Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove i starešine izrailjske.

3 Moj. 14:10, 3 Moj. 14:23, 3 Moj. 15:14, Jezek. 43:27

2 I reče Aronu: Uzmi tele za žrtvu radi greha i ovna za žrtvu paljenicu, oba zdrava; i prinesi ih pred Gospodom.

2 Moj. 29:1, 3 Moj. 4:3, 3 Moj. 8:18

3 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: Uzmite jare za žrtvu radi greha, i tele i jagnje, oboje od godine dana, i zdravo, za žrtvu paljenicu.

3 Moj. 4:23, 3 Moj. 10:19, Jezd. 6:17, Isa. 53:10, Rim. 8:3, 1 Pet. 2:24

4 I vola i ovna za žrtvu zahvalnu, da prinesete pred Gospodom, i dar s uljem zamešen, jer će vam se danas javiti Gospod.

2 Moj. 29:43, 3 Moj. 9:4

5 I uzeše šta zapovedi Mojsije, i donesoše pred šator od sastanka, i pristupivši sav zbor stadoše pred Gospodom.

6 I reče Mojsije: Učinite šta je zapovedio Gospod, i pokazaće vam se slava Gospodnja.

2 Moj. 24:16, 2 Moj. 40:34, 1 Car. 8:10

7 I reče Mojsije Aronu: Pristupi k oltaru, i prinesi žrtvu za greh svoj i žrtvu svoju paljenicu, i očisti od greha sebe i narod; i prinesi žrtvu narodnu i očisti ih od greha, kao što je zapovedio Gospod.

3 Moj. 4:16, 3 Moj. 4:20, 1 Sam. 3:14, Jev. 5:1, Jev. 5:3, Jev. 7:27

8 Tada Aron pristupi k oltaru i zakla tele za se.

9 I sinovi Aronovi dodaše mu krv, a on zamoči prst svoj u krv, i pomaza rogove oltaru; a ostalu krv izli na podnožje oltaru.

3 Moj. 4:7, 3 Moj. 8:15

10 A salo i bubrege i mrežicu od jetre od žrtve za greh zapali na oltaru, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

3 Moj. 4:8, 3 Moj. 8:16

11 A meso i kožu sažeže ognjem iza logora.

3 Moj. 4:10, 3 Moj. 8:17

12 Potom zakla žrtvu svoju paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv od nje, i pokropi njom oltar odozgo unaokolo.

13 I dodaše mu žrtvu paljenicu isečenu na delove zajedno s glavom, i zapali je na oltaru.

14 I opravši creva i noge od nje, zapali ih na oltaru svrh žrtve paljenice.

15 Potom prinese žrtvu narodnu: uze jare za greh koje beše za narod, i zakla ga, i prinese za greh kao i prvo.

Isa. 53:10, Jn. 1:29, 1 Kor. 15:3, 2 Kor. 5:21, Gal. 1:4, Ef. 5:2, Jev. 1:3, Jev. 2:17, 1 Pet. 2:24, 1 Jn. 2:2, Otk. 1:5

16 Iza toga prinese i žrtvu paljenicu, i svrši po zakonu.

17 Prinese i dar, i uzevši od njega punu šaku zapali na oltaru svrh jutarnje žrtve paljenice.

2 Moj. 29:38

18 Potom zakla vola i ovna na žrtvu zahvalnu za narod; i dadoše mu sinovi Aronovi krv, i pokropi njom oltar odozgo unaokolo.

19 Pa mu dodaše i salo od vola, i od ovna rep, i salo što pokriva creva, i bubrege i mrežicu s jetre,

20 I metnuvši sve salo na grudi, i zapali salo na oltaru.

21 A grudi i desno pleće obrnu Aron tamo i amo na žrtvu obrtanu pred Gospodom, kao što beše Gospod zapovedio Mojsiju.

2 Moj. 29:24

22 Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu, i blagoslovi ih; i siđe svršivši žrtvu za greh i žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu.

5 Moj. 10:8, 5 Moj. 21:5, Lk. 24:50

23 Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše blagosloviše narod; i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu.

4 Moj. 16:19, 2 Sam. 6:18, 1 Dn. 16:2, 2 Dn. 6:3

24 Jer dođe oganj od Gospoda, i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I videvši to sav narod povika i pade ničice.

1 Moj. 4:4, 1 Moj. 15:17, 2 Moj. 29:18, 1 Car. 18:39, 2 Dn. 7:1, Jezd. 3:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I