Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi imahu vrlo mnogo stoke, i videše zemlju jazirsku i zemlju galadsku da je dobra za stoku.

4 Moj. 21:32, 5 Moj. 33:21, Is.N. 13:25, 2 Sam. 24:5, Isa. 16:8

2 I došavši sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi rekoše Mojsiju i Eleazaru svešteniku i knezovima od zbora govoreći:

3 Atarot i Devon i Jazir i Namra i Esevon i Elealija i Sevama i Navav i Vean,

4 Moj. 32:36, 4 Moj. 32:38

4 Ta je zemlja, koju Gospod pokori zboru izrailjskom, dobra za stoku, a sluge tvoje imaju stoke.

4 Moj. 21:24, 4 Moj. 21:34

5 Ako smo, rekoše, našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojim u nasledstvo, nemoj nas voditi preko Jordana.

6 A Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Ruvimovim: Braća će vaša ići na vojsku, a vi hoćete ovde da ostanete?

7 Zašto obarate srce sinovima Izrailjevim da ne pređu u zemlju koju im je dao Gospod?

8 Tako su učinili oci vaši, kad ih poslah iz Kadis-Varnije da uhode zemlju;

4 Moj. 13:4, 5 Moj. 1:22

9 I otidoše do potoka Eshola, i uhodiše zemlju; i oboriše srce sinovima Izrailjevim da ne idu u zemlju koju im dade Gospod;

4 Moj. 1:10, 5 Moj. 1:24

10 I razgnevi se onda Gospod, i zakle se govoreći:

4 Moj. 14:11, 5 Moj. 1:34, Ps. 95:11, Jev. 3:8

11 Neće ti ljudi koji izađoše iz Misira, od dvadeset godina i više, videti zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu, jer se ne držaše mene sasvim,

4 Moj. 14:24, 5 Moj. 1:35

12 Osim Haleva, sina Jefonijinog Kenezeja i Isusa sina Navinog, jer se sasvim držaše Gospoda.

Is.N. 14:8, Jov 4:7, Ps. 37:29, Priče 11:31

13 I razgnevi se Gospod na Izrailja, i učini te se potucaše po pustinji četrdeset godina, dokle ne pomre sav onaj naraštaj koji činjaše zlo pred Gospodom.

4 Moj. 14:33, 4 Moj. 26:64

14 A vi sada izađoste na mesto otaca svojih, rod grešnih ljudi, da umnožavate žestinu gneva Gospodnjeg na Izrailja.

5 Moj. 1:34

15 Ako se odvratite od njega, On će ga još ostaviti u pustinji, i tako ćete upropastiti sav onaj narod.

5 Moj. 30:17, 2 Dn. 7:19, 2 Dn. 15:2

16 A oni pristupiše opet k njemu, i rekoše mu: Mi smo radi samo torove načiniti ovde za stada svoja i gradove za decu svoju.

17 A sami ćemo naoružani junački poći pred sinovima Izrailjevim, dokle ih ne odvedemo na njihovo mesto; a naša deca neka stoje u gradovima tvrdim radi stanovnika te zemlje.

Is.N. 4:12

18 Nećemo se vratiti kućama svojim dokle sinovi Izrailjevi ne prime svaki svoje nasledstvo.

Is.N. 22:4

19 Niti ćemo uzeti nasledstvo s njima s one strane Jordana ni dalje, ako nam dopadne nasledstvo s ove strane Jordana prema istoku.

Is.N. 12:1

20 Tada im reče Mojsije; ako ćete učiniti tako i ići pod oružjem pred Gospodom na vojsku,

5 Moj. 3:18, Is.N. 1:13, Is.N. 1:14, Is.N. 4:12, Is.N. 22:1

21 Ako svaki od vas pod oružjem pređe preko Jordana pred Gospodom, dokle ne otera ispred sebe neprijatelja svojih,

22 I dokle se ne pokori zemlja pred Gospodom, pa se onda vratite i ne zgrešite Gospodu ni Izrailju, onda će ova zemlja pripasti vama u nasledstvo pred Gospodom.

5 Moj. 3:12, 5 Moj. 3:20, Is.N. 1:15, Is.N. 11:23, Is.N. 13:8, Is.N. 13:32, Is.N. 22:4

23 Ako li ne učinite tako, gle, zgrešićete Gospodu, i znajte da će vas greh vaš stići.

1 Moj. 4:7, 1 Moj. 44:16, Ps. 140:11, Priče 13:21, Isa. 3:11, Isa. 59:12, Rim. 2:9, 1 Kor. 4:5

24 Gradite sebi gradove za decu svoju i torove za stoku svoju; i šta je izašlo iz usta vaših, učinite.

4 Moj. 32:16, 4 Moj. 32:34

25 I rekoše Mojsiju sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: Sluge će tvoje učiniti kako gospodar naš zapoveda.

26 Deca naša i žene naše, stada naša i sva stoka naša ovde će ostati u gradovima galadskim;

Is.N. 1:14

27 A sluge će tvoje preći svaki naoružan, da se bije pred Gospodom, kao što govori gospodar naš.

Is.N. 4:12

28 Tada Mojsije zapovedi za njih Eleazaru svešteniku i Isusu sinu Navinom i glavarima od domova otačkih među sinovima Izrailjevim,

29 I reče im: Ako pređu sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi s vama preko Jordana, svi oružani, da se biju pred Gospodom, i kad vam bude zemlja pokorena, onda podajte njima zemlju galadsku u nasledstvo.

Is.N. 12:6

30 Ako li ne pređu s vama pod oružjem, onda neka im bude nasledstvo među vama u zemlji hananskoj.

31 I odgovoriše sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: Kako je Gospod kazao slugama tvojim tako ćemo učiniti.

32 Preći ćemo pod oružjem pred Gospodom u zemlju hanansku, a naše nasledstvo da bude s ove strane Jordana.

33 I dade Mojsije sinovima Gadovim i sinovima Ruvimovim i polovini plemena Manasije sina Josifovog carstvo Siona, cara amorejskog i carstvo Oga, cara vasanskog, zemlju i gradove po međama njenim, gradove one zemlje unaokolo.

4 Moj. 21:24, 4 Moj. 34:14, 5 Moj. 2:30, 5 Moj. 3:1, 5 Moj. 3:7, 5 Moj. 3:12, Is.N. 12:2, Is.N. 12:6, Is.N. 13:8, Is.N. 14:3, Is.N. 22:4, 1 Sam. 13:7, Ps. 135:10, Ps. 136:18, Ps. 136:21

34 I sagradiše sinovi Gadovi Devon i Atarot i Aroir.

4 Moj. 33:45, 5 Moj. 2:36, Isa. 17:2

35 I Atrot-Sofan i Jazir i Jogveju,

4 Moj. 1:1, 4 Moj. 1:3

36 I Vet-Nimru i Vet-Aran, gradove tvrde, i torove za stoku.

4 Moj. 32:3

37 A sinovi Ruvimovi sagradiše Esevon i Elealiju i Kirijatajim,

Is.N. 13:19

38 I Navon i Valmeon predenuvši im imena, i Sivmu; i nadeše druga imena gradovima koje sagradiše.

2 Moj. 23:13, 4 Moj. 22:41, Isa. 16:8, Isa. 46:1

39 A sinovi Mahira, sina Manasijinog otidoše u Galad, i uzeše ga, i izagnaše Amoreje koji behu onde.

1 Moj. 50:23, 4 Moj. 26:29, Is.N. 17:1

40 I Mojsije dade Galad Mahiru sinu Manasijinom, koji se onde naseli.

5 Moj. 3:12, Is.N. 17:1

41 I Jair, sin Manasijin otide i uze sela njihova i prozva ih sela Jairova.

5 Moj. 3:14, Sud. 10:4, 1 Car. 4:13, 1 Dn. 2:21, 1 Dn. 2:23

42 I Navav otide i uze Kenat sa selima njegovim, i prozva ga Navav po imenu svom.

2 Sam. 18:18, Ps. 49:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I