Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Zapovedi sinovima Izrailjevim i reci im: Kad dođete u zemlju hanansku, ta će vam zemlja pripasti u nasledstvo, zemlja hananska s međama svojim.

1 Moj. 17:8, 5 Moj. 1:7, Ps. 78:55, Jezek. 47:13, Jezek. 47:20

3 Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz među edomsku, i da vam je južna međa od brega slanog mora na istok;

1 Moj. 14:3, Is.N. 15:1

4 I ta međa neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varnije, a otuda neka iziđe na selo Adar i ide do Aselmona;

4 Moj. 32:8

5 Potom neka se savije ta međa od Aselmona do potoka misirskog i ide do mora.

1 Moj. 15:18, 1 Car. 8:65, Isa. 27:12

6 A zapadna međa da vam bude veliko more; to da vam je zapadna međa.

7 A severna međa ovo da vam bude: od velikog mora povucite sebi među do gore Ora;

Jezek. 47:15

8 A od gore Ora povucite sebi među kako se ide u Emat, i ta međa neka ide na Sedad;

4 Moj. 13:22, Is.N. 13:5, 2 Sam. 8:9, 2 Car. 14:25, Isa. 10:6, Isa. 36:19, Jer. 39:5, Jezek. 47:15

9 I neka ide ta međa do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana, to da vam bude severna međa.

Jezek. 47:17

10 A s istoka povucite sebi među od sela Enana do Sefama;

11 A od Sefama neka ide ta međa k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta međa dokle dođe do mora Hinerota k istoku;

5 Moj. 3:17, Is.N. 11:2, 2 Car. 23:33

12 I neka se spusti ta međa ka Jordanu, i neka izađe na slano more. Ta će zemlja biti vaša s međama svojim unaokolo.

13 I kaza Mojsije sinovima Izrailjevim govoreći: To je zemlja koju ćete dobiti u nasledstvo žrebom, za koju je zapovedio Gospod da je dobije devet plemena i po.

4 Moj. 26:55, Is.N. 14:1, Mih. 2:5

14 Jer pleme sinova Ruvimovih po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovih po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijinog primiše svoje nasledstvo.

4 Moj. 32:33

15 Ova dva plemena i po primiše nasledstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istočne strane.

16 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

17 Ovo su imena ljudi koji će vam razdeliti u nasledstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin.

2 Moj. 6:23

18 I po jednog kneza iz svakog plemena uzmite da deli zemlju.

19 A ovo su imena tih ljudi: od plemena Judinog Halev sin Jefonijin,

1 Moj. 29:35, 4 Moj. 13:7, 4 Moj. 13:31, 4 Moj. 14:24, 4 Moj. 14:30, 4 Moj. 26:65, 4 Moj. 32:11, 5 Moj. 1:36, 5 Moj. 33:7, Ps. 60:7

20 Od plemena sinova Simeunovih Samuilo sin Emijudov,

1 Moj. 29:33, 1 Moj. 49:5, Jezek. 48:24

21 Od plemena Venijaminovog Eldad sin Haslonov,

1 Moj. 35:18, 5 Moj. 33:12, Ps. 68:27

22 Od plemena sinova Danovih knez Vokor sin Jeklinov,

23 Od sinova Josifovih: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov,

1 Moj. 48:8, 5 Moj. 33:13, Ps. 80:1

24 Od plemena sinova Jefremovih, knez Kamuilo sin Saftanov,

25 Od plemena sinova Zavulonovih knez Elisafan sin Harnahov,

26 Od plemena sinova Isaharovih knez Faltilo sin Ozainov,

27 Od plemena sinova Asirovih knez Ahior sin Selemijin,

28 I od plemena Neftalimovog knez Fadailo sin Amijudov.

29 Ovima zapovedi Gospod da razdele nasledstvo sinovima Izrailjevim u zemlji hananskoj.

5 Moj. 32:8, Dela 17:26

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I