Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod govoreći:

2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: Ja sam Gospod Bog vaš.

2 Moj. 6:7, Jezek. 20:5

3 Nemojte činiti šta se čini u zemlji misirskoj, u kojoj ste živeli, niti činite šta se čini u zemlji hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovim nemojte živeti.

2 Moj. 23:24, Jezek. 20:7

4 Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.

5 Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod.

5 Moj. 6:25, Isa. 44:6, Jer. 9:24, Mal. 3:6, Lk. 10:28, Rim. 10:5, Gal. 3:12

6 Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da ne otkrije golotinju njenu. Ja sam Gospod.

7 Golotinje oca svog ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njene.

8 Golotinje žene oca svog ne otkrij; golotinja je oca tvog.

1 Moj. 49:4, 5 Moj. 22:30, 2 Sam. 16:22, 1 Kor. 5:1

9 Golotinje sestre svoje, kćeri oca svog ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove.

2 Sam. 13:12

10 Golotinje kćeri sina svog, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.

11 Golotinje kćeri žene oca svog, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.

12 Golotinje sestre oca svog ne otkrij; jedna je krv sa ocem tvojim.

13 Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.

14 Golotinje brata oca svog ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.

15 Golotinje žene sina svog ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njene.

1 Moj. 38:18, Jezek. 22:11

16 Golotinje žene brata svog ne otkrij; golotinja je brata tvog.

Mt. 14:3, Mt. 22:24

17 Golotinje žene i kćeri njene ne otkrij; kćeri sina njenog ni kćeri kćeri njene nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.

18 Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucveliš otkrivajući golotinju drugoj za života njenog.

1 Moj. 30:15, Mal. 2:15

19 K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njenu.

Jezek. 18:6, Jezek. 22:10

20 Sa ženom bližnjeg svog ne lezi skvrneći se s njom.

Priče 6:29, Mal. 3:5, Mt. 5:27, 1 Kor. 6:9, Jev. 13:4

21 Od semena svog ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svog; ja sam Gospod.

3 Moj. 21:6, 1 Car. 11:7, 1 Car. 11:33, 2 Car. 16:3, Isa. 42:8, Jer. 19:5, Jezek. 36:20, Mal. 1:12

22 S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.

Rim. 1:27, 1 Tim. 1:10

23 Živinče nikakvo nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.

24 Nemojte se skvrniti ni jednom ovom stvarju; jer su se svim tim stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.

5 Moj. 18:12, Mt. 15:18, 1 Kor. 3:17

25 Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njeno pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje.

4 Moj. 35:34, Isa. 24:5, Isa. 26:21, Jer. 9:9, Jer. 16:18

26 Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite ni jednog ovog gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama;

27 Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili pre vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;

28 Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio pre vas.

29 Jer ko učini šta god od ovih gadova, istrebiće se iz naroda svog duše koje učine.

30 Zato držite šta sam naredio da se drži, da ne činite šta od gadnih običaja koji su bili pre vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I