Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A posle te pogibije reče Gospod Mojsiju i Eleazaru, sinu Aronovom svešteniku govoreći:

2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih od dvadeset godina i više po domovima otaca njihovih, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju.

2 Moj. 30:12, 4 Moj. 1:2

3 I reče im Mojsije i Eleazar sveštenik u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

4 Moj. 22:1, 4 Moj. 31:12, 4 Moj. 33:48, 4 Moj. 35:1, 5 Moj. 4:46, 5 Moj. 34:1, 5 Moj. 34:6

4 Da se izbroje od dvadeset godina i više, kako zapovedi Gospod Mojsiju i sinovima Izrailjevim, koji izađoše iz zemlje misirske.

5 Ruvim beše prvenac Izrailjev; a sinovi Ruvimovi: od Enoha porodica Enohova; od Faluja porodica Falujeva;

1 Moj. 29:32, 1 Moj. 46:8, 1 Moj. 49:2, 2 Moj. 6:14, 4 Moj. 1:21, 5 Moj. 33:6, 1 Dn. 5:1, Otk. 7:5

6 Od Asrona porodica Asronova, od Harmije porodica Harmijina.

7 To su porodice Ruvimove; a izbrojanih beše među njima četrdeset i tri hiljade i sedam stotina i trideset.

8 Sin Falujev beše Elijav.

9 A sinovi Elijavovi: Namuilo i Datan i Aviron. Ovaj Datan i ovaj Aviron koji behu od onih što se sazivahu na zbor, ustaše na Mojsija i Arona u buni Korejevoj, kad beše buna na Gospoda;

4 Moj. 16:1, 4 Moj. 27:3, 5 Moj. 11:6, Ps. 106:11, Isa. 65:16, Juda 1:11

10 I zemlja otvorivši usta svoja proždre njih i Koreja, i izgibe ta gomila, i spali ih oganj dvesta i pedeset ljudi, koji postaše ugled.

4 Moj. 16:32, 4 Moj. 16:38, 5 Moj. 28:46, 1 Sam. 2:34, Jov 31:3, Ps. 145:20, Priče 2:22, Priče 10:29, Priče 11:21, Jer. 29:22, Jezek. 14:8, 1 Kor. 10:6, 2 Pet. 2:6, Juda 1:7

11 A sinovi Korejevi ne pogiboše.

2 Moj. 6:24, 1 Dn. 6:22

12 Sinovi Simeunovi po porodicama svojim: od Namuila porodica Namuilova; od Jamina porodica Jaminova; od Jahina porodica Jahinova;

1 Moj. 46:10, 2 Moj. 6:15, 1 Dn. 4:24

13 Od Zare porodica Zarina, od Saula porodica Saulova.

1 Moj. 46:10

14 To su porodice Simeunove; od njih beše dvadeset i dve hiljade i dve stotine.

15 A sinovi Gadovi po porodicama svojim: od Sifona porodica Sifonova; od Agija porodica Agijeva; od Sunija i porodica Sunijeva;

1 Moj. 46:16

16 Od Azena porodica Azenova; od Irija porodica Irijeva;

17 Od Aroda porodica Arodova; od Arilija porodica Arilijeva.

1 Moj. 46:16

18 To su porodice sinova Gadovih, a među njima beše izbrojanih četrdeset hiljada i pet stotina.

19 Sinovi Judini: Ir i Avnan; ali umreše Ir i Avnan u zemlji hananskoj.

1 Moj. 38:2, 1 Moj. 46:12, 1 Dn. 2:3

20 Behu, pak, sinovi Judini po porodicama svojim: od Siloma porodica Silomova; od Faresa porodica Faresova; od Zare porodica Zarina.

1 Moj. 49:8, 1 Dn. 2:3, Otk. 7:5

21 A sinovi Faresovi behu: od Asrona porodica Asronova; od Jamuila porodica Jamuilova.

22 To su porodice Judine, a među njima beše izbrojanih sedamdeset i šest hiljada i pet stotina.

23 A sinovi Isaharovi po porodicama svojim: od Tole porodica Tolina; od Fuve porodica Fuvina;

1 Moj. 46:13, 4 Moj. 1:28, 1 Dn. 7:1

24 Od Jasuva porodica Jasuvova; od Amrama porodica Amramova.

25 To su porodice Isaharove; a među njima beše izbrojanih šezdeset i četiri hiljade i tri stotine.

26 Sinovi Zavulonovi po porodicama svojim: od Sareda porodica Saredova, od Alona porodica Alonova, od Alila porodica Alilova.

1 Moj. 46:14, 1 Moj. 49:13, 4 Moj. 1:30, 5 Moj. 33:18

27 To su porodice Zavulonove, a među njima beše izbrojanih šezdeset hiljada i pet stotina.

28 Sinovi Josifovi po porodicama svojim: Manasija i Jefrem;

1 Moj. 41:51, 1 Moj. 46:20, 4 Moj. 1:32, 5 Moj. 33:17

29 Sinovi Manasijini: od Mahira porodica Mahirova, a Mahir rodi Galada, od kog je porodica Galadova.

4 Moj. 32:39, 4 Moj. 36:1, 5 Moj. 3:15, Is.N. 17:1, Sud. 5:14

30 Ovo su sinovi Galadovi; od Ahijezera porodica Ahijezerova; od Heleka porodica Helekova.

Is.N. 17:2, Sud. 6:11, Sud. 6:24, Sud. 6:34

31 Od Esrila porodica Esrilova, od Sihema porodica Sihemova;

32 Od Simaera porodica Simaerova; od Ofera porodica Oferova;

33 A Salpad sin Oferov nemaše sinove nego kćeri, kojima su imena Mala i Nuja i Egla i Melha i Tersa.

4 Moj. 27:1, Is.N. 17:3

34 To su porodice Manasijine, a od njih beše izbrojanih pedeset i dve hiljade i sedam stotina.

Is.N. 17:14

35 Sinovi, pak, Jefremovi po porodicama svojim: od Sutala porodica Sutalova; od Vehera porodica Veherova; od Tahana porodica Tahanova.

1 Dn. 7:20

36 A ovo su sinovi Sutalovi: od Erana porodica Eranova.

37 To su porodice sinova Jefremovih; a među njima beše izbrojanih trideset i dve hiljade i pet stotina. To su sinovi Josifovi po porodicama svojim.

5 Moj. 33:13, Is.N. 17:14

38 A sinovi Venijaminovi po porodicama svojim: od Vele porodica Velina; od Asvila porodica Asvilova; od Ahirama porodica Ahiramova;

1 Moj. 46:21, 1 Dn. 7:6, 1 Dn. 8:1

39 Od Sufama porodica Sufamova; od Ufama porodica Ufamova.

1 Moj. 46:21

40 A Velini sinovi behu: Ader i Naman; od Adera porodica Aderova; od Namana porodica Namanova.

1 Dn. 8:3

41 To su sinovi Venijaminovi po porodicama svojim, a među njima beše izbrojanih četrdeset i pet hiljada i šest stotina.

42 A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim: od Sameja porodica Samejeva; to je rod Danov po porodicama svojim.

1 Moj. 46:23, 1 Moj. 49:16, 4 Moj. 1:38, 5 Moj. 33:22

43 U svim porodicama Samejevim beše izbrojanih šezdeset i četiri hiljade i četiri stotine.

44 Sinovi Asirovi po porodicama svojim: od Jamina porodica Jaminova; od Jesuja porodica Jesujeva: od Verija porodica Verijina.

1 Moj. 46:17, 1 Dn. 7:30

45 Sinovi Verijini: od Hovera porodica Hoverova; od Melhila porodica Melhilova.

46 A kćeri Asirovoj beše ime Sara.

47 To su porodice sinova Asirovih; a među njima beše izbrojanih pedeset i tri hiljade i četiri stotine.

48 Sinovi Neftalimovi po porodicama svojim: od Asila porodica Asilova; od Gunija porodica Gunijeva.

1 Moj. 46:24, 1 Dn. 7:13

49 Od Jesera porodica Jeserova; od Selima porodica Selimova.

1 Dn. 7:13

50 To je rod Neftalimov po porodicama svojim, a među njima beše izbrojanih četrdeset i pet hiljada i četiri stotine.

51 To su izbrojani među sinovima Izrailjevim, šest stotina i jedna hiljada i sedam stotina i trideset.

4 Moj. 1:46, 4 Moj. 2:32

52 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

53 Tim neka se podeli zemlja u nasledstvo prema broju imena;

4 Moj. 33:54

54 Kojih ima više, podaj im veće nasledstvo, a kojih ima manje, njima manje; svi prema broju izbrojanih svojih neka imaju nasledstvo.

4 Moj. 33:54

55 Ali žrebom neka se podeli zemlja: po imenima plemena otaca svojih neka dobiju nasledstvo.

4 Moj. 34:13, Is.N. 11:23, Is.N. 14:2, Is.N. 17:14, Is.N. 18:6, Is.N. 18:10

56 Ždrebom neka se podeli svakome plemenu, bilo veliko ili malo.

57 A ovo su izbrojani između Levita po porodicama svojim: od Girsona porodica Girsonova; od Kata porodica Katova; od Merarija porodica Merarijeva.

1 Moj. 46:11, 2 Moj. 6:16, 1 Dn. 6:1, 1 Dn. 6:16

58 Ovo su porodice Levijeve: porodica Lovenijeva, porodica Hevronova, porodica Melijeva, porodica Musijeva, porodica Korejeva. A Kat je rodeo Amrama.

59 A ime je ženi Amramovoj Johaveda, kći Levijeva, koja mu se rodila u Misiru; a ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i Mariju sestru njihovu.

2 Moj. 2:1

60 A Aronu se rodi Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.

61 Ali Nadav i Avijud pogiboše kad prinesoše tuđ oganj pred Gospodom.

3 Moj. 10:1, 4 Moj. 3:4, 1 Dn. 24:2

62 I beše ih izbrojanih dvadeset i tri hiljade, svega muškinja od jednog meseca i više; i ne biše brojani među sinove Izrailjeve, jer im nije dano nasledstvo među sinovima Izrailjevim

4 Moj. 1:49, 4 Moj. 3:39, 4 Moj. 18:20, 4 Moj. 18:23, 4 Moj. 35:2, 4 Moj. 35:7, 5 Moj. 10:9, 5 Moj. 14:27, 5 Moj. 18:1, Is.N. 14:3

63 To su izbrojani, kad Mojsije i Eleazar sveštenik izbrojaše sinove Izrailjeve u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

64 A među njima ne beše nijedan od onih koje izbrojaše Mojsije i Aron, sveštenik, kad brojaše sinove Izrailjeve u pustinji Sinajskoj.

4 Moj. 1:1, 4 Moj. 14:29, 5 Moj. 2:14

65 Jer Gospod beše rekao za njih: Pomreće u pustinji. I ne osta ih ni jedan osim Haleva, sina Jefonijinog i Isusa sina Navinog.

4 Moj. 14:28, 4 Moj. 14:30, 4 Moj. 32:12, 5 Moj. 1:36, 5 Moj. 1:38, 5 Moj. 32:49, Is.N. 5:4, Ps. 90:3, Rim. 11:22, 1 Kor. 10:5, Jev. 3:17, Juda 1:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I