amos 9:7, Sof. 2:4

24 Ustanite, idite i pređite preko potoka Arnona; gle, dao sam ti u ruke Siona Amorejina, cara esevonskog i zemlju njegovu; počni uzimati nasledstvo i zavojšti na nj.

4 Moj. 21:13

25 Danas počinjem zadavati strah i trepet od tebe narodima pod celim nebom; koji god čuju za te, drhtaće i prepadaće se od tebe.

2 Moj. 15:14, 5 Moj. 11:25

26 I poslah poslenike iz pustinje Kedamota k Sionu, caru esevonskom s mirnim rečima govoreći:

5 Moj. 20:10, Jest. 9:30

27 Da pređem preko tvoje zemlje; upravo ću putem ići, neću svrtati ni nadesno ni nalevo.

4 Moj. 21:21

28 Hranu da mi daješ za novce da jedem, i vodu za novce da mi daješ da pijem, samo da prođem pešice,

5 Moj. 23:3

29 Kao što mi učiniše sinovi Isavovi koji žive u Siru, i Moavci, koji žive u Aru, dokle ne pređem preko Jordana u zemlju koju nam daje Gospod Bog naš.

5 Moj. 23:3

30 Ali ne hte Sion, car esevonski pustiti da prođemo kroz njegovu zemlju, jer Gospod Bog tvoj učini te otvrdnu duh njegov i srce njegovo posta uporno, da bi ga predao u tvoje ruke, kao što se vidi danas.

2 Moj. 4:21, 2 Moj. 10:1, 4 Moj. 21:23, Is.N. 11:20, Os. 4:17

31 I reče mi Gospod: Gledaj, počeh predavati tebi Siona i zemlju njegovu; počni uzimati zemlju njegovu da je naslediš.

32 I iziđe pred nas Sion i sav narod njegov na boj u Jasu.

33 I dade nam ga Gospod Bog naš, i ubismo ga sa sinovima njegovim i svim narodom njegovim.

2 Moj. 23:31, 5 Moj. 7:2, 5 Moj. 29:7, Ps. 135:10, Ps. 136:18

34 I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svim tim gradovima, i žene i decu, ne ostavismo živog nijednog.

3 Moj. 27:28, 5 Moj. 7:2, 5 Moj. 7:26, Is.N. 7:11, Is.N. 9:24, Is.N. 11:14, 1 Sam. 15:3, 1 Sam. 15:8

35 Samo stoku zaplenismo za se i plen što beše po gradovima koje uzesmo.

36 Od Aroira koji je na potoku Arnonu, i od grada koji je u dolini, pa do Galada ne beše grada koji bi nam odoleo: sve to dade nam Gospod Bog naš.

5 Moj. 3:12, 5 Moj. 4:48, Is.N. 13:9, Sud. 11:26, 2 Sam. 24:5, Ps. 44:3, Jer. 48:19

37 Samo k zemlji sinova Amonovih nisi pristupio niti ka kome kraju na potoku Javoku, ni ka gradovima u gori niti kome mestu što je zabranio Gospod Bog naš.

1 Moj. 32:22, 4 Moj. 21:24, 5 Moj. 3:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I