Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke, kojom se oženi, jer se oženi Madijankom.

2 Moj. 2:21, Dela 7:29

2 I rekoše: Zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? Nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod.

1 Moj. 29:33, 2 Moj. 15:20, 2 Car. 19:4, Ps. 94:9, Isa. 37:4, Mih. 6:4

3 A Mojsije beše čovek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji.

Ps. 147:6, Ps. 149:4, Mt. 5:5, 1 Tim. 6:11, 2 Tim. 2:25, 1 Pet. 3:4

4 I odmah reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mariji: Dođite vas troje u šator od sastanka. I otidoše njih troje.

Ps. 76:9

5 Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.

2 Moj. 34:5, 4 Moj. 16:19

6 I reče im: Čujte sada reči moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu.

1 Moj. 46:2, Jov 33:15, Isa. 1:1, Jer. 23:25, Mt. 1:20, Lk. 1:11, Lk. 1:22

7 Ali nije takav moj sluga Mojsije, koji je veran u svem domu mom.

Jov 1:8, Ps. 105:26, Jev. 3:2, Jev. 3:5

8 Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mog, na Mojsija?

2 Moj. 33:19, 5 Moj. 34:10, 1 Kor. 13:12, 2 Pet. 2:10

9 I gnev se Gospodnji raspali na njih, i On otide.

10 I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija beše gubava, bela kao sneg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava.

2 Moj. 4:3, 5 Moj. 24:9, 2 Car. 5:27, 2 Dn. 26:19

11 Tada reče Aron Mojsiju: Gospodaru, molim te, ne meći na nas greha ovog, jer ludo učinismo i zgrešismo.

2 Sam. 19:19

12 Nemoj da ova bude kao mrtvo dete, kome je meso pola trulo kad izlazi iz utrobe majke svoje.

Ps. 88:4, Ef. 2:1, Kol. 2:13, 1 Tim. 5:6

13 I vapi Mojsije ka Gospodu govoreći: Bože, molim Ti se, isceli je.

Jak. 5:16

14 A Gospod odgovori Mojsiju: Da joj je otac njen pljunuo u lice, ne bi li se stidela sedam dana? Neka bude odlučena sedam dana izvan logora, a posle neka bude opet primljena.

3 Moj. 13:46, 3 Moj. 15:8, 4 Moj. 5:2, Jev. 12:9

15 Tako bi Marija odlučena izvan logora sedam dana; i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena.

5 Moj. 24:9, 2 Dn. 26:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I