Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Osveti sinove Izrailjeve na Madijanima, pa ćeš se onda pribrati k rodu svom.

1 Moj. 15:15, 1 Moj. 35:29, 4 Moj. 25:17, 4 Moj. 27:13, 5 Moj. 32:35, Ps. 94:1

3 I Mojsije reče narodu govoreći: Opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijane da učine osvetu Gospodnju na Madijanima,

5 Moj. 32:35, Ps. 94:1, Jer. 50:28, Rim. 12:19, Jev. 10:30

4 Po hiljadu od plemena, od svakog plemena Izrailjevog opremite na vojsku.

5 I dadoše od hiljada Izrailjevih po hiljadu od svakog plemena, dvanaest hiljada opremiše na vojsku.

6 I posla Mojsije po hiljadu od svakog plemena na vojsku, i s njima Finesa, sina Eleazara sveštenika, i u njega behu sudovi sveti i trube.

4 Moj. 10:9

7 I zavojštiše na Madijane, kako zapovedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.

5 Moj. 20:13, Sud. 21:11, 1 Sam. 27:9, 1 Car. 11:15

8 Pobiše i careve madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva madijanskih, i Valama sina Veorovog ubiše mačem.

4 Moj. 22:10, 4 Moj. 24:25, Is.N. 13:21, Ps. 9:12, Priče 16:5, Priče 26:27, Mt. 7:22, Juda 1:11, Otk. 2:14

9 I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i decu njihovu, i zapleniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.

10 A mesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.

11 I sve roblje i sav plen, ljude i stoku, uzeše;

5 Moj. 20:14

12 I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevih, i roblje i ostali plen i dobit u logor na polju moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.

13 A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora iziđoše im na susret iz logora.

14 I Mojsije se razgnevi na vojvode, na hiljadnike i stotinare, koji se vraćahu s vojske;

15 I reče im Mojsije: A što ostaviste u životu sve žene?

5 Moj. 2:34, Is.N. 6:21, Is.N. 8:25, 1 Sam. 15:3

16 Ta one po reči Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgreše Gospodu s Fegora, te dođe ona pogibija na narod Gospodnji.

4 Moj. 24:14, 4 Moj. 25:2, 5 Moj. 4:3, Is.N. 22:17, Os. 9:10, Mih. 6:5, 2 Pet. 2:15, Otk. 2:14

17 Zato sada pobijte svu decu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale čoveka.

Sud. 21:11

18 A devojke, koje ne poznaše čoveka, ostavite u životu.

19 A vi ostanite izvan logora sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga očistite se treći dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.

4 Moj. 5:2, 4 Moj. 19:6, 4 Moj. 19:11, 4 Moj. 19:12

20 I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostreti i sve sudove drvene očistite.

21 I reče Eleazar sveštenik vojnicima, koji behu išli na vojsku: Ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovedio Mojsiju:

22 Zlato, srebro, bronzu, gvožđe, kositer i olovo,

23 Šta god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i očistiće se, ali pošto se očisti vodom očišćenja; a šta god ne podnosi vatru, propustite kroz vodu.

4 Moj. 8:7, 4 Moj. 19:9, 4 Moj. 19:17

24 I operite haljine svoje sedmi dan, i bićete čisti; i onda ćete ući u logor.

3 Moj. 11:25, 3 Moj. 15:13, Ps. 51:2, Zah. 13:1, Ef. 5:26, Jev. 10:22, 1 Jn. 1:7

25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

26 Izbroj sve što je zaplenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnih.

27 I razdeli sve zaplenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.

Is.N. 22:8, 1 Sam. 30:24, Ps. 68:12

28 I uzmi deo za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.

4 Moj. 18:26, 2 Sam. 8:11, 1 Dn. 18:11, 1 Dn. 26:27, Isa. 18:7, Isa. 23:18, Isa. 60:9, Mt. 22:21

29 Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.

30 I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevim uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade šta treba za šator Gospodnji.

4 Moj. 3:7, 4 Moj. 18:3, 1 Dn. 9:28, 1 Dn. 23:32

31 I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovedi Gospod Mojsiju.

32 I beše plena, što osta od plena koji zapleni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet hiljada ovaca,

33 I sedamdeset i dve hiljade goveda,

34 I šezdeset i jedna hiljada magaraca,

35 I ženskinja što ne beše poznalo čoveka, svega trideset i dve hiljade duša.

36 A u polovini, u delu onih koji behu išli na vojsku, beše na broj tri stotine i trideset i sedam hiljada i pet stotina ovaca,

37 A od toga deo Gospodu beše šest stotina i sedamdeset i pet ovaca:

3 Moj. 25:23, 5 Moj. 10:14, Jov 41:2, Ps. 24:1, Ps. 50:12, Priče 3:9, Mt. 22:21, Mk. 12:17

38 I trideset i šest hiljada goveda, a od toga deo Gospodu sedamdeset i dva;

39 I trideset hiljada i pet stotina magaraca, a od toga deo Gospodu šezdeset i jedan;

40 I šesnaest hiljada duša ljudskih, a od toga deo Gospodu trideset i dve duše.

41 I dade Mojsije Eleazaru svešteniku deo za prinos Gospodu, kao što mu zapovedi Gospod.

4 Moj. 5:9, 4 Moj. 18:8, 4 Moj. 18:19

42 A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevim, koju uze Mojsije od ljudi koji behu išli na vojsku,

43 A i u toj polovini, koja dopade zboru, beše tri stotine i trideset i sedam hiljada i pet stotina ovaca,

44 Trideset i šest hiljada goveda,

45 Trideset hiljada i pet stotina magaraca,

46 I šesnaest hiljada duša ljudskih.

47 Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevim, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade šta treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovedi,

48 I pristupiše k Mojsiju vojvode, hiljadnici i stotinari,

49 I rekoše mu: Sluge tvoje prebrojaše vojnike koji behu pod našom rukom, i nijednog nije manje.

2 Moj. 23:7, 3 Moj. 26:7, 1 Sam. 30:19, Ps. 72:14, Ps. 116:15

50 Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnih zaklada, kopača, narukvica, prstena, obodaca i lančića, da bi se očistile duše naše pred Gospodom.

2 Moj. 30:12, 2 Moj. 30:16, 3 Moj. 17:11, Mt. 20:28, Rim. 3:25

51 I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.

52 A beše svega zlata prinesenog, što prinesoše Mojsiju hiljadnici i stotinari, šesnaest hiljada i sedam stotina i pedeset sikala.

53 A vojnici zadržaše sebi šta koji beše zaplenio.

5 Moj. 20:14

54 I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od hiljadnika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevim pred Gospodom.

2 Moj. 30:16, 4 Moj. 16:40, Zah. 6:14, Lk. 22:19, Dela 10:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I