Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: Ako ko zgreši nehotice i učini štagod što je Gospod zabranio da se ne čini,

3 Moj. 5:15, 3 Moj. 5:17, 4 Moj. 15:22, 1 Sam. 14:27, Ps. 19:12

3 Ako sveštenik pomazani zgreši, te bude na greh narodu, neka za greh svoj koji je učinio prinese tele zdravo Gospodu na žrtvu za greh.

3 Moj. 8:12, 3 Moj. 21:10, 3 Moj. 21:12, Jezek. 44:27, Jev. 5:3, Jev. 9:2, Jev. 9:12

4 I dovedavši tele na vrata šatoru od svedočanstva pred Gospoda, neka metne ruku svoju teletu na glavu, i zakolje tele pred Gospodom.

3 Moj. 1:3

5 I neka uzme sveštenik pomazani krvi od teleta, i unese je u šator od sastanka.

3 Moj. 16:14, 4 Moj. 19:4, Jev. 9:13

6 I neka zamoči sveštenik prst svoj u krv, i krvlju sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavesom od svetinje.

Isa. 42:21, Jn. 8:29, Rim. 3:24, 2 Kor. 5:19, Ef. 2:13, Otk. 5:9

7 I neka pomaže sveštenik tom krvlju rogove oltaru, na kome se kadi mirisima pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv od teleta svu neka izlije na podnožje oltaru, na kome se pale žrtve na vratima šatora od sastanka.

3 Moj. 5:9, 3 Moj. 8:15, 3 Moj. 9:9, 3 Moj. 16:18, Jev. 9:21

8 I neka izvadi sve salo iz teleta za greh, salo što pokriva creva i sve salo što je na crevima;

9 I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi,

10 Onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu zahvalnu; i neka zapali sveštenik na oltaru, na kome se žrtva pali.

11 A kožu od teleta i sve meso s glavom i s nogama i creva i balegu,

2 Moj. 29:14, 4 Moj. 19:5, Jev. 13:11

12 I celo tele neka iznese napolje iz logora na čisto mesto, gde se prosipa pepeo, i neka ga spali ognjem na drvima; na mestu gde se prosipa pepeo neka se spali.

2 Moj. 29:14, 3 Moj. 6:11, Jev. 13:11

13 Ako li bi sav zbor sinova Izrailjevih zgrešio nehotice i ne bi zbor znao za to, i učinili bi štagod što je Gospod zabranio da se ne čini, te bi skrivili,

3 Moj. 5:2, 3 Moj. 5:17, 4 Moj. 15:24, Is.N. 7:11

14 Kad se dozna za greh koji su učinili, onda neka zbor prinese tele, žrtvu za greh, i neka ga dovedu pred šator od sastanka.

3 Moj. 16:5, Jezek. 45:22

15 I starešine od zbora neka metnu teletu na glavu ruke svoje pred Gospodom, i sveštenik neka zakolje tele pred Gospodom.

2 Moj. 29:10, 2 Moj. 29:15, 2 Moj. 29:19, 3 Moj. 1:4, 3 Moj. 3:2, 3 Moj. 3:8, 3 Moj. 3:13, 3 Moj. 8:14, 3 Moj. 8:22, 3 Moj. 16:21, Isa. 53:6, Mt. 8:17, Jev. 9:28, 1 Pet. 2:24

16 I sveštenik pomazani neka unese krvi od teleta u šator od sastanka,

Jev. 9:12

17 I neka sveštenik zamoči prst svoj u krv, i sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavesom.

18 I tom krvlju neka pomaže rogove oltaru koji je pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru na kome se pali žrtva, na vratima šatora od sastanka.

19 A sve salo izvadivši iz njega neka zapali na oltaru.

20 I s tim teletom neka čini onako kako čini s teletom za svoj greh, tako neka učini s njim; tako će ih sveštenik očistiti od greha, i oprostiće im se.

4 Moj. 15:25, Dan. 9:24, Rim. 5:11, Jev. 2:17, Jev. 10:10, 1 Jn. 1:7, 1 Jn. 2:2

21 A tele neka iznese napolje iz logora, i spali ga kao i prvo tele; to je žrtva za greh svega zbora.

22 Ako li poglavar zgreši, i učini nehotice štagod što je Gospod Bog njegov zabranio da se ne čini, te skrivi,

2 Moj. 18:21, 4 Moj. 16:2, 2 Sam. 1:1, 2 Sam. 24:10, Jezd. 9:2, Dela 3:17

23 Kad dozna za greh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare muško, zdravo.

24 I neka metne ruku svoju jaretu na glavu, i sveštenik neka ga zakolje gde se kolje žrtva paljenica pred Gospodom; to je žrtva za greh.

25 I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za greh na prst svoj, i pomaže rogove oltaru na kome se žrtva pali; a ostalu krv neka izlije na podnožje oltaru na kome se žrtva pali.

26 A sve salo neka zapali na oltaru kao salo od žrtve zahvalne; i tako će ga očistiti sveštenik od greha njegovog, i oprostiće mu se.

3 Moj. 3:5, 4 Moj. 15:28

27 Ako li ko iz prostog naroda zgreši nehotice, i učini štagod što je Gospod zabranio da se ne čini, te skrivi,

4 Moj. 15:27, Prop. 7:20

28 Kad dozna za greh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare žensko zdravo za greh, koji je učinio.

3 Moj. 4:23

29 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za greh, i neka je sveštenik zakolje na mestu gde se kolje žrtva paljenica.

3 Moj. 4:4, 3 Moj. 4:24

30 I neka uzme sveštenik krvi od nje na prst svoj, I pomaže rogove oltaru na kome se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.

31 I sve salo iz nje neka izvadi kao što se vadi salo iz žrtve zahvalne, i neka ga zapali sveštenik na oltaru za ugodni miris Gospodu; a tako će ga očistiti od greha sveštenik, I oprostiće mu se.

2 Moj. 29:18, 3 Moj. 1:9, 3 Moj. 3:3, 3 Moj. 3:14, 3 Moj. 4:26, Jezd. 6:10

32 Ako li bi doveo između ovaca na žrtvu za greh, neka dovede žensko zdravo.

3 Moj. 4:28, Isa. 53:7, Jn. 1:29, Dela 8:32, 1 Pet. 1:19, Otk. 5:6, Otk. 13:8

33 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za greh, i neka je sveštenik zakolje na mestu gde se kolje žrtva paljenica.

34 I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za greh na prst svoj, i neka pomaže rogove oltaru na kome se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.

35 I sve salo neka izvadi kao što se vadi salo iz jagnjeta za žrtvu zahvalnu; i neka ga sveštenik zapali na oltaru za žrtvu ognjenu Gospodu; i tako će ga očistiti sveštenik od greha njegovog, koji je učinio, i oprostiće mu se.

3 Moj. 4:5, Dan. 9:24, Rim. 5:11, 1 Jn. 2:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I