Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I načini Veseleilo kovčeg od drveta sitima, dva i po lakta dug i podrug lakta širok i podrug lakta visok.

2 Moj. 25:10, 2 Moj. 35:30

2 I pokova ga čistim zlatom iznutra i spolja; i načini mu zlatan venac unaokolo.

3 I sali mu četiri biočuga od zlata na četiri ugla njegova: dva biočuga s jedne strane a dva s druge.

4 I načini poluge od drveta sitima, i okova ih zlatom.

4 Moj. 4:6

5 I provuče poluge kroz biočuge s obe strane kovčegu, da se može nositi kovčeg.

4 Moj. 1:50, 2 Sam. 6:3

6 I načini zaklopac od čistog zlata, u dužinu od dva i po lakta, a u širinu od podrug lakta.

2 Moj. 25:17

7 I načini dva heruvima od zlata, jednostavne načini ih, na dva kraja zaklopcu,

8 Jednog heruvima na kraju odovud, a drugog heruvima na kraju odonud; zaklopcu na oba kraja načini heruvime.

9 I u heruvima behu krila raširena u vis, i zaklanjahu krilima svojim zaklopac, i licem behu okrenuti jedan drugom, i gledahu prema zaklopcu heruvimi.

1 Moj. 3:24, 2 Moj. 25:22, 1 Car. 6:23, 2 Dn. 3:10, Ps. 80:1, Jezek. 1:5, Jezek. 1:26, Jezek. 10:1, Jn. 1:51, Filip. 2:10, 1 Tim. 3:16, Jev. 1:14, 1 Pet. 1:12

10 I načini sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta a u širinu od lakta, i od podrug lakta u visinu.

2 Moj. 25:23, Mal. 1:7, Mal. 1:12

11 I pokova ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo.

12 I načini mu oplatu s podlanice unaokolo, i načini venac zlatan uz oplatu unaokolo.

13 I sali mu četiri biočuga od zlata, i metnu biočuge na četiri ugla, koji mu behu na četiri noge.

14 Prema oplati behu biočuzi, a u njima poluge, da se može nositi sto.

15 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom, da se može nositi sto.

16 I načini od čistog zlata posuđe što se meće na sto: zdele i čaše i kotliće i vedra, kojim će se prelivati.

2 Moj. 25:29

17 I načini svećnjak od čistog zlata, jednostavan načini svećnjak; stup mu i grane, čašice i jabuke i cvetovi izlažahu iz njega.

2 Moj. 25:31, 3 Moj. 24:4, 1 Dn. 28:15, Zah. 4:2, Mt. 5:15, Jn. 5:35, Filip. 2:15, 1 Pet. 2:9, Otk. 1:20

18 Šest grana izlažahu mu sa strana; tri grane svećnjaka s jedne strane a tri grane svećnjaka s druge strane;

2 Moj. 25:32

19 Tri čašice kao badem na jednoj grani i jabuka i cvet, a tri čašice kao badem na drugoj grani i jabuka i cvet; tako na svih šest grana koje izlažahu iz svećnjaka.

20 A na samom svećnjaku behu četiri čašice kao badem sa svojim jabukama i cvetovima,

4 Moj. 17:8, Jer. 1:11

21 Jedna jabuka beše pod dve grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane iz njega; tako pod šest grana koje izlažahu iz njega.

22 Jabuke njihove i grane im izlažahu iz njega, sve beše od čistog zlata jednostavno.

23 I načini mu sedam žižaka i usekače i spremice za gar od čistog zlata.

Otk. 1:20, Otk. 4:5

24 Od talanta čistog zlata načini ga sa svim spravama njegovim.

25 I načini oltar kadioni od drveta sitima u dužinu od jednog lakta, i u širinu od jednog lakta, četvorouglast, i od dva lakta u visinu; iz njega izlažahu mu rogovi.

2 Moj. 30:1, 2 Moj. 40:26, 1 Car. 9:25, 1 Dn. 29:6, Isa. 60:6, Mal. 1:11, Jev. 7:25, 1 Pet. 2:5, Otk. 8:3

26 I pokova ga čistim zlatom ozgo i sa strane unaokolo, i rogove; i načini mu venac od zlata unaokolo.

27 I dva biočuga od zlata načini mu ispod venca na dva ugla njegova s obe strane, da u njima stoje poluge da se može nositi o njima.

28 A poluge načini od drveta sitima, i okova ih zlatom.

29 I načini ulje za sveto pomazanje i čisti kad mirisni veštinom apotekarskom.

Ps. 141:2, Pes. 4:14, Mal. 1:11, Jev. 5:7, Jev. 7:25, Otk. 5:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I