Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, dođoše u pustinju sinsku prvog meseca, i stade narod u Kadisu; i onde umre Marija, i bi pogrebena onde.

4 Moj. 26:59, 4 Moj. 33:36

2 A onde nemaše zbor vode, te se skupiše na Mojsija i na Arona.

2 Moj. 16:2, 2 Moj. 16:7, 2 Moj. 17:1, 4 Moj. 16:19, 4 Moj. 21:5, 1 Kor. 10:10

3 I svađaše se narod s Mojsijem, i govorahu: Kamo da smo pomrli kad pomreše braća naša pred Gospodom!

2 Moj. 17:2, 4 Moj. 11:1, 4 Moj. 11:33, 4 Moj. 14:2, 4 Moj. 14:37, 4 Moj. 16:32, 4 Moj. 33:1, 4 Moj. 33:49, Plač 4:9

4 Zašto dovedoste zbor Gospodnji u ovu pustinju da izginemo ovde i mi i stoka naša?

2 Moj. 5:21, 4 Moj. 11:5, Ps. 106:21, Dela 7:35

5 I zašto nas izvedoste iz Misira da nas dovedete na ovo zlo mesto, gde ne rodi ni žito ni smokva ni grožđe ni šipak, a ni vode nema za piće?

1 Moj. 21:15

6 I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padoše ničice; i pokaza im se slava Gospodnja.

4 Moj. 14:5, 4 Moj. 16:4, 4 Moj. 16:45

7 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

8 Uzmi štap, i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite steni pred njima; te će dati vodu svoju; tako ćeš im izvesti vodu iz stene, i napojićeš zbor i stoku njihovu.

2 Moj. 17:5, Nem. 9:15, Ps. 78:15, Isa. 43:20

9 I Mojsije uze štap ispred Gospoda, kako mu zapovedi Gospod.

4 Moj. 17:10

10 I sazvaše Mojsije i Aron zbor pred stenu, i on im reče: Slušajte odmetnici! Hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu?

Ps. 106:33

11 I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta, i iziđe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.

2 Moj. 17:6, 5 Moj. 8:15, 5 Moj. 32:51, Ps. 78:15, Ps. 105:41, Isa. 43:20, 1 Kor. 10:4, Jak. 1:20

12 A Gospod reče Mojsiju i Aronu: Što mi ne verovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izrailjevim, zato nećete odvesti zbora tog u zemlju koju sam im dao.

3 Moj. 10:3, 4 Moj. 27:14, 5 Moj. 3:26, 5 Moj. 31:2, Jezek. 20:41, 1 Pet. 3:15

13 To je voda od svađe, gde se svađaše sinovi Izrailjevi s Gospodom, i On se proslavi među njima.

Ps. 95:8, Ps. 106:32

14 Iza toga posla Mojsije poslanike iz Kadisa k caru edomskom da mu kažu: Ovako kaže brat tvoj Izrailj: Ti znaš sve nevolje koje nas snađoše:

5 Moj. 2:4, 5 Moj. 23:7, Sud. 11:16, Sud. 11:17, Avd. 1:10, Avd. 1:12

15 Kako naši oci siđoše u Misir, i bejasmo u Misiru dugo vremena, i kako Misirci zlo činiše nama i ocima našim;

16 I vikasmo ka Gospodu, i Gospod ču glas naš, i posla anđela, koji nas izvede iz Misira; i evo smo u Kadisu, gradu na tvojoj međi.

2 Moj. 2:23, 2 Moj. 3:7, Dela 7:35

17 Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju; nećemo ići preko polja ni preko vinograda, niti ćemo piti vode iz kog studenca; ići ćemo carskim putem, nećemo svrtati ni nadesno ni nalevo dok ne pređemo među tvoju.

4 Moj. 21:22

18 A Edom mu odgovori: Ne idi preko moje zemlje, da ne iziđem s mačem preda te.

19 A sinovi Izrailjevi rekoše mu: Ići ćemo utrenikom, i ako se napijemo vode tvoje, mi ili stoka naša, platićemo je; ništa više, samo da pešice prođemo.

5 Moj. 2:6, 5 Moj. 2:28

20 A on im odgovori: Nećete proći. I iziđe Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom.

1 Moj. 27:41, 1 Moj. 32:6, Sud. 11:17, Ps. 120:7, Amos 1:11

21 I kad ne hte Edom dopustiti Izrailju da priđe preko međe njegove, Izrailj otide od njega.

5 Moj. 2:27, 5 Moj. 2:29, Sud. 11:18, 2 Dn. 20:10, Rim. 12:18, Jev. 12:14

22 I krenuvši se od Kadisa dođoše sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, ka gori Oru.

4 Moj. 21:4, 4 Moj. 33:37

23 I Gospod reče Mojsiju i Aronu na gori Oru kod međe edomske govoreći:

24 Aron valja da se pribere k rodu svom, jer neće ući u zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevim, jer ne poslušaste zapovesti moje na vodi od svađe.

1 Moj. 25:8, 4 Moj. 27:13, Isa. 57:1, Jev. 12:23

25 Uzmi Arona i Eleazara sina njegovog, i izvedi ih na goru Or.

5 Moj. 32:50

26 I svuci Aronu haljine njegove i obuci ih Eleazaru sinu njegovom, pa će se Aron pribrati i umreti onde.

2 Moj. 29:29

27 I učini Mojsije kako zapovedi Gospod; i iziđoše na goru Or pred svim zborom.

28 I svuče Mojsije s Arona haljine njegove i obuče ih Eleazaru, sinu njegovom, i umre onde Aron navrh gore, a Mojsije i Eleazar siđoše s gore.

2 Moj. 29:29, 4 Moj. 23:10, 5 Moj. 10:6, Jov 14:12, Jov 23:10, Jov 30:23, Priče 14:32, Os. 13:14, Otk. 14:13

29 A kad vide sav zbor da umre Aron, plaka sav dom Izrailjev za Aronom trideset dana.

1 Moj. 50:3, 1 Moj. 50:10, 5 Moj. 34:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I