Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

2 Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih.

3 Od trideset godina i više do pedesete sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka.

1 Moj. 41:46, 4 Moj. 3:40, 4 Moj. 8:24, 1 Dn. 23:3, 1 Dn. 23:24, 1 Dn. 23:27, Lk. 3:23

4 A ovo će biti posao sinovima Katovim u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama:

4 Moj. 4:15

5 Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim, i skinuće zaves s vrata, i pokriće njim kovčeg od svedočanstva.

2 Moj. 25:10, 2 Moj. 25:16, 2 Moj. 26:31, 3 Moj. 16:2, 1 Sam. 7:5, 2 Dn. 3:14, Mt. 27:51, Jev. 9:3

6 Pa će po njemu prostreti pokrivač od koža jazavičijih, i odozgo će prostreti prostirač od same porfire, i provući će mu poluge.

2 Moj. 25:13

7 I po stolu za hlebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdele i čaše i vedra i kotliće, i hleb svagda neka je na njemu.

3 Moj. 24:6, 3 Moj. 24:8

8 Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca, i neka pokriju pokrivačem od koža jazavičijih, i neka mu provuku poluge.

9 I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svećnjak i žiške njegove i usekače njegove lopatice njegove i sve sudove za ulje, kojima služe oko njega.

2 Moj. 25:31, 2 Moj. 25:37

10 I neka ga sa svim spravama njegovim zaviju u pokrivač od koža jazavičijih, i metnu ga na poluge.

11 I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavičijih, i provuku mu poluge.

2 Moj. 30:1

12 I nek uzmu sve sprave za službu, kojima služe u svetinji, i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavičijih, i metnu na poluge.

13 I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta,

14 I neka metnu na nj sve sprave njegove, kojima služe na njemu, mašice, viljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar, i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavičijih, pa mu provuku poluge.

15 I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu nijedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovih u šatoru od sastanka.

4 Moj. 3:31, 4 Moj. 7:9, 5 Moj. 31:9, Is.N. 3:6, 2 Sam. 6:3, 2 Sam. 6:6, 2 Sam. 6:12, 2 Sam. 6:13, 1 Dn. 13:10, 1 Dn. 15:15, 1 Dn. 23:26

16 A Eleazar, sin Arona sveštenika, neka se stara za ulje za videlo, i za kad mirisni, i za žrtvu svagdašnju, i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njeno.

2 Moj. 25:6, 2 Moj. 29:40, 2 Moj. 30:23, 3 Moj. 24:2, 4 Moj. 28:3, Ps. 141:2, Dan. 9:27, Mal. 1:11, Otk. 5:8

17 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

18 Nemojte da se istrebi koleno porodica Katovih između Levita;

19 Nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama: Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakome šta će koji raditi i šta će nositi.

4 Moj. 4:4

20 A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju svete stvari, da ne pomru.

1 Sam. 6:19

21 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

22 Izbroj i sinove Girsonove po domovima otaca njihovih i po porodicama njihovim.

23 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.

1 Dn. 23:3, 1 Dn. 23:24, 1 Dn. 23:27

24 Ovo je posao porodicama Girsonovim šta će raditi i nositi:

4 Moj. 10:17

25 Neka nose zavese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavičijih što je odozgo na njemu, i zaves na ulasku u šator od sastanka,

2 Moj. 26:1, 4 Moj. 3:25

26 I zavese od trema i zaves na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova i sve posuđe za službu njihovu i šta god treba oko toga raditi neka rade.

4 Moj. 3:25

27 Po naredbi Aronovoj i sinova njegovih neka biva sva služba sinova Girsonovih za sve što će nositi i što će raditi, i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi.

28 To je služba porodica sinova Girsonovih u šatoru od sastanka; a Itamar sin Arona sveštenika neka upravlja njima.

29 Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,

30 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.

1 Moj. 41:46, 4 Moj. 4:3, 4 Moj. 4:23, 4 Moj. 8:24, 4 Moj. 8:26, 1 Dn. 28:12

31 A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka: daske od šatora i prevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove,

4 Moj. 3:36

32 I stupce od trema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova, i sve sprave njihove, i šta god treba za te stvari; a poimence izbrojte sve sprave što će oni nositi.

2 Moj. 25:9, 4 Moj. 3:8, 4 Moj. 7:1, 1 Dn. 9:29

33 To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara, sina Arona sveštenika.

34 I izbroja Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,

4 Moj. 3:19, 4 Moj. 3:27, 4 Moj. 4:2

35 Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.

4 Moj. 8:24, 1 Dn. 23:24, Lk. 3:23, 1 Tim. 3:6

36 I beše ih izbrojanih po porodicama njihovim dve hiljade i sedam stotina i pedeset.

37 To su izbrojani iz porodica Katovih što behu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroja Mojsije i Aron, kao što zapovedi Gospod preko Mojsija.

38 A sinova Girsonovih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovim i po domovima otaca njihovih beše izbrojanih,

39 Od trideset godina i više do pedeset godina, svih što behu za službu da služe u šatoru od sastanka,

40 Beše ih izbrojanih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih dve hiljade i šest stotina i trideset.

41 To su izbrojani iz porodica sinova Girsonovih, što behu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroja Mojsije i Aron po zapovesti Gospodnjoj.

42 A iz porodica sinova Merarijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih beše izbrojanih,

43 Od trideset godina i više do pedeset godina, svih što behu za službu da služe u šatoru od sastanka,

4 Moj. 4:35, 5 Moj. 3:25, 2 Kor. 12:9

44 Beše ih izbrojanih po porodicama njihovim tri hiljade i dvesta.

45 To su izbrojani iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroja Mojsije i Aron kao što zapovedi Gospod preko Mojsija.

46 A svega beše izbrojanih Levita, koje izbroja Mojsije i Aron s knezovima Izrailjevim po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,

47 Od trideset godina i više do pedeset godina, što behu za službu da služe i da nose u šatoru od sastanka,

Rim. 12:6

48 Svega ih beše izbrojanih osam hiljada i pet stotina i osamdeset.

49 Kako Gospod zapovedi preko Mojsija, biše izbrojani, svaki za ono što treba da radi i da nosi; i izbrojani biše oni koje je Gospod zapovedio Mojsiju da se izbroje.

1 Kor. 12:4, 1 Kor. 12:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I