Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom sabra Mojsije sav zbor sinova Izrailjevih, i reče im: Ovo je zapovedio Gospod da činite:

2 Moj. 34:32

2 Šest dana da se radi, a sedmi da vam je svet, subota počivanja Gospodnjeg; ko bi radio u taj dan, da se pogubi.

2 Moj. 31:14, 3 Moj. 23:3, 4 Moj. 15:32, 5 Moj. 5:12, Lk. 13:14

3 Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotni.

2 Moj. 16:23

4 Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: Ovo je zapovedio Gospod i rekao:

2 Moj. 25:1

5 Skupite između sebe prilog Gospodu; ko god hoće drage volje, neka donese prilog Gospodu: zlato i srebro i bronzu,

2 Moj. 25:2, 2 Car. 12:4, 2 Kor. 9:7

6 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostret,

7 I kože ovnujske crvene obojene i kože jazavičije i drvo sitim,

8 I ulje za videlo, i mirise za ulje pomazanja i za kad mirisni,

9 I kamenje onihovo, i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku.

10 I koji su god vešti među vama neka dođu da rade šta je zapovedio Gospod:

2 Moj. 31:6, 1 Car. 7:14, Isa. 28:26

11 Šator, i naslon njegov, i pokrivač njegov, i kuke njegove, i daske njegove, prevornice njegove, stupove njegove i stopice njegove,

2 Moj. 25:9, 2 Moj. 26:1, 2 Moj. 29:42, 2 Moj. 31:7, 2 Moj. 33:7, 2 Moj. 36:8, 2 Moj. 39:32, 2 Moj. 40:2, Dela 7:44, Jev. 8:2, Jev. 8:5, Jev. 9:2, Jev. 9:11, Otk. 21:3

12 Kovčeg, i poluge njegove, i zaklopac, i zaves,

2 Moj. 25:10

13 Sto, i poluge njegove i sve sprave njegove, i hleb za postavljanje,

2 Moj. 25:23, 2 Moj. 25:30

14 I svećnjak za videlo sa spravama njegovim, i žiške njegove, i ulje za videlo,

15 I oltar kadioni, i poluge njegove, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zaves na vrata od šatora,

2 Moj. 27:1, 2 Moj. 30:23, 1 Sam. 2:28, 1 Dn. 23:13, 2 Dn. 29:11, Lk. 1:9

16 Oltar za žrtvu paljenicu, i rešetku njegovu od bronze, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njeno,

2 Moj. 27:1

17 Zavese za trem, stupove njegove i stopice njegove, i zaves na vrata od trema,

2 Moj. 27:9

18 Kolje za šator, i kolje za trem s užima njihovim.

19 Haljine službene za službu u svetinji, i haljine svete Aronu svešteniku, i haljine sinovima njegovim za službu svešteničku.

2 Moj. 31:10, 2 Moj. 39:1, 2 Moj. 39:41, 4 Moj. 4:5

20 Tada otide sav zbor sinova Izrailjevih od Mojsija;

21 I vratiše se, svaki kog podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno, i donesoše prilog Gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljine svete.

2 Moj. 25:2, 2 Moj. 36:2, 1 Dn. 28:2, 1 Dn. 28:9, 1 Dn. 29:9, Jezd. 7:27, 2 Kor. 8:12, 2 Kor. 9:7

22 Dolaziše ljudi i žene, ko god beše dragovoljnog srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne; i svaki donese prilog zlata Gospodu.

23 Ko god imaše porfire, skerleta, crvca, tankog platna, kostreti, koža ovnujskih crvenih obojenih i koža jazavičijih, svaki donošaše.

1 Dn. 29:8

24 I ko god prilagaše srebro ili bronzu, donošaše u prilog Gospodu; i u koga god beše drveta sitima, za svaku upotrebu u službi donošaše.

25 I sve žene vešte predoše svojim rukama, i donosiše šta napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno.

2 Moj. 28:3, 2 Moj. 31:6, 2 Moj. 36:1, 2 Car. 23:7, 1 Dn. 28:21, Priče 22:1, Priče 22:24, Priče 31:19

26 I sve žene koje podiže srce njihovo i behu vešte, predoše kostret.

27 A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku,

1 Dn. 29:6, Jezd. 2:68

28 I mirise i ulje za videlo i ulje za pomazanje i za kad mirisni.

2 Moj. 30:23

29 Svi ljudi i žene, koje podiže dragovoljno srce da donose šta treba za sve delo koje Gospod zapovedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izrailjevi dragovoljni prilog Gospodu.

1 Dn. 29:9

30 Tada reče Mojsije sinovima Izrailjevim: Vidite, Gospod pozva po imenu Veseleila sina Urije sina Orovog od plemena Judinog,

2 Moj. 31:2

31 I napuni ga duha Božijeg, mudrosti, razuma i znanja i veštine za svaki posao,

1 Moj. 41:38, Jov 32:8, Priče 2:6

32 Da vešto izmišlja kako se šta radi od zlata i srebra i od bronze,

33 Da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vešto.

34 I dade mu u srce, njemu i Elijavu sinu Ahisamahovom od plemena Danovog, da mogu učiti druge.

2 Moj. 31:6

35 Napuni ih veštine da rade svaki posao, da kuju, tešu, vezu, i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno, i da rade svakojake poslove vešto izmišljajući.

2 Moj. 31:3, 2 Moj. 31:6, 2 Moj. 35:31, 2 Moj. 36:1, 1 Car. 7:14, 2 Dn. 2:14, Isa. 28:26, Jak. 1:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I