Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Posle stade se tužiti narod da mu je teško; a to ne bi po volji Gospodu; i kad Gospod ču, razgnevi se; i raspali se na njih oganj Gospodnji, i sažeže krajnje u logoru.

2 Moj. 15:23, 3 Moj. 10:2, 5 Moj. 9:22, 2 Car. 1:12, Plač 3:39, Jezek. 20:36

2 Tada zavapi narod k Mojsiju, a Mojsije se pomoli Gospodu, i ugasi se oganj.

Jak. 5:16

3 I prozva se ono mesto Tavera, jer se raspali na njih oganj Gospodnji.

4 A svetina što beše među njima, beše vrlo lakoma, te i sinovi Izrailjevi stadoše plakati govoreći: Ko će nas nahraniti mesa?

2 Moj. 12:38, 4 Moj. 11:18, 5 Moj. 9:22, Ps. 78:19, 1 Kor. 10:6

5 Opomenusmo se riba što jeđasmo u Misiru zabadava, i krastavaca i dinja i luka crnog i belog.

2 Moj. 16:3, Jer. 44:18, Mt. 6:24, Rim. 8:7, Filip. 3:19

6 A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našim.

7 A mana beše kao seme korijandrovo, a boja mu beše kao boja u bdela.

1 Moj. 2:12

8 I izlažaše narod, te kupljahu, i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama, i kuvahu u kotlu, ili mešahu pogače; a ukus joj beše kao ukus od novog ulja.

9 I kad padaše rosa po logoru noću, padaše s njom i mana.

10 I ču Mojsije gde narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svog; i Gospod se razgnevi vrlo, i Mojsiju bi teško.

11 Pa reče Mojsije Gospodu: Zašto učini takvo zlo sluzi svom? I zašto ne nađoh milosti pred Tobom, nego metnu na me teret svega naroda ovog?

2 Moj. 5:22, 2 Moj. 17:4, 5 Moj. 1:12, Jer. 15:10, Jer. 15:18, Mal. 3:14, 2 Kor. 11:28

12 Eda li ja začeh sav ovaj narod? Eda li ga ja rodih, kad mi kažeš: Iznesi ga u naručju svom, kao što nosi dojilja dete, u onu zemlju za koju si se zakleo ocima njihovim.

1 Moj. 22:16, 1 Moj. 26:3, 2 Moj. 13:5, Isa. 40:11, Isa. 49:23, Jezek. 34:23, 1 Sol. 2:7

13 Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu? Jer plaču preda mnom govoreći: Daj nam mesa da jedemo.

2 Car. 4:43, Mt. 15:33, Mk. 8:4

14 Ne mogu ja sam nositi sav narod ovaj, jer je teško za mene.

2 Moj. 18:18

15 Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubij me bolje, ako sam našao milost pred Tobom, da ne gledam zlo svoje.

1 Car. 19:4, Jov 6:8, Jona 4:3, Sof. 3:15

16 A Gospod reče Mojsiju: Saberi mi sedamdeset ljudi između starešina Izrailjevih, koje znaš da su starešine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatoru od sastanka, neka onde stanu s tobom.

2 Moj. 24:1, 2 Moj. 24:9, Jezek. 8:11

17 Tada ću sići i govoriti onde s tobom, i uzeću od duha koji je na tebi i metnuću na njih, da nose s tobom teret narodni i da ne nosiš ti sam.

1 Moj. 11:5, 4 Moj. 27:20, 1 Sam. 10:6, 2 Car. 2:9, 2 Car. 2:15, Jov 32:8, Joilo 2:28

18 A narodu reci: Pripravite se za sutra da jedete mesa, jer plakaste da Gospod ču, i rekoste: Ko će nas nahraniti mesa? Jer nam dobro beše u Misiru. Daće vam, dakle, Gospod mesa i ješćete.

2 Moj. 16:7, 2 Moj. 19:10, Ps. 78:20, Dela 7:39

19 Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana;

20 Nego ceo mesec dana, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, zato što odbaciste Gospoda koji je među vama i plakaste pred Njim govoreći: Zašto iziđosmo iz Misira?

Ps. 78:29

21 A Mojsije reče: Šest stotina hiljada pešaka ima naroda, u kome sam, pa Ti kažeš: Daću im mesa da jedu ceo mesec dana.

Mt. 15:33, Mk. 8:4, Jn. 6:7

22 Eda li će im se poklati ovce i goveda da im dostane? Ili će im se pokupiti sve ribe morske da im bude dosta?

2 Car. 7:2, Mt. 15:33, Mk. 6:37, Lk. 9:13, Jn. 6:7

23 A Gospod reče Mojsiju: Zar ruka Gospodnja neće biti dovoljna? Videćeš hoće li biti šta ti rekoh ili neće.

Isa. 50:2, Jer. 14:9, Jezek. 12:25

24 I Mojsije iziđe i reče narodu reči Gospodnje; i sabra sedamdeset ljudi između starešina narodnih, i postavi ih oko šatora.

25 I Gospod siđe u oblaku i govori k njemu, i uzevši od duha koji beše na njemu metnu na onih sedamdeset ljudi starešina; i kad duh dođe na njih, prorokovahu, ali više nikad.

2 Moj. 34:5, 4 Moj. 11:29, 4 Moj. 12:5, 1 Sam. 10:5, 2 Car. 2:15, Joilo 2:28, Dela 2:17, 1 Kor. 14:1

26 A dva čoveka ostaše u logoru, jednom beše ime Eldad, a drugom Modad, na koje dođe duh, jer i oni behu zapisani, ali ne dođoše k šatoru, i stadoše prorokovati u logoru.

1 Sam. 20:26, Jer. 36:5

27 I dotrča momak, te javi Mojsiju govoreći: Eldad i Modad prorokuju u logoru.

28 A Isus, sin Navin, sluga Mojsijev, jedan od momaka njegovih, reče govoreći: Mojsije, gospodaru moj, zabrani im.

Jn. 3:26, 1 Kor. 14:5

29 A Mojsije mu odgovori: Zar zavidiš mene radi? Kamo da sav narod Gospodnji postanu proroci i da Gospod pusti duh svoj na njih!

Dela 26:29, 1 Kor. 14:5

30 Potom se vrati Mojsije u logor sa starešinama Izrailjevim.

31 Tada se podiže vetar od Gospoda, i potera od mora prepelice, i razasu ih po logoru na dan hoda odovuda i na dan hoda odonuda oko logora, na dva lakta od zemlje.

Ps. 78:26

32 I ustavši narod ceo onaj dan i svu noć i ceo drugi dan kupljaše prepelice: i ko nakupi najmanje nakupi deset gomora; i povešaše ih sebi redom oko logora.

2 Moj. 16:36

33 Ali meso još im beše u zubima, jošte ga ne pojedoše, a Gospod se razgnevi na narod i udari Gospod narod pomorom vrlo velikim.

Ps. 78:30

34 I prozva se ono mesto Kivrot-Atava jer onde ukopaše narod koji se beše polakomio.

4 Moj. 33:16

35 I pođe narod od Kivrot-Atave u Asirot, i stadoše u Asirotu.

4 Moj. 33:17, 5 Moj. 1:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I