Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I videvši Valam da je Božja volja da blagosilja Izrailja, ne hte više ni ići kao pre po vračanje, nego se okrete licem k pustinji,

2 I podigavši oči svoje ugleda Izrailja gde stoji po plemenima svojim; i duh Božji dođe na nj.

4 Moj. 2:2, 4 Moj. 2:34, 4 Moj. 11:25, 1 Sam. 19:20, 2 Dn. 15:1, Mt. 7:21, 1 Kor. 12:8

3 I otvori priču svoju, i reče: Kaže Valam, sin Veorov; kaže čovek kome su otvorene oči.

4 Moj. 23:7

4 Kaže onaj koji čuje reči Božje, koji vidi utvaru Svemogućeg, koji kad padne otvorene su mu oči:

1 Sam. 19:24, Jezek. 1:28, Dan. 8:18, 2 Kor. 12:2, Otk. 1:10, Otk. 1:17

5 Kako su lepi šatori tvoji, Jakove, i kolibe tvoje, Izrailju!

6 Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj reke, kao mirisava drveta koja je posadio Gospod, kao kedri na vodi.

Ps. 1:3, Ps. 104:16, Jer. 17:8

7 Poteći će voda iz vedra njegovog, i seme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovo uzvisiti.

1 Sam. 15:32, 2 Sam. 5:12, 1 Car. 4:21, 1 Dn. 14:2, Isa. 2:2

8 Bog ga je izveo iz Misira, i On mu je kao snaga jednorogova; poješće narode koji su mu neprijatelji, i kosti će njegove potrti, i strelama svojim postreljati ih.

9 Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav; ko će ga probuditi? Ko tebe blagosilja, biće blagosloven; a ko tebe kune, biće proklet.

1 Moj. 12:3, 2 Moj. 23:23, Ps. 122:6, Jezek. 19:2, Mih. 5:8, Mt. 25:40, Mt. 25:45

10 Tada se razgnevi Valak na Valama, i pljesnu se rukama, i reče Valak Valamu: Dozvah te da prokuneš neprijatelje moje, a ti si ih blagoslovio eto već tri puta.

11 Odlazi u svoje mesto; rekoh da ću te darivati, a eto Gospod ne da ti dara.

12 A Valam reče Valaku: Nisam li i poslanicima tvojim koje si poslao k meni rekao govoreći:

13 Da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti reči Gospodnje da učinim šta dobro ili zlo od sebe; šta kaže Gospod ono ću kazati.

14 Ja sada evo idem k narodu svom, ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvom najposle.

1 Moj. 49:1

15 Potom otvori priču svoju, i reče: Kaže Valam sin Veorov, kaže čovek kome su otvorene oči,

16 Kaže koji čuje reči Božje, i zna znanje o Višnjem, i koji vidi utvaru Svemogućeg i kad padne otvorene su mu oči.

17 Vidim Ga, ali ne sad; gledam Ga, ali ne izbliza; izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove moavske i razoriti sve sinove sitove.

1 Moj. 49:10, Jov 19:25, Ps. 110:2, Jer. 23:5, Jer. 48:45, Dan. 2:44, Mt. 2:2, Lk. 1:32, Jev. 1:8, Otk. 22:16

18 I Edoma će osvojiti i Sira će osvojiti neprijatelji njegovi; jer će Izrailj raditi junački.

1 Moj. 27:37, 2 Sam. 8:14, Ps. 60:8, Isa. 34:5, Amos 9:12

19 I vladaće koji je od Jakova, i zatrće ostatak od grada.

20 A ugleda Amalika, otvori priču svoju, i reče: Amalik je početak narodima, ali će najposle propasti.

21 A ugledavši Keneja, otvori priču svoju, i reče: Tvrd ti je stan, i na steni si savio gnezdo svoje;

22 Ali će biti izagnan Kenej; Asur će ga zarobiti.

23 I opet otvori priču svoju, i reče: Jaoh! Ko će biti živ kad to učini Bog!

24 I lađe iz zemlje Kitimske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima; ali će i sami propasti.

1 Moj. 10:4, 1 Moj. 11:14, 3 Moj. 26:28, 5 Moj. 28:36, Isa. 23:1, Mt. 23:27

25 Potom ustavši Valam otide, i vrati se u svoje mesto; i Valak otide svojim putem.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I