Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

2 Ovo je uredba i zakon što zapovedi Gospod govoreći: Reci sinovima Izrailjevim neka ti dovedu junicu crvenu zdravu, na kojoj nema mane, i koja još nije bila u jarmu;

5 Moj. 21:3, 1 Sam. 6:7, Isa. 53:4, Jn. 10:17, Gal. 4:4, Filip. 2:6, Filip. 2:8, Jev. 9:13, Otk. 1:5

3 I podajte je Eleazaru svešteniku, a on neka je izvede napolje iz logora da je zakolju pred njim.

3 Moj. 4:12, 3 Moj. 4:21, 3 Moj. 13:46, 3 Moj. 16:27, 3 Moj. 24:14, Jev. 13:11

4 I uzevši Eleazar krvi njene na prst svoj neka pokropi krvlju prema šatoru od sastanka sedam puta.

3 Moj. 4:6, 3 Moj. 4:17, 3 Moj. 16:14, Isa. 52:15, Jezek. 36:25, Jev. 9:13, 1 Pet. 1:2

5 Potom neka zapovedi da se spali junica pred njegovim očima; kožu njenu i meso njeno i krv njenu s balegom neka spale.

2 Moj. 29:14, 3 Moj. 4:11, Isa. 53:10

6 I sveštenik uzevši drveta kedrovog, isopa i crvca, neka baci u oganj gde gori junica.

3 Moj. 14:4, 3 Moj. 14:6

7 Potom neka opere haljine svoje i opere telo svoje vodom, pa onda neka uđe u logor, i neka bude sveštenik nečist do večera.

3 Moj. 11:25, 3 Moj. 14:46, 3 Moj. 15:5

8 Tako i ko je spali, neka opere haljine svoje vodom, i telo svoje neka opere vodom, i neka bude nečist do večera.

9 A čist čovek neka pokupi pepeo od junice i izruči ga iza logora na čisto mesto, da se čuva zboru sinova Izrailjevih za vodu očišćenja; to je žrtva za greh.

4 Moj. 8:7, 4 Moj. 31:23, Zah. 13:1, 2 Kor. 7:1, Jev. 9:13

10 I onaj koji pokupi pepeo od junice neka opere haljine svoje, i neka bude nečist do večera. To neka je sinovima Izrailjevim i došljaku koji se bavi među njima večan zakon.

11 Ko se dotakne mrtvog tela čovečijeg, da je nečist sedam dana.

3 Moj. 21:1, 4 Moj. 5:2, 4 Moj. 9:6, 4 Moj. 9:10, Isa. 52:11, Plač 4:14, Os. 9:4, Agej 2:13, Mk. 5:3, Rim. 5:12, 2 Kor. 6:17, Ef. 2:1

12 On neka se očisti onom vodom treći dan i sedmi dan, i biće čist; ako li se ne očisti treći dan i sedmi, neće biti čist.

4 Moj. 31:19

13 Ko se dotakne mrtvog tela čovečijeg pa se ne očisti, onaj je oskrvnio šator Gospodnji; zato da se istrebi ona duša iz Izrailja; jer nije pokropljen vodom očišćenja, zato je nečist, i nečistota je njegova na njemu.

3 Moj. 7:20, 3 Moj. 15:31, 3 Moj. 22:3, 4 Moj. 8:7, 4 Moj. 19:16, Jezek. 44:26

14 Ovo je zakon kad čovek umre u šatoru: Ko god uđe u onaj šator i ko god bude u šatoru, nečist da je sedam dana;

2 Dn. 23:14

15 I svaki sud otkriven, koji ne bude dobro zaklopljen, nečist je.

3 Moj. 11:32, 4 Moj. 31:20

16 I ko se god dotakne u polju posečenog mačem ili umrlog ili kosti čovečije ili groba, nečist da je sedam dana.

17 I neka za nečistog uzmu pepela od junice spaljene za greh, i neka naliju na nj vode žive u sud.

4 Moj. 8:7

18 Potom neka uzme čist čovek isopa i zamoči u onu vodu, i pokropi njom šator i sve sude i ljude koji su u njemu bili; tako i onog koji bi se dotakao kosti ili čoveka posečenog ili umrla ili groba.

4 Moj. 8:7, Ps. 51:7, Jn. 15:2, Jn. 17:19, 1 Kor. 1:30, Jev. 9:14

19 Čisti nečistog neka pokropi treći i sedmi dan; i kad ga očisti sedmi dan, neka opere haljine svoje i sebe neka opere vodom, i biće čist uveče.

3 Moj. 14:9

20 A ko bude nečist pa se ne očisti, da se istrebi ona duša iz zbora; jer je svetinju Gospodnju oskvrnio, a nije pokropljen vodom očišćenja; nečist je.

1 Moj. 17:14, Mk. 16:16, Dela 13:39, Rim. 2:4, Gal. 3:10

21 I ovo neka im je zakon večan: i koji pokropi vodom očišćenja, neka opere haljine svoje; i ko se god dotakne vode očišćenja, da je nečist do večera.

22 I čega se god dotakne ko je nečist, da je nečisto; i ko se njega dotakne, da je nečist do večera.

Agej 2:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I