Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Zapovedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulje maslinovo čisto, ceđeno, za videlo, da žišci gore vazda.

2 Moj. 27:20, 2 Moj. 39:37, 4 Moj. 8:2

3 Pred zavesom svedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih nameštati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom večnim od kolena do kolena.

4 Na svećnjak čisti nameštaće žiške pred Gospodom vazda.

2 Moj. 31:8

5 I uzmi belog brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dve desetine efe.

2 Moj. 40:24

6 I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.

7 I na svaki red metni kada čistog, da bude za svaki hleb spomen, žrtva ognjena Gospodu.

8 Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom večnim.

1 Sam. 21:6

9 I biće Aronovi i sinova njegovih, koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava Gospodnjih zakonom večnim.

2 Moj. 29:33, 3 Moj. 8:31, 1 Sam. 21:6, Mt. 12:4, Mk. 2:26, Lk. 6:4

10 A izađe sin jedne Izrailjke, kome je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u logoru sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.

11 I psujući sin žene Izrailjke pohuli na ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu beše po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danovog.

2 Moj. 18:22, Jov 1:5, Isa. 8:21

12 I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči Gospodnjoj.

4 Moj. 15:34

13 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

14 Izvedi tog psovača napolje iz logora, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.

5 Moj. 17:7

15 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: Ko bi god pohulio Boga svog, nosiće greh svoj.

3 Moj. 5:1, 4 Moj. 9:13

16 Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.

1 Car. 21:10, Ps. 74:10, Ps. 74:18, Mt. 12:31, Mk. 3:28, Mk. 14:64, Jn. 19:7

17 I ko ubije čoveka, da se pogubi.

1 Moj. 9:6, 5 Moj. 19:11, 5 Moj. 27:24, Mt. 26:52, Otk. 13:10

18 A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.

19 I ko rani bližnjeg svog, kako učini tako da mu bude:

5 Moj. 19:21, Mt. 5:38

20 Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini.

2 Moj. 21:24, 5 Moj. 19:21, Mt. 5:38

21 Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čoveka, da se pogubi.

2 Moj. 21:33

22 Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.

2 Moj. 12:49, 3 Moj. 19:34, 4 Moj. 15:16

23 I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz logora, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovedi Mojsiju.

5 Moj. 13:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I