Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Valam Valaku: Načini mi ovde sedam oltara, i pripravi mi ovde sedam telaca i sedam ovnova.

1 Dn. 15:26, Jov 42:8

2 I učini Valak kako mu reče Valam; i prinese Valak s Valamom na svakom oltaru po jedno tele i ovna.

3 Pa reče Valam Valaku: Stoj kod svoje žrtve paljenice; a ja idem eda bih se sreo s Gospodom, pa šta mi javi kazaću ti. I on otide sam.

2 Moj. 3:18, 4 Moj. 24:1

4 I srete Bog Valama, a on mu reče: Sedam oltara spremnih, i prinesoh po tele i ovna na svakom oltaru.

5 A Gospod metnu reči u usta Valamu, i reče vrati se k Valaku i tako mu reci.

5 Moj. 18:18, Sud. 7:14, Jer. 1:9

6 I vrati se k njemu, a on stajaše kod žrtve svoje paljenice i svi knezovi moavski.

7 A on otvori priču svoju, i reče: Iz Arama dovede me Valak, car moavski s planine istočne, govoreći: Hodi, prokuni mi Jakova, hodi, naruži Izrailja.

1 Moj. 10:22, 1 Moj. 28:5, 4 Moj. 22:6, 4 Moj. 24:3, 1 Sam. 17:10, Jov 27:1, Ps. 78:2, Jezek. 17:2, Mih. 2:4, Avak. 2:6, Mt. 13:35

8 Kako bih kleo onog koga ne kune Bog? Ili kako bih ružio onog koga Gospod ne ruži?

Priče 21:30, Isa. 47:12

9 Jer svrh stena vidim ga, i s humova gledam ga. Gle, ovaj će narod nastavati sam, i s drugim narodima neće se pomešati.

3 Moj. 20:24, 5 Moj. 33:28, 1 Car. 8:53, Jezd. 9:2, Ef. 2:14

10 Ko će izbrojati prah Jakovljev i broj od četvrti Izrailja? Da bih ja umro smrću pravedničkom, i kraj moj da bi bio kao njihov!

1 Moj. 22:17, Ps. 116:15, Isa. 57:1

11 Tada reče Valak Valamu: Šta to radiš od mene? Ja te dozvah da prokuneš neprijatelje moje, a gle, ti blagosiljaš jednako.

Is.N. 24:10, Nem. 13:2

12 A on odgovori i reče: Zar neću paziti i govoriti ono što mi je Gospod metnuo u usta?

13 Tada mu reče Valak: Hodi sa mnom na drugo mesto, odakle ćeš ga videti; samo mu kraj vidiš, a svega ga ne vidiš; prokuni mi ga odande.

4 Moj. 23:27

14 I dovede ga u polje Zofim, navrh Fazge, i načini sedam oltara, i prinese na svakom oltaru po jedno tele i ovna.

Isa. 1:10, Os. 12:12

15 Tada Valam reče Valaku: Stoj tu kod žrtve svoje paljenice, a ja idem onamo na susret Gospodu.

4 Moj. 24:1

16 I srete Gospod Valama, i metnu mu reč u usta, i reče: Vrati se k Valaku, i tako govori.

17 I dođe k njemu, a on stajaše kod žrtve svoje paljenice i s njim knezovi moavski; i reče Valak: Šta veli Gospod?

1 Sam. 3:17

18 A on otvori priču svoju, i reče: Ustani Valače, i poslušaj, čuj me sine Seforov!

Sud. 3:20, Otk. 11:1

19 Bog nije čovek da laže, ni sin čovečji da se pokaje. Šta kaže neće li učiniti, i šta reče neće li izvršiti?

1 Moj. 6:6, 1 Sam. 15:29, Ps. 102:26, Mal. 3:6, Rim. 11:29, Titu 1:2, Jak. 1:17

20 Gle, primih da blagoslovim; jer je On blagoslovio, a ja neću poreći.

1 Moj. 12:2, 1 Moj. 22:17, 4 Moj. 22:12

21 Ne gleda na bezakonje u Jakovu ni na nevaljalstvo u Izrailju; Gospod je njegov s njim, i graja u njemu kao car kad nadvlada.

2 Moj. 13:21, 5 Moj. 33:5, Ps. 89:15, Ps. 97:1, Ps. 98:6, Isa. 33:22, Jer. 50:20, Os. 14:2, Mih. 7:18, Lk. 19:37, Rim. 4:7, Rim. 6:14, 2 Kor. 5:19

22 Bog ga je izveo iz Misira, On mu je kao snaga jednorogova.

5 Moj. 33:17, Jov 39:12

23 Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, što je učinio Bog.

Ps. 31:19

24 Evo, narod će ustati kao silan lav, i kao lavić skočiće; neće leći dokle ne pojede lov i popije krv pobijenih.

Jezek. 19:2

25 Tada reče Valak Valamu: Nemoj ga ni kleti ni blagosiljati.

26 A Valam odgovori Valaku: Nisam li ti kazao da ću činiti šta mi god Gospod kaže?

27 A Valak reče Valamu: Hodi, odvešću te na drugo mesto; da ako Bogu bude volja da mi ga odande prokuneš.

28 I odvede Valak Valama navrh Fegora, koji gleda u pustinju.

29 I reče Valam Valaku: Načini mi ovde sedam oltara, i pripravi mi ovde sedam telaca i sedam ovnova.

2 Pet. 2:16

30 I učini Valak kako reče Valam i prinese žrtvu po tele i ovna na svakom oltaru.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I