Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast, visok tri lakta.

2 Moj. 27:1, 2 Dn. 29:23, Ps. 51:15, Isa. 61:8, Jezek. 44:11, Jev. 9:14, Jev. 13:10

2 I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u bronzu.

3 I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i klešta; sve mu posuđe načini od bronze.

1 Car. 7:45

4 I načini oltaru rešetku kao mrežu od bronze ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.

5 I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke bronzane, da se kroz njih provuku poluge.

6 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u bronzu.

7 I provuče poluge kroz biočuge s obe strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šupljeg.

8 I načini umivaonicu bronzanu i podnožje joj bronzano od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka.

2 Moj. 30:18, 1 Sam. 2:22, 2 Car. 16:17, 2 Dn. 4:2, Ps. 26:6, Jezek. 36:25, Zah. 13:1, 2 Kor. 7:1, Jev. 10:22, 1 Jn. 5:6

9 I načini trem na južnoj strani, i zavese tremu od tankog platna uzvedenog od sto lakata,

2 Moj. 27:9, Ps. 84:2, Ps. 84:10, Ps. 92:13

10 I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od bronze, a kuke na stupove i prevornice od srebra.

11 Tako i na severnoj strani zavese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od bronze; a kuke na stupove i prevornice njihove od srebra;

12 A na zapadnoj strani zavese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovih od bronze, kuke na stupovima i pojaseve njihove od srebra;

13 A na prednjoj strani prema istoku zavese od pedeset lakata;

14 S jedne strane zavese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;

15 A s druge strane, do vrata od trema i otuda i odovuda, zavese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.

16 Svi zavesi na tremu unaokolo behu od tankog platna uzvedenog;

17 A stopice pod stupovima od bronze, kuke na stupovima i pojasevi na njima od srebra; i vrhovi im behu srebrni; svi stupovi u tremu behu opasani srebrom.

18 A zaves na vratima od trema beše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavesi u tremu.

2 Dn. 3:14

19 I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od bronze, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasevi od srebra.

20 A sve kolje šatoru i tremu unaokolo beše od bronze.

21 Te su stvari prebrojane za šator, šator od svedočanstva, koje je prebrojao po zapovesti Mojsijevoj Itamar, sin Arona sveštenika za službu levitsku.

4 Moj. 1:50, 4 Moj. 1:53, 4 Moj. 4:28, 4 Moj. 4:33, 4 Moj. 9:15, 2 Dn. 24:6, Dela 7:44, Otk. 15:5

22 A Veseleilo, sin Urije sina Orovog od plemena Judinog, načini sve to što zapovedi Gospod Mojsiju,

2 Moj. 31:2, 2 Moj. 31:6

23 I s njim Elijav, sin Ahisamahov od plemena Danovog, drvodelja i vešt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.

24 A svega zlata što otide na ovo delo, na sve delo za svetinju, koje zlato beše priloženo, svega ga beše dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu;

2 Moj. 30:13, 3 Moj. 5:15, 3 Moj. 27:3, 3 Moj. 27:25, 4 Moj. 3:47, 4 Moj. 18:16

25 A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i hiljada sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;

2 Moj. 30:12, 2 Moj. 30:16

26 Pola sikla od glave, po siklu svetom, od svakog koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.

2 Moj. 27:9, 4 Moj. 1:46, 4 Moj. 11:21, Ps. 84:2, Ps. 84:10, Ps. 92:13

27 Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zaves; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu.

2 Moj. 26:19, 2 Moj. 26:21, 2 Moj. 26:25, 2 Moj. 26:32

28 A od hiljadu i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.

29 A bronze priložene beše sedamdeset talanata, i dve hiljade i četiri stotine sikala.

30 I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i bronzani oltar i rešetku bronzanu za nj, i sve sprave za oltar,

31 I stopice u tremu unaokolo, i stopice na vratima od trema, i sve kolje za šator i sve kolje za trem unaokolo.

2 Moj. 27:19, 2 Dn. 3:9, Jezd. 9:8, Isa. 22:23, Ef. 2:21

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I