Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada dođoše kćeri Salpada, sina Ofera sina Galada sina Mahira sina Manasijinog, od plemena Manasije sina Josifovog, a imena im behu Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.

4 Moj. 14:35, 4 Moj. 26:33, 4 Moj. 36:1, 4 Moj. 36:2, 4 Moj. 36:11, Is.N. 17:3, 1 Dn. 7:15

2 I stadoše pred Mojsija i pred Eleazara sveštenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora od sastanka, i rekoše:

3 Otac naš umre u pustinji, ali ne beše u društvu s onima koji se pobuniše na Gospoda u buni Korejevoj, nego umre od greha svog, a ne ostavi sinove.

4 Moj. 14:22, 4 Moj. 14:29, 4 Moj. 16:1, 4 Moj. 26:64, Rim. 5:12

4 Zašto da se istrebi ime oca našeg iz porodice njegove zato što nije imao sina? Daj nam nasledstvo među braćom oca našeg.

5 I iznese Mojsije stvar njihovu pred Gospoda.

2 Moj. 18:15, 3 Moj. 24:12, Priče 3:5

6 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

Is.N. 17:4

7 Pravo govore, kćeri Salpadove; podaj im pravo da imaju nasledstvo među braćom oca svog, i prinesi nasledstvo oca njihovog na njih.

4 Moj. 36:2, 4 Moj. 36:4, Is.N. 17:4

8 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: Kad ko umre, a nema sina, onda prenesite nasledstvo njegovo na kćer njegovu;

9 Ako li ni kćeri nema, onda podajte nasledstvo njegovo braći njegovoj;

10 Ako li ni braće nema, onda podajte nasledstvo njegovo braći oca njegovog;

11 Ako li nema ni braću očevu, onda podajte nasledstvo njegovo onome ko mu je najbliži u rodu njegovom, i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izrailjevim zakon za suđenje, kako zapovedi Gospod Mojsiju.

4 Moj. 35:29

12 Još reče Gospod Mojsiju: Iziđi na goru ovu avarimsku, i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevim.

5 Moj. 3:27, 5 Moj. 32:49

13 I kad je vidiš, pribraćeš se k rodu svom i ti, kao što se pribrao Aron, brat tvoj.

4 Moj. 20:24, 4 Moj. 20:28, 4 Moj. 31:2, 5 Moj. 10:6

14 Jer ne poslušaste reči moje u pustinji Sinu u svađi narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovim. To je voda od svađe u Kadisu u pustinji Sinu.

2 Moj. 17:7, 4 Moj. 20:1, 4 Moj. 20:13, 4 Moj. 20:24, 5 Moj. 1:37, Ps. 106:32

15 I reče Mojsije Gospodu govoreći:

16 Gospode Bože duhovima i svakom telu, postavi čoveka nad ovim zborom,

4 Moj. 16:22, Zah. 12:1, Jev. 12:9

17 Koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor Gospodnji kao ovce koje nemaju pastira.

5 Moj. 31:2, 1 Sam. 8:20, 1 Car. 22:17, 2 Dn. 1:10, 2 Dn. 18:16, Mt. 9:36

18 A Gospod reče Mojsiju: Uzmi k sebi Isusa sina Navinog, čoveka u kome je duh moj, i metni ruku svoju na nj,

1 Moj. 41:38

19 I izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor, i podaj mu zapovesti pred njima.

5 Moj. 31:7

20 I podaj mu od slave svoje, da ga sluša sav zbor sinova Izrailjevih.

4 Moj. 11:17, 5 Moj. 34:9, Is.N. 1:15, 1 Sam. 10:6, 2 Car. 2:15

21 I neka staje pred Eleazara sveštenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom; po zapovesti Njegovoj neka polaze i po zapovesti Njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izrailjevi s njim i sav zbor.

3 Moj. 8:8, 5 Moj. 33:8, Is.N. 9:14, Sud. 1:1, 1 Sam. 14:19, 1 Sam. 22:10, 1 Sam. 23:9, 1 Sam. 28:6, 1 Sam. 30:7

22 I učini Mojsije kako mu zapovedi Gospod; i uzevši Isusa postavi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor.

23 I metnu ruke svoje na nj, i dade mu zapovesti, kako beše zapovedio Gospod preko Mojsija.

5 Moj. 3:28, Isa. 55:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I