Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Gospod reče Aronu: Ti i sinovi tvoji i dom oca tvog s tobom nosite grehe u svetinju; ti i sinovi tvoji s tobom nosite grehe sveštenstva svog.

4 Moj. 17:13

2 I braću svoju, pleme Levijevo, pleme oca svog uzmi k sebi da budu uza te i služe ti; a ti ćeš i sinovi tvoji s tobom služiti pred šatorom od sastanka.

1 Moj. 3:6, 1 Moj. 29:34

3 Neka dobro slušaju zapovesti tvoje i rade šta treba u svem šatoru; ali k sudovima od svetinje k oltaru neka ne pristupaju, da ne izginu i oni i vi.

4 Moj. 3:25, 4 Moj. 4:15, 4 Moj. 16:40

4 Neka budu, dakle, uza te i neka rade sve što treba u šatoru od sastanka u svakoj službi u njemu; ali niko drugi da ne pristupi s vama.

Jezek. 44:14

5 A vi radite šta treba u svetinji i šta treba na oltaru, da više ne dođe gnev na sinove Izrailjeve.

2 Moj. 27:21, 2 Moj. 30:7, 3 Moj. 24:3, 1 Dn. 9:19, 1 Dn. 9:23, 1 Dn. 9:33, 1 Dn. 24:5

6 Jer evo, ja uzeh braću vašu Levite između sinova Izrailjevih, i vama su dani na dar za Gospoda, da vrše službu u šatoru od sastanka.

4 Moj. 3:12

7 A ti i sinovi tvoji s tobom vršite svešteničku službu svoju u svemu što pripada k oltaru i šta biva iza zavesa, i služite; sveštenstvo darovah vam, zato ko bi drugi pristupio, da se pogubi.

4 Moj. 3:10, 1 Sam. 6:19, 1 Sam. 13:13, Jezek. 44:8, Jev. 9:3, Jev. 9:6

8 Još reče Gospod Aronu: Evo, dajem ti i prinose svoje što se uvis podižu, između svih stvari koje posvećuju sinovi Izrailjevi dajem ih tebi radi pomazanja i sinovima tvojim zakonom večnim.

2 Moj. 40:13, 4 Moj. 7:6, 4 Moj. 7:32, 4 Moj. 10:14, 4 Moj. 18:16, 5 Moj. 6:11, 5 Moj. 18:1

9 To neka je tvoje od stvari posvećenih, koje se ne sažižu; svaki prinos njihov između svih darova njihovih i između svih prinosa za greh i svih prinosa za krivicu, koje mi donesu, svetinja nad svetinjama da je tvoja i sinova tvojih.

3 Moj. 2:2, 3 Moj. 4:22, 3 Moj. 6:25, 3 Moj. 10:12, Jezek. 42:13

10 U svetinji ga jedi, sve muškinje neka ga jede, sveta stvar da ti je.

11 Tvoje su, dakle, žrtve darova njihovih koje se u vis podižu; i svaku žrtvu sinova Izrailjevih koja se obrće tebi dajem i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom večnim; ko je god čist u domu tvom, neka jede.

2 Moj. 29:27, 3 Moj. 7:30, 3 Moj. 10:14, 3 Moj. 22:2, 5 Moj. 18:3

12 Najbolje od ulja i najbolje od vina i žita, prvine koje daju Gospodu, tebi dajem.

2 Moj. 23:19, 5 Moj. 18:4

13 Prvine od svega što rodi u zemlji njihovoj, koje donesu Gospodu, tvoje neka budu; ko je god čist u domu tvom neka jede.

14 Sve zavetovano Bogu i Izrailju, tvoje neka je.

3 Moj. 27:28

15 Šta god otvara matericu između svakog tela koje prinose Gospodu, i između ljudi i između stoke, tvoje da bude; ali prvenac čovečji neka se otkupljuje; i prvenac nečiste stoke neka se otkupljuje.

2 Moj. 13:2, 2 Moj. 13:13, 2 Moj. 34:20, 3 Moj. 27:26, 3 Moj. 27:27, 4 Moj. 3:13

16 A otkup neka mu bude kad bude od meseca dana po tvojoj ceni pet sikala srebra, po siklu svetom; u njemu je dvadeset gera.

2 Moj. 30:13, 3 Moj. 27:2, 3 Moj. 27:6, 3 Moj. 27:25, 4 Moj. 3:47, Jezek. 45:12

17 A prvenca od krave ili prvenca od ovce ili prvenca od koze ne daj da se otkupi; svete su stvari; krvlju njihovom pokropi oltar, i salo njihovo zapali, da bude žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.

3 Moj. 3:2, 3 Moj. 3:5, 5 Moj. 15:19

18 A meso od njih da je tvoje, kao grudi što se obrću i kao pleće desno, da je tvoje.

2 Moj. 29:26, 3 Moj. 7:31

19 Sve prinose što se podižu od posvećenih stvari, što prinose sinovi Izrailjevi Gospodu, dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom večnim; to će biti zavet osoljen, večan pred Gospodom tebi i semenu tvom s tobom.

5 Moj. 12:26

20 Još reče Gospod Aronu: U zemlji njihovoj da nemaš nasledstvo, ni dela među njima da nemaš; ja sam deo tvoj i tvoje nasledstvo među sinovima Izrailjevim.

5 Moj. 10:9, 5 Moj. 14:27, 5 Moj. 18:1, Is.N. 13:14, Is.N. 18:7, Ps. 16:5, Ps. 142:5, Jezek. 44:28

21 A sinovima Levijevim evo dajem u nasledstvo sve desetke od Izrailja za službu njihovu što služe u šatoru od sastanka.

3 Moj. 27:30, 5 Moj. 12:17, Nem. 10:37, Nem. 12:44, Nem. 12:47, Jev. 7:5, Jev. 7:8

22 A sinovi Izrailjevi neka više ne pristupaju k šatoru od sastanka, da se ne ogreše i ne izginu.

3 Moj. 22:9

23 Nego sami Leviti neka služe službu u šatoru od sastanka, i oni neka nose greh svoj zakonom večnim od kolena do kolena, pa da nemaju nasledstvo među sinovima Izrailjevim.

24 Jer desetke sinova Izrailjevih, što će donositi Gospodu na žrtvu što se podiže, dajem Levitima u nasledstvo; toga radi rekoh za njih; među sinovima Izrailjevim da nemaju nasledstvo.

5 Moj. 10:9

25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

26 Reci Levitima i kaži im: Kad uzmete od sinova Izrailjevih desetak koji vam dadoh od njih za nasledstvo vaše, onda prinesite od njega prinos što se podiže Gospodu, deseto od desetog.

Nem. 10:38

27 I primiće vam se prinos vaš kao žito s gumna i kao vino iz kace.

28 Tako i vi prinosite prinos što se podiže Gospodu od svih desetaka svojih, koje ćete uzimati od sinova Izrailjevih, i dajite od njih prinos Gospodnji Aronu svešteniku.

29 Od svega što vam se da prinosite svaki prinos što se podiže Gospodu, od svega što bude najbolje sveti deo.

30 I reci im: Kad prinesete najbolje od toga, tada će se primiti Levitima kao dohodak od gumna i kao dohodak od kace.

31 A jesti možete to na svakom mestu i vi i porodice vaše, jer vam je plata za službu vašu u šatoru od sastanka.

Mt. 10:10, Lk. 10:7, 1 Kor. 9:13, 2 Kor. 12:13, Gal. 6:6, 1 Sol. 5:12, 1 Tim. 5:18

32 I nećete zato navući na se greha, kad stanete prinositi šta je najbolje, i nećete oskvrniti svete stvari sinova Izrailjevih, i nećete izginuti.

3 Moj. 19:8, 3 Moj. 22:15, 3 Moj. 22:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I