Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A sedmog meseca prvi dan da imate sveti sabor; posao ropski nijedan ne radite; to da vam je trubni dan.

3 Moj. 23:24, 4 Moj. 10:10, Ps. 89:15, Isa. 27:13, Zah. 9:14, Mk. 16:15, 1 Kor. 15:52, Otk. 8:6

2 I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih;

3 A dar uz njih belog brašna smešanog s uljem tri desetine uz tele i dve desetine uz ovna,

4 Moj. 29:9

4 I po jednu desetinu uz svako jagnje od sedam jaganjaca;

5 I jednog jarca za greh, radi očišćenja vašeg;

4 Moj. 29:11

6 Osim žrtve paljenice u početku meseca i dara njenog, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih po uredbi njihovoj, za miris ugodni, za žrtvu ognjenu Gospodu.

2 Moj. 29:38, 3 Moj. 6:9, 4 Moj. 15:11, 4 Moj. 28:3, 4 Moj. 28:11, Dan. 12:11

7 I deseti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; i mučite duše svoje; ne radite nikakav posao;

3 Moj. 16:29, 3 Moj. 23:27, Jezd. 8:21, Ps. 35:13, Isa. 58:5, Mt. 5:4, Lk. 13:3, 1 Kor. 9:27, 2 Kor. 7:9, Jak. 4:9

8 Nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo;

3 Moj. 22:20, 4 Moj. 28:19, 4 Moj. 29:8, 5 Moj. 15:21, 5 Moj. 17:1

9 I dar uz njih belog brašna pomešanog s uljem tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna,

10 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;

11 Jarca jednog za greh, osim žrtve za greh radi očišćenja, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih.

3 Moj. 16:3, 3 Moj. 16:5

12 I petnaesti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; nijedan posao ropski ne radite; nego praznujte praznik Gospodu sedam dana.

2 Moj. 23:16, 2 Moj. 34:22, 3 Moj. 23:33, 5 Moj. 16:13, Jezd. 3:4, Jezek. 45:25

13 I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, trinaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine, a neka su zdravi;

Jezd. 3:4, Dan. 9:24, Jev. 7:18, Jev. 8:13, Jev. 10:1, Jev. 10:15

14 I dar uz njih brašna belog smešana s uljem po tri desetine uza svako tele od trinaest telaca, po dve desetine uza svakog ovna od ona dva ovna,

15 I po jednu desetinu uza svako jagnje od onih četrnaest jaganjaca;

16 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

17 A drugi deo dvanaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

18 I dar njihov i naliv njihov, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

3 Moj. 2:1, 4 Moj. 15:12, 4 Moj. 28:7, 4 Moj. 28:14

19 I jarca jednog za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

20 A treći dan jedanaest telaca, dva ovna i četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

21 I darove njihove i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

22 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

23 A četvrti dan deset telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

24 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

25 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

26 A peti dan devet telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

Jev. 7:26, 1 Pet. 1:19, Otk. 5:6

27 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

28 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

29 A šesti dan osam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

30 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

31 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

32 A sedmi dan sedam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

33 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

34 I jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

35 A osmi dan da vam je praznik; nijedan posao ropski ne radite.

3 Moj. 23:36, Nem. 8:18, Ps. 47:5, Isa. 11:10, Isa. 54:1, Isa. 60:1, Mt. 28:1, Jn. 7:37, Jev. 1:3, Jev. 4:9, Otk. 7:9, Otk. 7:15, Otk. 11:15

36 Nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih.

37 I dar njihov i nalive njihove, uz tele, uz ovna i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

38 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

39 To prinosite Gospodu na praznike svoje, osim onog što biste po zavetu ili od svoje volje prineli za žrtve paljenice ili darove ili nalive ili žrtve zahvalne.

3 Moj. 7:11, 3 Moj. 7:16, 3 Moj. 22:21, 3 Moj. 22:23, 3 Moj. 23:2, 3 Moj. 23:38, 4 Moj. 6:21, 5 Moj. 12:6, 1 Dn. 23:31, Nem. 10:33, Isa. 1:14, 1 Kor. 10:31

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I