Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:

2 Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji:

5 Moj. 14:4, Jezek. 4:4, Dan. 1:8, Dela 10:12, Rim. 14:2, 1 Kor. 8:8, Kol. 2:16

3 Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.

4 Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papke razdvojene; da vam je nečista;

5 I pitomi zec, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.

6 I zec divlji, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.

1 Tim. 4:4

7 I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je;

Isa. 65:4, Isa. 66:3, Isa. 66:17

8 Mesa od njih ne jedite niti se strva njihovog dodevajte; jer vam je nečisto.

Isa. 52:11, Dela 10:14, Dela 15:29, Rim. 14:14, Rim. 14:17, 1 Kor. 8:8, Kol. 2:16, Kol. 2:21, Jev. 9:10

9 A između svega što je u vodi ovo jedite: Šta god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama, jedite.

5 Moj. 14:9

10 A šta nema pera i ljusku u moru i u rekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.

3 Moj. 7:18, 5 Moj. 14:3

11 Gadno da vam je, mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.

12 Šta god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.

13 A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastreb i morski orao,

5 Moj. 14:12, Rim. 14:1, Rim. 14:21

14 Eja i kraguj po svojim vrstama,

15 I svaki gavran po svojim vrstama,

16 I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,

17 I buljina i gnjurac i ušara,

18 I labud i gem i svraka,

Ps. 102:6, Sof. 2:14

19 I roda i čaplja po svim vrstama, i pupavac i ljiljak.

20 Šta god gamiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.

21 Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite šta ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.

22 Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.

Sud. 6:5, Jer. 46:23, Naum 3:17, Mt. 3:4

23 A što gamiže, a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.

24 I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtvog tela njihovog, da je nečist do večera.

3 Moj. 22:5

25 I ko bi god nosio mrtvo telo njihovo, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.

3 Moj. 14:8, 3 Moj. 15:5, 4 Moj. 19:10, 4 Moj. 19:22

26 Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.

27 I šta god ide na šapama između svih životinja četvoronožnih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihovog, da je nečist do večera.

28 I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.

29 I između životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po vrstama svojim,

Isa. 66:17, Dela 10:14, Jev. 9:10

30 I jež i gušter i tvor i puž i krtica.

Ps. 58:8, Isa. 2:20, Dela 10:14

31 To vam je nečisto između životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvih, da je nečist do večera.

32 I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, posle da je čista.

3 Moj. 15:12, 4 Moj. 19:15

33 A svaki sud zemljani, u koji padne šta od toga, i šta god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga.

3 Moj. 6:28, 3 Moj. 15:12

34 I svako jelo što se jede, ako na njega dođe onakva voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takvom sudu, da je nečisto.

35 I na šta bi palo šta od tela njihovog mrtvog sve da je nečisto, i peć i ognjište da se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.

36 A studenac i ubao, gde se voda skuplja, biće čist; ali šta se dotakne strva njihovog, biće nečisto.

37 Ako li šta od strva njihovog padne na seme, koje se seje, ono će biti čisto.

38 Ali ako bude polito seme vodom, pa onda padne šta od strva njihovog na seme, da vam je nečisto.

39 I kad ugine životinja od onih koje jedete, ko se dotakne strva njenog, da je nečist do večera.

40 A ko bi jeo od strva njenog, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odneo strv njen, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.

3 Moj. 17:15, 3 Moj. 22:8, 5 Moj. 14:21, Jezek. 4:14

41 I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.

42 Šta god ide na trbuhu i šta god ide na četiri noge ili ima više nogu između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.

43 Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih.

3 Moj. 20:25

44 Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji.

2 Moj. 19:6, 3 Moj. 19:2, Isa. 43:3, Isa. 51:15, 1 Sol. 4:7, 1 Pet. 1:15

45 Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje misirske da vam budem Bog; budite, dakle, sveti, jer sam ja svet.

1 Moj. 35:1, 2 Moj. 6:7, Rim. 12:1, Rim. 14:17, 1 Kor. 6:11

46 Ovo je zakon za zveri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu, koja puže po zemlji.

47 Da se raspoznaje nečisto od čistog i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede.

3 Moj. 10:10, Jer. 15:19, Jezek. 22:26

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I