Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj.

2 I ovo su imena sinova Aronovih: prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar.

2 Moj. 6:23, 4 Moj. 26:61, 1 Dn. 6:3

3 To su imena sinova Aronovih, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku.

2 Moj. 28:41, 3 Moj. 8:1

4 Ali pogibe Nadav i Avijud pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred Gospodom u pustinji Sinajskoj; i ne imaše dece; zato Eleazar i Itamar otpravljahu službu svešteničku za života Arona, oca svog.

3 Moj. 10:1, 1 Dn. 24:2, Isa. 66:15, 2 Sol. 1:8, Jev. 12:29

5 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

6 Kaži neka pristupi pleme Levijevo, i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe,

2 Moj. 32:26, 4 Moj. 8:6, 4 Moj. 18:2, 5 Moj. 10:8, 2 Dn. 29:11, Jezd. 6:18

7 I da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru,

3 Moj. 8:35, 4 Moj. 3:38, 4 Moj. 31:30

8 I da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka, i da straže za sinove Izrailjeve služeći šatoru.

4 Moj. 1:50

9 Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovim; oni su darovani njemu između sinova Izrailjevih.

4 Moj. 8:19

10 A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju; ako li bi ko drugi pristupio, da se pogubi.

4 Moj. 16:40, 4 Moj. 18:7, 1 Dn. 6:49, Dela 6:3, Rim. 12:7

11 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

12 Evo uzeh Levite između sinova Izrailjevih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izrailjevim; zato će moji biti Leviti.

4 Moj. 8:16, 4 Moj. 18:6

13 Jer je moj svaki prvenac; od onog dana kada pobih sve prvence u zemlji misirskoj, posvetih sebi svakog prvenca u Izrailju od čoveka do živinčeta; moji će biti; ja sam Gospod.

2 Moj. 13:2, 2 Moj. 13:12, 2 Moj. 13:15, 3 Moj. 27:26, 4 Moj. 8:16, Nem. 10:36, Lk. 2:23

14 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći:

2 Moj. 19:1

15 Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim, sve muškinje od meseca dana i više izbroj.

4 Moj. 3:40, 4 Moj. 26:62

16 I Mojsije ih izbroja po zapovesti Gospodnjoj, kako mu bi zapoveđeno.

4 Moj. 1:43

17 I behu sinovi Levijevi po imenu ovi: Girson i Kat i Merarije.

1 Moj. 46:11, 2 Moj. 6:16, 4 Moj. 26:57, 1 Dn. 23:6

18 A ovo su imena sinova Girsonovih po porodicama njihovim: Lovenije i Semej.

2 Moj. 6:17

19 A sinovi Katovi po porodicama svojim: Amram i Isar, Hevron i Ozilo.

4 Moj. 4:34, 1 Dn. 26:23

20 A sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Malije i Musije. To su porodice levitske po domovima otaca svojih.

21 Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva. To su porodice Girsonove.

22 A izbrojanih među njima, kad se izbroja sve muškinje od meseca dana i više, beše ih izbrojanih svega sedam hiljada i pet stotina.

23 Porodice Girsonove stajahu u logor iza šatora sa zapada.

4 Moj. 1:53

24 A starešina od doma otačkog u porodicama Girsonovim beše Elisaf, sin Dailov.

25 A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zaves na vratima šatora od sastanka,

2 Moj. 25:9, 2 Moj. 26:1, 2 Moj. 26:7, 2 Moj. 26:14, 2 Moj. 26:36, 4 Moj. 4:24, 1 Dn. 9:14, 1 Dn. 9:33, 1 Dn. 23:32

26 I zavese od trema i zaves na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.

2 Moj. 27:9, 2 Moj. 27:16, 2 Moj. 35:18

27 A od Kata beše porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove.

4 Moj. 4:34, 1 Dn. 26:23

28 Svega muškinja od meseca dana i više beše na broj osam hiljada i šest stotina, koji služahu oko svetinje.

29 Porodice sinova Katovih stajahu u logor pored šatora s juga.

4 Moj. 1:53

30 A starešina od doma otačkog u porodicama Katovim beše Elisafan, sin Ozilov.

31 A oni čuvahu kovčeg i sto i svećnjak i oltar i posuđe u svetinji kojim služe, i zaves, i sve što pripada k njemu.

2 Moj. 25:10, 2 Moj. 25:23, 2 Moj. 25:31, 2 Moj. 26:32, 2 Moj. 27:1, 2 Moj. 30:1, 4 Moj. 4:15

32 A starešina nad starešinama levitskim beše Eleazar, sin Arona sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju.

4 Moj. 20:25, 2 Car. 25:18, 1 Dn. 9:20

33 A od Merarija beše porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve.

34 I beše ih izbrojanih, kad se izbroja sve muškinje od meseca dana i više, šest hiljada i dvesta.

35 A starešina od doma otačkog u porodicama Merarijevim beše Surilo sin Avihejev; oni stajahu u logor pored šatora sa severa.

4 Moj. 1:53

36 I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada,

37 I stupce od trema unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.

38 A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u logor Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izrailjeve; a da ko drugi pristupi, poginuo bi.

4 Moj. 1:53, 4 Moj. 2:3, 4 Moj. 3:7, 4 Moj. 18:5, 1 Dn. 6:48

39 A svega Levita kad ih izbroja Mojsije i Aron po zapovesti Gospodnjoj po porodicama njihovim, svega muškinja od mesec dana i više, beše dvadeset i dve hiljade.

4 Moj. 4:47, 4 Moj. 26:62

40 I Gospod reče Mojsiju: Izbroj sve prvence muške među sinovima Izrailjevim od meseca dana i više, i saberi broj imena njihovih.

4 Moj. 3:15

41 I uzmi Levite za mene (ja sam Gospod) mesto svih prvenaca među sinovima Izrailjevim, i stoku levitsku mesto svih prvenaca od stoke sinova Izrailjevih.

4 Moj. 3:12, 4 Moj. 3:45

42 I izbroja Mojsije kako mu zapovedi Gospod, sve prvence među sinovima Izrailjevim;

43 I svega prvenaca muških, kad se izbrojaše po imenima od jednog meseca i više, beše izbrojanih dvadeset i dve hiljade i dvesta i sedamdeset i tri.

44 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

45 Uzmi Levite mesto svih prvenaca među sinovima Izrailjevim i stoku levitsku mesto stoke njihove, da budu moji Leviti; ja sam Gospod.

4 Moj. 3:12, 4 Moj. 3:41, 1 Sam. 1:28, Mal. 2:4

46 A da se otkupe oni dvesta i sedamdeset i tri, što ima prvenaca među sinovima Izrailjevim više nego Levita,

2 Moj. 13:13, 4 Moj. 3:39, 4 Moj. 3:43, 4 Moj. 18:15

47 Uzmi po pet sikala od glave; uzmi po svetom siklu (a u taj sikal ide dvadeset gera).

3 Moj. 27:6, 3 Moj. 27:25, 4 Moj. 18:16

48 I podaj te novce Aronu i sinovima njegovim, otkup za one koji prelaze broj njihov.

49 I uze Mojsije otkup od onih koji ostaše preko onih koji biše promenjeni za Levite.

Gal. 4:4, 1 Tim. 2:6, Titu 2:14, Jev. 9:12, 1 Pet. 1:18

50 I uze novce od prvenaca sinova Izrailjevih, hiljadu i trista i šezdeset i pet sikala, po svetom siklu.

4 Moj. 3:46, Dela 20:33

51 I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovim po zapovesti Gospodnjoj, kao što zapovedi Gospod Mojsiju.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I