Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

2 Zapovedi sinovima Izrailjevim neka dadu od nasledstva svog Levitima gradove, gde će živeti; i podgrađa oko gradova podajte im,

3 Moj. 25:32, 3 Moj. 25:34, 4 Moj. 18:20, 5 Moj. 18:1, 5 Moj. 18:6, Is.N. 14:3, Is.N. 21:2, 1 Dn. 6:64, 2 Dn. 11:14, Jezek. 45:1

3 Da u gradovima žive, a u podgrađima njihovim da im stoji stoka i imanje njihovo i sve životinje njihove.

4 A podgrađa koja date Levitima neka budu na hiljadu lakata daleko od zidova gradskih unaokolo.

5 Zato izmerite iza svakog grada na istok dve hiljade lakata, i na jug dve hiljade lakata, i na zapad dve hiljade lakata, i na sever dve hiljade lakata, tako da grad bude u sredi. Tolika neka budu podgrađa njihova.

6 A od gradova koje date Levitima odvojte šest gradova za utočište, da onamo uteče ko bi koga ubio; i osim njih podajte im četrdeset i dva grada.

4 Moj. 35:11, 5 Moj. 4:41, Is.N. 20:2, Ps. 9:9, Ps. 62:7, Isa. 4:6

7 Svega gradova, koje ćete dati Levitima da bude četrdeset i osam gradova, svaki sa svojim podgrađem.

1 Dn. 6:54, 1 Dn. 6:73

8 A tih gradova što ćete dati od nasledstva sinova Izrailjevih, od onih koji imaju više podajte više, a od onih koji imaju manje podajte manje; svaki prema nasledstvu koje će imati neka da od svojih gradova Levitima.

2 Moj. 16:18, 4 Moj. 26:54, Is.N. 21:3

9 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

10 Reci sinovima Izrailjevim i kaži im: Kad pređete preko Jordana u zemlju hanansku,

5 Moj. 19:2

11 Od gradova koji vam dopadnu odvojte gradove za utočište da u njih uteče krvnik koji ubije koga nehotice.

2 Moj. 21:13

12 I ti će vam gradovi biti utočišta od osvetnika, da ne pogine krvnik dokle ne stane na sud pred zbor.

5 Moj. 19:6

13 I tako od tih gradova koje date šest gradova biće vam utočišta.

14 Tri takva grada podajte s ove strane Jordana, a tri grada podajte u zemlji hananskoj, ti gradovi neka budu utočišta.

5 Moj. 4:41, 2 Kor. 8:13

15 Sinovima Izrailjevim i došljaku i strancu, koji se bavi među njima, neka tih šest gradova budu utočišta, da uteče u njih ko god ubije koga nehotice.

4 Moj. 15:16, 2 Sam. 14:14

16 Ali ako gvožđem udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik.

2 Moj. 21:12, 2 Moj. 21:14, 3 Moj. 24:17, 5 Moj. 19:11

17 I ako kamenom iz ruke, od kog može čovek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik.

18 Ili ako drvetom iz ruke, od kog može čovek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik.

19 Osvetnik neka pogubi krvnika; kad ga udesi, neka ga pogubi.

20 Ako ga iz mržnje turi, ili se baci čim na nj navalice, te onaj umre,

1 Moj. 4:8, 2 Moj. 21:14, 5 Moj. 19:11, 1 Sam. 18:10, 1 Sam. 18:25, 1 Sam. 20:1, 1 Sam. 24:12, 2 Sam. 3:27, 1 Car. 2:31, Ps. 10:7, Lk. 4:29

21 Ili ako ga iz neprijateljstva udari rukom, te onaj umre, neka se pogubi takav ubica, krvnik je; osvetnik neka pogubi tog krvnika kad ga udesi.

22 Ako li ga nehotice turi bez neprijateljstva, ili se baci na nj čim nehotice,

23 Ili kamenom od kog može čovek poginuti, ako se baci na nj nehotice, te onaj umre, a nije mu neprijatelj, niti mu traži zla,

24 Tada da sudi zbor između ubice i osvetnika po ovom zakonu.

Is.N. 20:6

25 I zbor neka izbavi krvnika iz ruke osvetnikove i vrati ga u utočište njegovo, kuda je utekao, i onde neka ostane dokle ne umre poglavar sveštenički, koji je pomazan svetim uljem.

2 Moj. 29:7, 3 Moj. 4:3, 3 Moj. 21:10, Ef. 1:7

26 Ako krvnik kako god iziđe preko međe svog utočišta u koje je utekao,

Is.N. 2:19

27 I nađe ga osvetnik preko međe utočišta njegovog, ako krvnika ubije osvetnik, neće biti kriv za krv.

Is.N. 2:19

28 Jer u utočištu svom valja da stoji dokle ne umre poglavar sveštenički; pa kad umre poglavar sveštenički, onda treba da se vrati krvnik u zemlju nasledstva svog.

29 Ovo da vam je uredba za suđenje od kolena do kolena po svim stanovima vašim.

4 Moj. 27:11

30 Ko bi hteo pogubiti čoveka, po svedocima neka pogubi krvnika; ali jedan svedok ne može svedočiti da se ko pogubi.

5 Moj. 17:6, Mt. 18:16, 2 Kor. 13:1, 1 Tim. 5:19, Jev. 10:28, Otk. 11:3

31 Ne uzimajte otkup za krvnika, koji zasluži smrt, nego neka se pogubi.

1 Moj. 9:5, 2 Sam. 21:4

32 Ni od onog ne uzimajte otkup koji uteče u utočište, da bi se vratio da živi u svojoj zemlji pre nego umre sveštenik;

Dela 4:12, Gal. 2:21

33 Da ne biste skvrnili zemlju u kojoj ste, jer krv ona skvrni zemlju, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na njoj drugačije nego krvlju onog koji je prolije.

1 Moj. 4:9, 1 Moj. 9:6, 3 Moj. 18:25, 5 Moj. 21:23, 2 Sam. 21:1, 1 Car. 2:31, Ps. 106:38, Isa. 26:21, Os. 4:2, Mih. 4:11

34 Zato ne skvrnite zemlje u kojoj nastavate i u kojoj ja nastavam, jer ja Gospod nastavam usred sinova Izrailjevih.

3 Moj. 18:25, 4 Moj. 5:3, 5 Moj. 21:23, Ps. 76:2, Isa. 8:18, Os. 9:3, 2 Kor. 6:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I