Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: Budite sveti, jer sam ja svet, Gospod Bog vaš.

2 Moj. 19:6, 3 Moj. 11:44, 3 Moj. 20:7, 3 Moj. 20:26, Ef. 1:4, 1 Sol. 4:7, 1 Pet. 1:16

3 Svaki da se boji matere svoje i oca svog; i držite subote moje; ja sam Gospod Bog vaš.

1 Moj. 2:2, 2 Moj. 20:8, 2 Moj. 31:13, Nem. 9:14, Nem. 13:15, Isa. 56:2, Isa. 58:13, Mk. 2:27, Jev. 4:9

4 Ne obraćajte se k idolima, i bogove livene ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.

2 Moj. 20:3, 1 Kor. 10:14

5 A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.

6 U koji je dan prinesete, neka se jede, i sutradan; a šta ostane do trećeg dana, neka se ognjem sažeže.

7 A ako bi se šta jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.

8 Ko bi god jeo, nosiće svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju Gospodnju; zato će se istrebiti ona duša iz naroda svog.

4 Moj. 18:32

9 A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvim njivu svoju, niti pabirči po žetvi.

2 Moj. 23:11, 3 Moj. 23:22, 5 Moj. 15:1, 5 Moj. 15:16, 5 Moj. 24:19, Ruta 2:15

10 Ni vinograd svoj nemoj pabirčiti, i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvom; nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod Bog vaš.

Ps. 41:1, Ps. 140:12, Priče 14:31, Priče 22:16, Priče 29:7, Prop. 5:8, Isa. 3:12, Jak. 2:1, Jak. 2:8

11 Ne kradite; ne lažite i ne varajte bližnjeg svog.

1 Car. 13:18, Jer. 9:3, Ef. 4:25

12 Ne kunite se imenom mojim krivo; jer ćeš oskvrniti ime Boga svog. Ja sam Gospod.

13 Ne zakidaj bližnjeg svog i ne otimaj mu; plata nadničarova da ne prenoći kod tebe do jutra.

5 Moj. 24:14, Jov 31:39, Mal. 3:5, Jak. 5:4

14 Nemoj psovati gluvog, ni pred slepca metati šta da se spotakne; nego se boj Boga svog; ja sam Gospod.

Rim. 14:13, 1 Pet. 2:17

15 Ne činite nepravdu na sudu, ne gledajte što je ko siromah, niti se povodi za bogatim; pravo sudi bližnjemu svom.

Ps. 82:2, Priče 24:23, Dela 23:3, Jak. 2:9

16 Ne idi kao opadač po narodu svom, i ne ustaj na krv bližnjeg svog; ja sam Gospod.

1 Car. 21:13, Mt. 26:60

17 Nemoj mrzeti na brata svog u srcu svom; slobodno iskaraj bližnjeg svog, i nemoj trpeti greha na njemu.

1 Moj. 27:41, Lk. 17:3, 1 Jn. 2:9, 1 Jn. 2:11, 1 Jn. 3:15

18 Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnju na sinove naroda svog; nego ljubi bližnjeg svog kao sebe samog; ja sam Gospod.

Mt. 5:43, Rim. 12:17

19 Uredbe moje držite; živinčeta svog ne puštaj na živinče druge vrste; ne zasevaj njive svoje dvojakim semenom, i ne oblači na se haljine od dvojakih stvari.

5 Moj. 22:9

20 Ako bi ko obležao robinju, koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.

21 I neka on prinese Gospodu žrtvu za prestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovna za prestup.

22 I neka ga očisti pred Gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prestup od greha koji je učinio; i oprostiće mu se greh njegov.

23 A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakog voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.

24 A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu.

5 Moj. 12:17

25 Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam Gospod Bog vaš.

26 Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu.

2 Car. 17:17

27 Ne strižite kosu svoju ukrug, ni grdite bradu svoju.

Jer. 9:26

28 Za mrtvacem ne režite telo svoje, ni udarajte na se kakve belege. Ja sam Gospod.

5 Moj. 14:1, 1 Car. 18:28

29 Nemoj skvrniti kćer svoju puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila se bezakonja.

5 Moj. 23:17

30 Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod.

3 Moj. 26:2, Prop. 5:1

31 Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.

1 Sam. 28:7, Isa. 8:19

32 Pred sedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svog. Ja sam Gospod.

1 Car. 2:19, Priče 20:29, Priče 23:22, 1 Tim. 5:1

33 Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo.

2 Moj. 22:21

34 Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubite ga kao sebe samog; jer ste i vi bili došljaci u zemlji misirskoj. Ja sam Gospod Bog vaš.

2 Moj. 12:48, 5 Moj. 10:19, 5 Moj. 23:20

35 Ne činite nepravde u sudu, ni merom za dužinu, ni merom za težinu, ni merom za stvari koje se sipaju.

36 Merila neka su vam prava, kamenje pravo, efa prava, in prav. Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje misirske.

5 Moj. 25:13, 5 Moj. 25:15, Priče 20:10

37 Držite, dakle, sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih. Ja sam Gospod.

3 Moj. 18:4, 5 Moj. 5:1, 5 Moj. 6:25

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I