Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Još reci sinovima Izrailjevim: Ko god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave u Izrailju, da od semena svog Molohu, neka se pogubi, narod u zemlji neka ga zaspe kamenjem.

2 Car. 17:17, 2 Car. 23:10, 2 Dn. 33:6

3 I ja ću okrenuti lice svoje nasuprot takvom čoveku, i istrebiću ga iz naroda njegovog, što od semena svog dade Molohu, i zaprzni svetinju moju i oskvrni sveto ime moje.

4 Moj. 19:20, Jezek. 5:11

4 Ako li narod kako god zatvori oči da ne vidi tog čoveka kad da od semena svog Molohu, i ne ubiju ga,

5 Ja ću okrenuti lice svoje nasuprot onom čoveku i nasuprot domu njegovom, i istrebiću ga, i sve koji za njim čine preljubu čineći preljubu za Molohom, iz naroda njihovog.

2 Moj. 20:5, 3 Moj. 18:16

6 A ko se obrati k vračarima i k gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje na suprot njemu, i istrebiću ga iz naroda njegovog.

3 Moj. 19:31, 2 Car. 23:24

7 Zato posvećujte se, i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog vaš.

2 Moj. 22:31, Mt. 5:48, Ef. 1:4, Kol. 3:12, 1 Sol. 5:23, 1 Pet. 1:16

8 I čuvajte uredbe moje i vršite ih. Ja sam Gospod koji vas posvećujem.

2 Moj. 31:13, Jezek. 37:28

9 Ko opsuje oca svog ili mater svoju, da se pogubi; opsovao je oca svog ili mater svoju; krv njegova na nj.

2 Moj. 21:17, 5 Moj. 27:16, 2 Sam. 1:16, 1 Car. 2:32, Priče 20:20, Mt. 15:4

10 A čovek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjeg svog, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica.

5 Moj. 22:22, Priče 6:34, Jer. 29:23, Jezek. 16:38, Jezek. 23:45, Jn. 8:4, Jn. 8:5, 1 Kor. 6:9, Jev. 13:4

11 Ko bi spavao sa ženom oca svog, otkrio je golotinju oca svog; oboje da se pogube; krv njihova na njih.

3 Moj. 18:8, 5 Moj. 27:23, Jezek. 22:10

12 Ko bi spavao sa ženom sina svog, oboje da se pogube; učiniše sramotu; krv njihova na njih.

13 Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.

1 Moj. 19:5, 3 Moj. 18:22, 5 Moj. 23:17, Sud. 19:22, Rim. 1:25

14 I ko bi uzeo ženu i mater njenu, zlo je, ognjem da se spali i on i ona, da ne bude zla među vama.

3 Moj. 18:17

15 Ko bi obležao živinče, da se pogubi; ubijte i živinče.

5 Moj. 27:21

16 I ako bi žena legla pod živinče, ubij i ženu i živinče, neka poginu, krv njihova na njih.

17 Ko bi uzeo sestru svoju, kćer oca svog ili kćer matere svoje, video bi golotinju njenu i ona bi videla golotinju njegovu, sramota je; zato da se istrebe ispred sinova naroda svog; otkrio je golotinju sestre svoje, neka nosi bezakonje svoje.

1 Moj. 20:12, 2 Sam. 13:12

18 I ko bi spavao sa ženom kad ima vreme i otkrio golotinju njenu otkrivši tečenje njeno, i ona bi otkrila tečenje krvi svoje, da se istrebe oboje iz naroda svog.

3 Moj. 15:24

19 Golotinje sestre matere svoje i sestre oca svog ne otkrij, jer bi otkrio svoju krv; neka nose bezakonje svoje.

3 Moj. 18:12

20 A ko bi spavao sa ženom strica svog, otkrio bi golotinju strica svog, neka nose oboje greh svoj, neka pomru bez dece.

21 Ko bi uzeo ženu brata svog, ružno je, otkrio je golotinju brata svog; bez dece da budu.

3 Moj. 18:16

22 Čuvajte sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih, da vas zemlja ne izmetne, u koju vas vodim da živite u njoj.

3 Moj. 18:26, 3 Moj. 19:37

23 Nemojte živeti po uredbama naroda koje ću oterati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzoše.

5 Moj. 9:5

24 I rekoh vam: Vi ćete naslediti zemlju njihovu i ja ću vam je dati u državu, zemlju u kojoj teče mleko i med. Ja sam Gospod Bog vaš koji vas odvojih od drugih naroda.

2 Moj. 3:17, 2 Moj. 6:8, 2 Moj. 19:5, 2 Moj. 33:16, 5 Moj. 7:6, 5 Moj. 14:2, 1 Car. 8:53, Ps. 135:4, 1 Pet. 2:9

25 Zato razlikujte stoku čistu od nečiste, i pticu čistu od nečiste, i nemojte skvrniti duša svojih stokom ili pticom ili čim god što puže po zemlji, što sam vam odvojio da je nečisto.

3 Moj. 11:43, 3 Moj. 11:47, 5 Moj. 14:4

26 I bićete mi sveti, jer sam svet ja, Gospod, i odvojih vas od drugih naroda da budete moji.

3 Moj. 19:2, Ps. 99:5, Isa. 6:3, Isa. 30:11, Titu 2:14, 1 Pet. 1:16, Otk. 3:7, Otk. 4:8

27 A čovek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih.

2 Moj. 22:18, 5 Moj. 18:10, 1 Sam. 28:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I