Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Kaži Aronu i reci mu: Kad zapališ žiške, sedam žižaka neka svetli napred, na svećnjaku.

2 Moj. 40:25, 3 Moj. 24:1, Ps. 119:105, Ps. 119:130, Isa. 8:20, Mt. 5:14, Jn. 1:9

3 I učini Aron tako, i zapali žiške da svetle spreda, na svećnjaku, kao što Gospod zapovedi Mojsiju.

4 A svećnjak beše skovan od zlata, i stupac mu i cveće skovano; po prilici koju pokaza Gospod Mojsiju tako beše načinio svećnjak.

2 Moj. 25:18, 2 Moj. 25:31, 2 Moj. 25:32, 2 Moj. 25:40

5 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

6 Uzmi Levite između sinova Izrailjevih, i očisti ih.

Ps. 26:6, Isa. 52:11, Jev. 7:26

7 A učini im ovo da ih očistiš: pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve telo svoje i operu haljine svoje, i očistiće se.

3 Moj. 14:8, 4 Moj. 19:13

8 Potom neka uzmu tele s darom uz njega, belim brašnom pomešanim s uljem; i drugo tele uzmi za greh.

3 Moj. 2:1

9 Pa dovedi Levite pred šator od sastanka, i sazovi sav zbor sinova Izrailjevih.

2 Moj. 29:4, 3 Moj. 8:3, Jezd. 6:18

10 I dovedi Levite pred Gospoda, i neka metnu sinovi Izrailjevi ruke svoje na Levite.

3 Moj. 1:4

11 I Aron neka prinese Levite Gospodu za prinos od sinova Izrailjevih da vrše službu Gospodu.

4 Moj. 8:15, 4 Moj. 8:21

12 A Leviti neka metnu ruke svoje na glave teocima, pa prinesi jedno tele za greh a drugo na žrtvu paljenicu Gospodu da se očiste Leviti.

2 Moj. 29:10, 3 Moj. 1:4, 3 Moj. 8:14, 3 Moj. 16:21

13 I postavi Levite pred Aronom i sinovima njegovim, i prinesi ih za prinos Gospodu.

14 I odvoj Levite između sinova Izrailjevih da budu moji Leviti.

4 Moj. 3:45, 4 Moj. 16:9, 2 Dn. 29:11, Mal. 3:17

15 A posle neka dođu Leviti da služe u šatoru od sastanka, kad ih očistiš i prineseš za prinos.

2 Moj. 29:24

16 Jer su meni dani između sinova Izrailjevih; za sve što otvara matericu, za sve prvence između sinova Izrailjevih uzeh njih.

4 Moj. 3:12, 4 Moj. 3:45

17 Jer je moj svaki prvenac između sinova Izrailjevih i od ljudi i od stoke; onaj dan kad pobih sve prvence u zemlji misirskoj, posvetio sam ih sebi.

2 Moj. 13:2, 2 Moj. 13:12, 2 Moj. 13:15, Lk. 2:23

18 A Levite uzeh za sve prvence sinova Izrailjevih.

19 I dadoh Levite na dar Aronu i sinovima njegovim između sinova Izrailjevih, da služe mesto sinova Izrailjevih u šatoru od sastanka, i da budu otkup za sinove Izrailjeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrailjeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrailjevi.

4 Moj. 1:53, 4 Moj. 3:9, 4 Moj. 16:46

20 I učini Mojsije i Aron i sav zbor sinova Izrailjevih Levitima sve što zapovedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše sinovi Izrailjevi.

21 I očistiše se Leviti, i opraše haljine svoje, i prinese ih Aron za prinos pred Gospodom, i očisti ih Aron da bi bili čisti.

Rim. 15:16

22 A onda tek pristupiše Leviti da vrše službu svoju u šatoru od sastanka pred Aronom i pred sinovima njegovim; kao što zapovedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše.

2 Dn. 30:15, 2 Dn. 31:2

23 I opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

24 I ovo je za Levite: od dvadeset i pet godina i više neka stupaju u službu da služe u šatoru od sastanka.

4 Moj. 4:3, 1 Dn. 23:3, 1 Dn. 24:24, 1 Dn. 24:27

25 A kad kome bude pedeset godina, neka izlazi iz te službe i više neka ne služi.

26 Ali neka služi braći svojoj u šatoru od sastanka radeći šta treba raditi, a sam neka ne vrši službu. Tako učini Levitima za poslove njihove.

4 Moj. 1:53, 4 Moj. 4:35, 1 Dn. 23:28, Jezek. 44:8, Jezek. 44:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I