Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Gle, pozvah po imenu Veseleila sina Urije sina Orovog od plemena Judinog.

2 Moj. 35:30, 1 Dn. 2:20

3 I napunih ga Duha Svetog, mudrosti i razuma i znanja i svake veštine,

2 Moj. 35:31, 1 Car. 7:14, 2 Dn. 2:7, Isa. 28:26, 1 Kor. 12:4, 1 Kor. 12:8

4 Da vešto izmišlja kako se šta može načiniti od zlata i od srebra i od bronze,

5 Da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo, i svaki posao raditi.

6 I evo udružih s njim Elijava, sina Ahisamahovog od plemena Danovog, i svakom veštom čoveku u srce dadoh veštinu da izrade sve što sam ti zapovedio.

2 Moj. 28:3, 2 Moj. 35:34, 2 Moj. 36:1

7 Šator od sastanka, i kovčeg za svedočanstvo i zaklopac na nj, i sve sprave u šatoru,

2 Moj. 36:8

8 I sto i sprave njegove, i svećnjak čisti sa svim spravama njegovim, i oltar kadioni,

9 I oltar za žrtvu paljenicu sa svim spravama njegovim, i umivaonicu i podnožje njeno,

10 I haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovim, da vrše službu svešteničku,

11 I ulje pomazanja, i kad mirisni za svetinju. Sve neka načine onako kako sam ti zapovedio.

12 I reče Gospod Mojsiju govoreći:

13 A ti kaži sinovima Izrailjevim i reci: Ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.

3 Moj. 19:3, 3 Moj. 26:2, Jezek. 20:12, Jezek. 37:28, Jezek. 44:24

14 Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrebiće se ona duša iz naroda svog.

2 Moj. 35:2, 4 Moj. 15:35, 5 Moj. 5:15, Nem. 9:14, Isa. 56:6, Isa. 58:13, Jezek. 20:12

15 Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.

1 Moj. 2:2, 2 Moj. 16:23, 2 Moj. 20:10

16 Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od kolena do kolena zavetom večnim.

17 To je znak između mene i sinova Izrailjevih doveka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.

1 Moj. 1:31, 1 Moj. 2:2, Jezek. 20:12

18 I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dve ploče svedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim.

2 Moj. 24:12, 2 Moj. 25:16, 2 Moj. 32:15, 2 Moj. 34:28, 5 Moj. 4:13, 5 Moj. 5:22, 5 Moj. 9:10, 2 Kor. 3:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I