Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Uzmi Arona i sinove njegove s njim i odelo i ulje pomazanja i tele za žrtvu radi greha i dva ovna i kotaricu presnih hlebova.

2 Moj. 29:1, 2 Moj. 30:24

3 I saberi sav zbor pred vrata šatoru od sastanka.

4 I učini Mojsije kako mu zapovedi Gospod, i sabra se zbor pred vrata šatoru od sastanka.

5 I reče Mojsije zboru: Ovo je zapovedio Gospod da se učini.

6 I dovede Mojsije Arona i sinove njegove, i opra ih vodom.

2 Moj. 30:19, Ps. 26:6, Isa. 52:11, Jezek. 36:25, 1 Kor. 6:11, Ef. 5:26, Jev. 9:9, Otk. 1:5

7 I obuče mu košulju, i opasa ga pojasom, i ogrnu ga plaštom, i metnu mu svrh njega oplećak, i steže oko njega pojas od oplećka, i opasa ga njim.

2 Moj. 28:4

8 I metnu na nj naprsnik, a na naprsnik metnu Urim i Tumim.

4 Moj. 27:21, 5 Moj. 33:8, 1 Sam. 28:6, Jezd. 2:63, Nem. 7:65

9 Još mu metnu kapu na glavu, i na kapu metnu spred ploču zlatnu, krunu svetu, kao što zapovedi Gospod Mojsiju.

2 Moj. 28:36, 2 Moj. 28:37, 2 Moj. 29:6, Zah. 3:5

10 I uze Mojsije ulje pomazanja, i pomaza šator i sve stvari u njemu, i osveti ih.

2 Moj. 30:26

11 I pokropi njim oltar sedam puta, i pomaza oltar i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njeno, da se osveti.

12 I izli ulje pomazanja na glavu Aronu, i pomaza ga da se osveti.

2 Moj. 29:7, 3 Moj. 21:10, 3 Moj. 21:12, Ps. 133:2, Isa. 61:1

13 I dovede Mojsije sinove Aronove, i obuče im košulje, i opasa ih pojasom, i veza im kapice na glave, kao što mu beše zapovedio Gospod.

2 Moj. 29:8, Ps. 132:9, Isa. 61:10

14 I dovede tele za greh, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu teletu za greh.

2 Moj. 29:10, 3 Moj. 4:4, Ps. 51:19, Ps. 66:15, Jezek. 43:19, Jev. 9:13

15 I zakla ga Mojsije, i uzevši krvi njegove pomaza rogove oltaru unaokolo prstom svojim, i očisti oltar, a ostalu krv izli na podnožje oltaru, i osveti ga da se na njemu čini očišćenje od greha.

2 Moj. 29:12, 2 Moj. 29:36, 3 Moj. 4:7, Jezek. 43:20, Jev. 9:21, Jev. 9:22

16 I uze sve salo što je na crevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i zapali Mojsije na oltaru.

2 Moj. 29:13, 3 Moj. 4:8

17 A tele s kožom i s mesom i balegom spali ognjem iza logora, kao što beše Gospod zapovedio Mojsiju.

2 Moj. 29:14, 3 Moj. 4:11

18 I dovede ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu;

2 Moj. 29:15

19 I zakla ga Mojsije, i pokropi krvlju njegovom oltar odozgo unaokolo.

4 Moj. 1:53

20 I isekavši ovna na delove zapali Mojsije glavu i delove i salo.

21 A creva i noge opra vodom, i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru; i bi žrtva paljenica za ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što beše Gospod zapovedio Mojsiju.

2 Moj. 29:18

22 I dovede drugog ovna, ovna za posvećenje; i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu.

2 Moj. 29:19, 2 Moj. 29:31, 3 Moj. 7:37, Otk. 1:5

23 I zaklavši ga Mojsije uze krvi njegove, i pomaza njom kraj desnog uha Aronu i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.

2 Moj. 29:20, 3 Moj. 8:23, Rim. 12:1, 1 Kor. 6:20

24 I dovede Mojsije sinove Aronove, pa i njima pomaza istom krvlju kraj desnog uha i palac desne ruke i palac desne noge; a ostalu krv izli Mojsije po oltaru unaokolo.

Jev. 9:18

25 Potom uze salo i rep i sve salo što je na crevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i pleće desno,

2 Moj. 29:22

26 A iz kotarice u kojoj stajahu presni hlebovi pred Gospodom uze jedan kolač presan i jedan kolač hleba s uljem i jednu pogaču, i metnu na salo i na pleće desno.

2 Moj. 29:23

27 I metnu to sve Aronu u ruke, i sinovima njegovim u ruke, i obrnu tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom.

28 Posle uzevši to iz ruku njihovih Mojsije zapali na oltaru svrh žrtve paljenice; to je posvećenje na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.

1 Moj. 8:21, Ef. 5:2

29 I uze Mojsije grudi, i obrnu ih tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom; i od ovna posvetnog dopade Mojsiju deo, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

2 Moj. 29:26

30 I uze Mojsije ulja za pomazanje i krvi koja beše na oltaru, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim; i tako posveti Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim.

2 Moj. 29:21, 2 Moj. 30:30, 4 Moj. 3:3, 1 Pet. 1:2

31 Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovim: Kuvajte to meso na vratima šatora od sastanka, i onde ga jedite i hleb posvetni što je u kotarici, kao što sam zapovedio rekavši: Aron i sinovi njegovi neka jedu to.

2 Moj. 29:31, Jezek. 46:20

32 A šta ostane mesa ili hleba, ognjem sažezite.

2 Moj. 29:34

33 I ne izlazite s vrata šatora od sastanka sedam dana, dokle se ne navrše dani posvećenja vašeg, jer ćete se sedam dana posvećivati.

2 Moj. 29:20, 2 Moj. 29:35, 3 Moj. 14:8, 4 Moj. 19:12, Jezek. 43:25

34 Kako je bilo danas, tako je Gospod zapovedio da se čini, da biste se očistili od greha.

Jev. 7:16

35 Zato na vratima šatora od sastanka ostanite danju i noću za sedam dana, i izvršite šta je Gospod zapovedio da izvršite, da ne pomrete, jer mi je tako zapoveđeno.

4 Moj. 3:7, 4 Moj. 9:19, 5 Moj. 11:1, 1 Car. 2:3, Jezek. 48:11, 1 Tim. 1:18, 1 Tim. 5:21

36 I Aron i sinovi njegovi učiniše sve što beše Gospod zapovedio preko Mojsija.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I