Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Zapovedi sinovima Izrailjevim, i reci im: Prinose moje, hleb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vreme.

3 Moj. 3:11, Mal. 1:7, Mal. 1:12

3 Reci im dakle: Ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu: dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka.

2 Moj. 29:38, Jezd. 3:3, Dan. 8:11, Jev. 9:6, Jev. 10:11

4 Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi uveče.

5 I desetinu efe belog brašna za dar smešanog s četvrtinom ina čistog ulja.

2 Moj. 16:36, 2 Moj. 29:40, 3 Moj. 2:1, 4 Moj. 15:4

6 To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori Sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.

7 I naliv njen da bude četvrt ina na svako jagnje; u svetinji prinosi naliv dobrog pića Gospodu.

2 Moj. 29:42, 3 Moj. 23:13, 4 Moj. 15:5, 4 Moj. 15:7, 4 Moj. 15:10, Isa. 57:1

8 A drugo jagnje prinesi uveče; dar kao ujutru i naliv njegov prinesi za žrtvu ognjenu, za ugodni miris Gospodu.

9 A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava, i dve desetine belog brašna smešanog s uljem za dar s nalivom njegovim.

Mt. 12:5

10 To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svagdašnje žrtve paljenice i naliva njenog.

Jezek. 46:4

11 I u početak meseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednog ovna i sedam jaganjaca od godine zdravih;

4 Moj. 10:10, 1 Sam. 9:12, 1 Sam. 20:5, 1 Dn. 23:31, 2 Dn. 2:4, Nem. 10:33, Isa. 1:13, Os. 2:11, Kol. 2:16

12 I tri desetine belog brašna pomešanog s uljem za dar na svako tele, i dve desetine belog brašna pomešanog s uljem za dar na ovna;

4 Moj. 15:4, 4 Moj. 29:10

13 I po jednu desetinu belog brašna pomešanog s uljem za dar na svako jagnje; to je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.

14 A naliv njihov da bude vina po ina na tele, trećina ina na ovna, i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak meseca, svakog meseca u godini.

15 I jarca jednog za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s nalivom njegovim.

16 A prvog meseca četrnaesti dan da je pasha Gospodu;

2 Moj. 12:6, 3 Moj. 23:5, Jezek. 45:21, Mt. 26:2, Mt. 26:17, Lk. 22:7

17 A petnaesti dan tog meseca praznik: sedam dana jedite presne hlebove.

2 Moj. 12:15, 3 Moj. 23:6

18 Prvi dan neka je sabor sveti; nikakav posao ropski ne radite.

19 Nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednog ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo;

3 Moj. 22:20, 4 Moj. 29:8, 5 Moj. 15:21

20 A dar uz njih belog brašna pomešanog s uljem tri desetine uza svako tele i dve desetine uz ovna prinesite.

21 Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;

22 I jednog jarca za greh, radi očišćenja vašeg.

3 Moj. 16:18, Rim. 8:3, Gal. 4:4, Jev. 9:12

23 To prinesite osim jutarnje žrtve paljenice, koja je žrtva svagdašnja.

24 Tako prinosite svaki dan za onih sedam dana, da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svagdašnje žrtve paljenice i njen naliv prinosite.

2 Kor. 2:15, Ef. 5:2

25 I sedmi dan da imate sveti sabor; posao ropski nijedan ne radite.

2 Moj. 12:16, 3 Moj. 23:8

26 I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu posle svojih nedelja, da imate sabor sveti, nijedan posao ropski ne radite;

2 Moj. 23:16, 3 Moj. 23:10, 3 Moj. 23:15, 5 Moj. 16:10, Priče 3:9, Dela 2:1

27 Nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednog ovna sedam jaganjaca od godine;

3 Moj. 23:18

28 I dar uz njih: belog brašna pomešanog s uljem po tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna,

29 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;

30 Jednog jarca, radi očišćenja vašeg.

31 Prinesite to, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog; a sve neka vam je zdravo s nalivom svojim.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I