Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I stade raditi Veseleilo i Elijav i svi ljudi vešti, kojima beše Gospod dao mudrost i razum da umeju raditi svaki posao za službu u svetinji, i sve što je zapovedio Gospod.

2 Moj. 28:3, 2 Moj. 31:6, 2 Moj. 35:10, 2 Moj. 35:35, 3 Moj. 4:6, 3 Moj. 19:30, 4 Moj. 18:5, 4 Moj. 30:9, 1 Car. 6:16, 1 Dn. 28:21, Jov 32:8, Ps. 96:6, Ps. 134:2, Ps. 150:1, Priče 2:6, Priče 25:8, Isa. 28:26, Isa. 63:18, Plač 1:10

2 I pozva Mojsije Veseleila i Elijava i sve ljude vešte, kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu da rade taj posao.

2 Moj. 35:2, 2 Moj. 35:26, 1 Dn. 29:5

3 I uzeše od Mojsija sve priloge, koje donesoše sinovi Izrailjevi da se uradi delo za službu u svetinji. Ali još donošahu k njemu dragovoljne priloge svako jutro.

2 Moj. 35:27

4 Tada dođoše svi vešti ljudi, koji rađahu delo za svetinju, svaki od svog posla, koji rađahu,

5 I rekoše Mojsiju govoreći: Više donosi narod nego što treba da se uradi delo, koje je Gospod zapovedio da se uradi.

2 Kor. 8:2

6 I zapovedi Mojsije da se oglasi po logoru govoreći: Ni čovek ni žena da ne donosi više priloge za svetinju. I zabrani se narodu da ne donosi.

7 Jer beše svega dosta da se uradi sve delo, i još pretecaše.

8 I ljudi vešti između onih, koji radiše ovo delo, načiniše šator od deset zavesa od tankog platna uzvedenog i od porfire i od skerleta i od crvca, s heruvimima, vešto vezenim načiniše.

1 Moj. 3:24, 2 Moj. 26:1, 1 Car. 6:23, 2 Dn. 1:3, 2 Dn. 3:10, Jov 32:8, Priče 10:8, Priče 15:14, Priče 16:1, Priče 18:15, Priče 21:1, Jezek. 1:5, Jezek. 1:26, Jezek. 10:1

9 U dužinu beše jedan zaves od dvadeset i osam lakata a u širinu od četiri lakta; svi zavesi behu jedne mere.

10 I sastaviše pet zavesa jedan s drugim, i pet drugih zavesa sastaviše jedan s drugim.

11 I načiniše petlje od porfire po kraju prvog zavesa na onoj strani gde će se sastaviti s drugim; i tako načiniše na svakom zavesu po kraju gde će se sastaviti s drugim.

12 Pedeset petalja načiniše na prvom zavesu, i pedeset petalja načiniše na kraju svakog zavesa gde se sastavlja s drugim; petlje behu jedna prema drugoj.

2 Moj. 26:5

13 I načiniše pedeset zlatnih kuka, i sastaviše kukama zavese jedan s drugim; tako se šator sastavi.

14 I načiniše zavese od kostreti za naslon nad šatorom; jedanaest takvih zavesa načiniše.

2 Moj. 26:7

15 U dužinu beše jedan zaves od trideset lakata a u širinu od četiri lakta; jedne mere beše svih jedanaest zavesa.

16 I sastaviše pet zavesa zajedno, a drugih šest zavesa zajedno.

17 I načiniše pedeset petalja po kraju jednog zavesa gde se sastavlja sa drugim, i pedeset petalja načiniše po kraju drugog zavesa da se sastavi.

18 I načiniše pedeset kuka od bronze da se sastavi naslon.

19 I načiniše pokrivač na naslon od koža ovnujskih crvenih obojenih, i pokrivač od koža jazavičijih ozgo.

2 Moj. 26:14

20 I načiniše daske šatoru od drveta sitima, koje će stajati pravo.

2 Moj. 25:5, 2 Moj. 25:10, 4 Moj. 25:1, 5 Moj. 10:3, Is.N. 2:1

21 Daska beše duga deset lakata a podrug lakta široka svaka daska.

22 Po dva čepa behu na dasci, jedan prema drugom; tako načiniše na svim daskama za šator.

23 A ovih dasaka za šator načiniše dvadeset dasaka za južnu stranu;

24 I četrdeset stopica srebrnih načiniše pod dvadeset dasaka, dve stopice pod jednu dasku za dva čepa njena, a dve stopice pod drugu dasku za dva čepa njena.

25 Tako i na drugoj strani šatora, prema severu, načiniše dvadeset dasaka,

26 I četrdeset stopica srebrnih pod njih, dve stopice pod jednu dasku a dve stopice pod drugu dasku.

27 A na zapadnoj strani šatora načiniše šest dasaka;

28 I još dve daske načiniše na uglove šatoru s obe strane;

29 One behu sastavljene ozdo, i behu sastavljene ozgo biočugom; tako načiniše s obe strane na dva ugla.

30 I tako beše osam dasaka i šesnaest stopica njihovih srebrnih, po dve stopice pod svaku dasku.

31 I načiniše prevornice od drveta sitima: pet za daske na jednoj strani šatora,

2 Moj. 26:26

32 I pet prevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.

33 I načiniše prevornicu srednju da ide preko srede dasaka od jednog kraja do drugog.

34 A daske okovaše zlatom, i biočuge na njih načiniše od zlata, da u njima stoje prevornice, i okovaše zlatom prevornice.

35 I načiniše zaves od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, s heruvimima vešto vezenim načiniše ga.

2 Moj. 26:31, Mt. 27:51, Jev. 6:19, Jev. 10:20

36 I načiniše za nj četiri stupa od drveta sitima, i okovaše ih zlatom, a kuke na njima behu od zlata, i sališe im četiri stopice od srebra.

37 I načiniše zaves na vrata naslonu od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog vezen,

2 Moj. 26:36

38 I pet stupova za nj s kukama njihovim, i vrhove im i pojase okovaše zlatom, i pet stopica pod njih od bronze.

1 Car. 7:16, 2 Dn. 4:12, Jer. 52:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I