Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.

2 Moj. 13:17

2 I vikahu na Mojsija i na Arona svi sinovi Izrailjevi; i sav zbor reče im: Kamo da smo pomrli u zemlji misirskoj ili da pomremo u ovoj pustinji!

5 Moj. 28:68, Ps. 106:25

3 Zašto nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i deca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Misir?

4 I rekoše među sobom: Da postavimo starešinu, pa da se vratimo u Misir.

Nem. 9:17, Ps. 78:12, Isa. 19:11, Isa. 30:4

5 Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svim zborom sinova Izrailjevih.

4 Moj. 20:6

6 A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin između onih što uhodiše zemlju razdreše haljine svoje,

7 I rekoše svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo, vrlo je dobra zemlja.

8 Ako smo mili Gospodu, On će nas odvesti u tu zemlju, i daće nam je; a to je zemlja u kojoj teče mleko i med.

4 Moj. 13:28, 5 Moj. 10:15, 2 Sam. 15:25, 1 Car. 10:9, Ps. 22:8, Ps. 147:10, Isa. 62:4

9 Samo se ne odmećite Gospoda, i ne bojte se naroda one zemlje; jer ih možemo pojesti; odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod, ne bojte ih se.

1 Moj. 48:21, 2 Moj. 33:16, 4 Moj. 24:8, 5 Moj. 9:7, 5 Moj. 20:1, 5 Moj. 20:3, 2 Dn. 15:2, Isa. 41:10

10 Tada reče sav zbor da ih pobiju kamenjem; ali se pokaza slava Gospodnja svim sinovima Izrailjevim u šatoru od sastanka.

2 Moj. 16:10, 2 Moj. 17:4, 2 Moj. 24:16, 3 Moj. 9:23

11 I reče Gospod Mojsiju: Dokle će me vređati taj narod? Kad li će mi verovati posle tolikih znaka što sam učinio među njima?

Ps. 78:22, Jn. 12:37, Jev. 3:8

12 Udariću ga pomorom, i rasuću ga; a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovog.

2 Moj. 32:10

13 A Mojsije reče Gospodu: Ali će čuti Misirci, između kojih si izveo ovaj narod silom svojom,

Is.N. 7:9, Jezek. 20:9

14 I reći će s ljudima ove zemlje, koji su čuli da si Ti, Gospode, bio usred naroda i da si se očima viđao, Gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si išao pred njima danu i u stupu ognjenom noću;

2 Moj. 15:14, Nem. 9:12

15 Pa kad pobiješ ovaj narod, sve do jednog, govoriće narodi, koji su čuli pripovest o Tebi, govoreći:

16 Nije mogao Gospod dovesti narod ovaj u zemlju koju im je sa zakletvom obećao, zato ih pobi u pustinji.

Is.N. 7:9

17 Neka se, dakle, proslavi sila Gospodnja, kao što si rekao govoreći:

18 Gospod dugo čeka i obilan je milošću, prašta bezakonje i greh, ali ne pravda krivoga, nego pohodi bezakonje otačko na sinovima do trećeg i četvrtog kolena.

2 Moj. 34:7, Ps. 103:8, Ps. 145:8, Jona 4:2

19 Oprosti bezakonje ovom narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovom od Misira dovde.

Rim. 11:22

20 A Gospod reče: Praštam po reči tvojoj.

Jer. 31:2, Jak. 5:16, 1 Jn. 5:14

21 Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje,

Ps. 72:19, Isa. 5:16, Isa. 6:4, Isa. 11:9, Jezek. 18:3, Avak. 2:14, Otk. 11:15

22 Ti ljudi koji videše slavu moju i znake moje što sam učinio u Misiru i u ovoj pustinji, i kušaše me već deset puta, i ne poslušaše reči moje,

1 Moj. 31:7, 5 Moj. 1:31, Ps. 95:11, Jev. 4:6

23 Neće videti zemlje koju sa zakletvom obećah ocima njihovim, neće videti ni jedan od onih koji me uvrediše.

5 Moj. 1:35, Ps. 95:11, Ps. 106:26, Jezek. 20:15, Jev. 3:18

24 A slugu svog Haleva, u kome beše drugi duh i koji se sasvim mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao, i seme će je njegovo naslediti.

Ps. 25:13, Ps. 37:11, Isa. 33:15, Mt. 5:5

25 Ali Amalik i Hananej sede u dolini, zato se sutra vratite natrag, i idite u pustinju k crvenom moru.

Sud. 11:16

26 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

27 Dokle će taj zli zbor vikati na me, čuo sam viku sinova Izrailjevih, koji viču na me.

2 Moj. 16:12, 2 Moj. 16:28, Mt. 17:17, Mk. 9:19, 1 Kor. 10:10

28 Kaži im: Tako ja živ bio, kaže Gospod, učiniću vam onako kako ste govorili i ja čuh.

Ps. 106:26, Jezek. 20:13, Jev. 3:17

29 U ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša, i svi između vas koji su izbrojani u svem broju vašem od dvadeset godina i više, koji vikaste na me,

4 Moj. 26:64, Is.N. 5:4, Ps. 78:33, Jezek. 20:13, Jev. 3:17

30 Nećete ući u zemlju, za koju podigavši ruku svoju zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva, sina Jefonijinog i Isusa, sina Navinog.

5 Moj. 1:36, Is.N. 14:10

31 A decu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite.

Ps. 106:24, Priče 1:25, Jev. 12:16

32 A vaša telesa mrtva će popadati u ovoj pustinji.

1 Kor. 10:5

33 A deca vaša biće pastiri po pustinji četrdeset godina, i nosiće kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju telesa vaša u pustinji.

4 Moj. 32:13, 5 Moj. 2:14, Ps. 107:4, Ps. 107:40

34 Po broju dana, za koje uhodiste zemlju, četrdeset dana, za svaki dan po godinu, nosićete grehe svoje, četrdeset godina, i poznaćete da sam prekinuo s vama.

4 Moj. 13:26, 1 Car. 8:56, Ps. 77:8, Ps. 95:10, Jev. 4:1

35 Ja Gospod rekoh, i tako ću učiniti svemu tom zboru zlom, koji se sabrao na me: u pustinji će propasti i tu pomreti.

4 Moj. 23:19, 4 Moj. 27:3

36 A ljudi koje beše poslao Mojsije da uhode zemlju, i koji vrativši se pobuniše sav zbor da viče na nj, prosuvši zao glas o zemlji,

4 Moj. 13:32

37 Ti ljudi, koji prosuše zao glas o zemlji, pomreše od pomora pred Gospodom;

Jer. 28:16, 1 Kor. 10:10, Jev. 3:17, Juda 1:5

38 A Isus, sin Navin i Halev, sin Jefonijin ostaše živi između ljudi koji su išli da uhode zemlju.

Is.N. 14:6

39 I Mojsije kaza sve ove reči svim sinovima Izrailjevim, i narod plaka veoma.

Priče 19:3, Mt. 8:12, Jev. 12:17

40 A sutradan ustavši pođoše navrh gore, i rekoše: Evo nas, idemo na mesto za koje je govorio Gospod, jer zgrešismo.

5 Moj. 1:41, Prop. 9:3, Mt. 7:21, Lk. 13:25

41 Ali Mojsije reče: Zašto prestupate zapovest Gospodnju? Od toga neće biti ništa.

2 Dn. 24:20, Jov 9:4, Isa. 59:1, Jer. 2:37, 1 Kor. 10:22

42 Ne idite gore, jer Gospod nije među vama; nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši.

5 Moj. 1:42, Ps. 44:1

43 Jer je Amalik i Hananej tamo pred vama, i izginućete od mača, jer odustaviste Gospoda, pa neće ni Gospod biti s vama.

Sud. 16:20

44 Ali oni, ipak, navališe da idu navrh gore; ali kovčeg zaveta Gospodnjeg i Mojsije ne izađoše iz logora.

45 Tada siđe Amalik i Hananej, koji življahu u onoj gori, i razbiše ih i baciše dori do Orme.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I