Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svim posuđem njegovim i oltar sa svim posuđem njegovim, kad pomaza i osveti,

1 Moj. 32:26, 1 Moj. 32:29, 1 Car. 8:64, 1 Dn. 4:10, Mt. 23:19, Ef. 1:3

2 Donesoše knezovi Izrailjevi, starešine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onih koji biše izbrojani,

2 Moj. 35:27, 1 Dn. 29:6, 2 Dn. 35:8, Nem. 7:70

3 Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šest kola pokrivenih i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednog vola svaki, i donesoše pred šator.

4 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

5 Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakome prema službi njegovoj.

6 I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.

7 Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovim prema službi njihovoj.

8 A ostala četiri kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara, sina Arona sveštenika.

9 A sinovima Katovim ne dade ništa jer im posao beše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.

2 Sam. 6:13, 1 Car. 8:3, 1 Dn. 23:26

10 I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.

5 Moj. 20:5, 1 Car. 8:63, Jezd. 6:16

11 A Gospod reče Mojsiju: Jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.

1 Kor. 14:33

12 I prvi dan donese prilog svoj Nason, sin Aminadavov od plemena Judinog;

13 A prilog njegov beše jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna belog pomešanog s uljem za dar.

2 Moj. 25:29, 4 Moj. 7:25, 4 Moj. 7:31, 4 Moj. 7:37, 4 Moj. 7:49, 4 Moj. 7:55, 4 Moj. 7:61, 4 Moj. 7:67, 4 Moj. 7:73, 4 Moj. 7:78, Jezd. 1:9, Jer. 52:19, Dan. 5:3

14 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

2 Moj. 30:34, 3 Moj. 16:12, 4 Moj. 16:46, 5 Moj. 33:8, 5 Moj. 33:10, 2 Car. 25:14, Ps. 141:2, Isa. 60:6, Jer. 6:20, Jer. 41:5, Jezek. 16:18, Mal. 1:11, Otk. 5:8

15 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

16 Jedan jarac za greh;

3 Moj. 4:23

17 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavovog.

Lk. 3:32

18 Drugi dan donese Natanilo, sin Sogarov, knez plemena Isaharovog,

19 Donese prilog svoj: jednu zdelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

20 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

21 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

1 Moj. 8:20, 3 Moj. 6:9, Ps. 20:1, Ps. 51:19, Jezek. 45:17, Ef. 5:2, Jev. 9:13

22 Jedan jarac za greh;

23 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarovog.

3 Moj. 7:11, 3 Moj. 7:13, 1 Car. 8:63, Priče 7:14, Kol. 1:20

24 Treći dan donese knez sinova Zavulonovih, Elijav sin Helonov;

25 Njegov prilog beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

26 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

27 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

Isa. 53:7, Jn. 1:29, Dela 8:32, Gal. 1:4, 1 Pet. 1:19, Otk. 5:6

28 Jedan jarac za greh;

29 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava, sina Helonovog.

30 Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovih Elisur sin Sedijurov;

31 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

32 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

33 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

34 Jedan jarac za greh;

35 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura, sina Sedijurovog.

36 Peti dan donese knez sinova Simeunovih, Salamilo, sin Surisadajev;

37 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

38 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

39 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

2 Moj. 12:5, Isa. 53:7, Jn. 1:29, Dela 8:32, Jev. 9:28, 1 Pet. 1:19, Otk. 5:6

40 Jedan jarac za greh;

41 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajevog.

42 Šesti dan donese knez sinova Gadovih, Elisaf sin Raguilov;

4 Moj. 1:14, 4 Moj. 2:14, 4 Moj. 10:20

43 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

3 Moj. 2:5, 3 Moj. 14:10, 4 Moj. 7:49, Jev. 1:9, 1 Jn. 2:27

44 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

45 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

Ps. 40:6, Ps. 50:8, Ps. 51:16, Isa. 1:11, Jer. 7:22, Amos 5:22, 2 Kor. 5:21

46 Jedan jarac za greh;

47 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa, sina Raguilovog.

48 Sedmi dan donese knez sinova Jefremovih Elisama, sin Emijudov;

4 Moj. 1:10, 4 Moj. 2:18, 1 Dn. 7:26

49 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

50 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

5 Moj. 33:10, Ps. 66:15, Ps. 141:2, Jezek. 8:11, Mal. 1:11, Lk. 1:10, Otk. 5:8, Otk. 8:3

51 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

Mih. 6:1, Mih. 6:7

52 Jedan jarac za greh;

53 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame, sina Emijudovog.

54 Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo, sin Fadasurov;

4 Moj. 1:10, 4 Moj. 2:20

55 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

56 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

2 Moj. 30:7

57 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

2 Moj. 12:5, Jn. 1:29, Dela 8:32, 1 Pet. 1:19, Otk. 5:6

58 Jedan jarac za greh;

59 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila, sina Fadasurovog.

3 Moj. 3:1, Mih. 5:5, 2 Kor. 5:19, Ef. 2:14

60 Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;

4 Moj. 1:11, 4 Moj. 2:22

61 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

62 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

Ps. 141:2, Isa. 66:20, Dan. 9:27, Rim. 15:16, Filip. 4:18, Jev. 13:15, Otk. 5:8

63 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

4 Moj. 7:69, Ps. 40:6, Isa. 53:4, 2 Kor. 5:21

64 Jedan jarac za greh;

65 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana, sina Gadeonijevog.

3 Moj. 3:1, 1 Car. 8:63, Priče 7:14, Kol. 1:20

66 Deseti dan donese knez sinova Danovih Ahijezer, sin Amisadajev;

4 Moj. 1:12, 4 Moj. 2:25

67 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

3 Moj. 27:25, 4 Moj. 3:47

68 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

2 Moj. 30:7, Ps. 141:2, Isa. 66:20, Dan. 9:27, Mal. 1:11, Lk. 1:9, Rim. 15:16, Filip. 4:18, Jev. 13:15

69 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

70 Jedan jarac za greh;

71 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajevog.

72 Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovih Fagailo sin Ehranov;

4 Moj. 1:13, 4 Moj. 2:27

73 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

74 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

Mal. 1:11, Lk. 1:11

75 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

76 Jedan jarac za greh;

77 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila, sina Ehranovog.

78 Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovih Ahirej sin Enanov;

4 Moj. 1:15, 4 Moj. 2:29

79 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

Jezd. 1:9, Jer. 52:19, Dan. 5:2, Zah. 14:20, Mt. 14:8, Mt. 14:11

80 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

81 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

82 Jedan jarac za greh;

83 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja, sina Enanovog.

84 To je prilog od knezova Izrailjevih da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdela srebrnih, dvanaest čaša srebrnih, dvanaest kadionica zlatnih;

Is.N. 22:13, Sud. 5:9, 1 Dn. 29:6, Jezd. 2:68, Nem. 7:70, Priče 17:7, Isa. 60:6, Isa. 60:10, Os. 13:10, Jev. 13:10, Otk. 21:14

85 Svaka zdela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tim sudovima dve hiljade i četiri stotine sikala, po siklu svetom;

86 Dvanaest kadionica zlatnih punih kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;

2 Moj. 30:13

87 Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za greh;

3 Moj. 2:1, 3 Moj. 6:14, 4 Moj. 15:4, Rim. 12:1

88 A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To je prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.

89 I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gde mu govori sa zaklopca što beše na kovčegu od svedočanstva između dva heruvima; i govoraše mu.

1 Moj. 3:24, 2 Moj. 25:22, 2 Moj. 31:18, 3 Moj. 1:1, 4 Moj. 11:17, 4 Moj. 12:8, 1 Car. 6:23, Ps. 18:10, Ps. 99:1, Jev. 1:14, Jev. 4:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I