Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanih, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš.

2 Moj. 20:4, 5 Moj. 5:8, Ps. 97:7, Isa. 44:9, Isa. 44:18

2 Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.

3 Ako uzživite po mojim uredbama, i zapovesti moje uzdržite i uščinite,

4 Davaću vam dažd na vreme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj;

5 Moj. 11:14, 5 Moj. 28:12, Isa. 30:23, Jezek. 34:26

5 I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sejanje, i ješćete hleb svoj do sitosti, i živećete bez straha u zemlji svojoj.

5 Moj. 11:15, Jov 11:18, Joilo 2:19, Joilo 2:26

6 Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zveri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje.

Is.N. 23:10, 2 Car. 17:25, 1 Dn. 22:9, Ps. 3:5, Isa. 45:7, Jer. 30:10

7 Nego ćete terati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.

8 Vas će petorica terati stotinu, a vas stotina teraće deset hiljada, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.

9 I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavet svoj s vama.

1 Moj. 17:6, 2 Moj. 2:25, 2 Car. 13:23

10 I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo.

3 Moj. 25:22

11 I namestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrzeti na vas.

5 Moj. 32:19, Jezek. 37:26, Otk. 21:3

12 I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod.

5 Moj. 23:14, Jezek. 11:20, 2 Kor. 6:16, Ef. 2:21

13 Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje misirske da im ne robujete, i polomih palice jarma vašeg, i ispravih vas da hodite pravo.

Jezek. 34:27

14 Ako li me ne uzaslušate, i ne učinite sve ove zapovesti,

5 Moj. 28:15, Jer. 11:8

15 Ako povrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji da ne tvorite sve zapovesti moje, i raskinete zavet moj,

2 Car. 17:15

16 I ja ću vama učiniti ovo: Pustiću na vas strah, suvu bolest i vrućicu, koje će vam oči iskvariti i dušu ucveliti; i zaludu ćete sejati seme svoje, jer će ga jesti neprijatelji vaši.

5 Moj. 28:22, 1 Sam. 2:33, Jov 31:8, Mal. 2:3

17 I okrenuću lice svoje nasuprot vama, i seći će vas neprijatelji vaši, i koji mrze na vas biće vam gospodari, i bežaćete kad vas niko ne tera.

Sud. 2:14, Ps. 53:5, Ps. 106:41

18 Ako me ni tada ne stanete slušati, karaću vas još sedam puta više za grehe vaše.

1 Sam. 2:5

19 Potrću ponos sile vaše, i učiniću da nebo nad vama bude kao gvožđe, a zemlja vaša kao bronza.

5 Moj. 28:23, 1 Sam. 4:10, Agej 1:10

20 Snaga će se vaša trošiti uzalud, jer zemlja vaša neće rađati roda svog, i drveta po zemlji neće rađati roda svog.

5 Moj. 28:18, Ps. 127:1, Agej 1:10

21 Ako mi uzidete nasuprot i ne budete hteli slušati me, dodaću vam sedam puta više muka prema gresima vašim.

Jezek. 21:19

22 Pustiću na vas zveri poljske, koje će vam decu izjesti, i stoku potrti i vas umaliti, i opusteće putevi vaši.

5 Moj. 32:24, Sud. 5:6, 2 Car. 17:25, 2 Dn. 15:5, Jer. 42:2, Jezek. 5:17, Jezek. 14:15, Otk. 6:8

23 Ako se ni od toga ne popravite, nego mi još uzidete nasuprot,

Jer. 5:3

24 I ja ću vama ići nasuprot, i biću vas još sedam puta više za grehe vaše.

2 Sam. 22:27

25 Pustiću na vas mač, koji će osvetiti moj zavet; a kad se sležete u gradove svoje, tada ću pustiti pomor među vas, i bićete predani u ruke neprijatelju.

4 Moj. 14:12, 5 Moj. 28:22, Jezek. 6:3, Jezek. 39:23, Amos 4:10

26 I kad vam slomim potporu u hlebu, deset će žena peći hleb vaš u jednoj peći, i davaće vam hleb vaš na meru, i ješćete a nećete se nasititi.

Isa. 3:1, Mih. 6:14

27 Ako me ni tako ne stanete slušati, nego mi uzidete nasuprot,

28 I ja ću vama s gnevom ići nasuprot, i sedam puta većma karaću vas za grehe vaše.

Isa. 59:18

29 I ješćete meso od sinova svojih, i meso od kćeri svojih ješćete.

5 Moj. 28:57, 2 Car. 6:29

30 Razvaliću visine vaše, i oboriću idole vaše, i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših, i mrziće duša moja na vas.

2 Car. 23:20, 2 Dn. 34:3, Ps. 78:59, Jezek. 6:4

31 I obratiću gradove vaše u pustoš, i razoriću svetinje vaše, i neću više mirisati mirisa vašeg.

Nem. 2:3

32 I opusteću zemlju da će joj se čuditi neprijatelji vaši, koji će živeti u njoj.

Jer. 9:11, Jer. 25:11

33 A vas ću rasejati po narodima, i učiniću da vas gone s golim mačem; i zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani.

3 Moj. 25:2, 5 Moj. 4:27, 5 Moj. 28:64, 2 Dn. 36:21, Ps. 44:11, Jer. 52:27, Zah. 7:14

34 Tada će zemlji biti mile subote njene za sve vreme dokle bude pusta; i kad budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati, i biće joj mile subote njene.

3 Moj. 25:2, 2 Dn. 36:21

35 Za sve vreme dokle bude pusta počivaće, jer nije počivala u vaše subote, kad ste u njoj živeli.

36 A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovih, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bežati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće terati.

1 Moj. 35:5, Is.N. 2:9, Jest. 2:10, Priče 28:1

37 I padaće jedan preko drugog kao od mača, a niko ih neće terati; i nećete se moći držati pred neprijateljima svojim.

Sud. 2:14, Sud. 7:22, Isa. 10:4

38 Nego ćete izginuti među narodima, i proždreće vas zemlja neprijatelja vaših.

39 A koji vas ostanu, čileće za bezakonje svoje u zemlji neprijatelja svojih, i za bezakonje otaca svojih čileće.

Nem. 1:9, Jer. 3:25

40 Ali ako priznadu bezakonje svoje i bezakonje otaca svojih po gresima, kojima mi grešiše i kojima mi idoše nasuprot,

1 Car. 8:33, Jov 34:31, Priče 28:13, Jer. 3:12, Lk. 15:18

41 Te i ja njima idoh nasuprot i odvedoh ih u zemlju neprijatelja njihovih; ako se tada ponizi srce njihovo neobrezano, i bude im pravo što su pokarani za bezakonje svoje,

1 Car. 21:29, 2 Dn. 12:6, Jer. 9:25, Dela 7:51, Rim. 2:29

42 Tada ću se opomenuti zaveta svog s Jakovom, i zaveta svog sa Isakom, i zaveta svog sa Avramom opomenuću se, i zemlje ću se opomenuti.

2 Moj. 2:24, Ps. 106:45, Ps. 136:23

43 Kada se zemlja oprosti njih i budu joj mile subote njene kad opusti s njih, i njima bude pravo što su pokarani za bezakonje svoje, jer sudove moje povrgoše i duši njihovoj omrzoše uredbe moje.

44 A zato ni onda kad budu u zemlji neprijatelja svojih neću ih povrći niti ću tako omrznuti na njih da ih potrem i raskinem zavet svoj sa njima; jer sam ja Gospod Bog njihov.

5 Moj. 4:31

45 Nego ću se njih radi opomenuti zaveta sa starima njihovim, koje izvedoh iz zemlje misirske narodima na vidiku da im budem Bog, ja Gospod.

Jezek. 20:9, Rim. 11:28

46 Ovo su uredbe i sudovi i zakoni, koje postavi Gospod između sebe i sinova Izrailjevih na gori Sinajskoj preko Mojsija.

5 Moj. 33:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I