Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A šator ćeš načiniti od deset zavesa od tankog platna uzvedenog i od porfire i od skerleta i od crvca; i po njima da budu vezeni heruvimi.

2 Moj. 25:9, 2 Moj. 29:42, 2 Moj. 31:7, 2 Moj. 33:7, 2 Moj. 36:8, 2 Moj. 39:32, 2 Moj. 39:43, 2 Moj. 40:2, 2 Moj. 40:17, 4 Moj. 4:25, Dela 7:44, 1 Kor. 12:28, Jev. 8:2, Jev. 8:5, Jev. 9:2, Jev. 9:11, Otk. 21:3

2 Jedan zaves neka bude dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok; svi zavesi da budu jedne mere.

3 Pet zavesa neka se sastavljaju jedan s drugim, i pet drugih zavesa neka se sastavljaju jedan s drugim.

1 Kor. 12:4, 1 Kor. 12:12

4 I načini petlje od porfire po kraju jednog zavesa, gde će se krajevi sastavljati, i tako načini po kraju drugog zavesa, gde će se krajevi sastavljati.

Ef. 4:13, Kol. 2:2, Kol. 2:19

5 Pedeset petalja načini na jednom zavesu, a pedeset petalja načini na kraju drugog zavesa, gde će se sastavljati s drugim, a petlje da budu jedna prema drugoj.

2 Moj. 36:12

6 I načini pedeset kuka od zlata, da zapneš zavese jedan za drugi kukama, i tako će biti šator jedan.

7 I načini zavese od kostreti za naslon nad šatorom; jedanaest takvih zavesa načini.

2 Moj. 36:14

8 Zaves jedan neka bude trideset lakata dug, a širok četiri lakta; tih jedanaest zavesa da su jedne mere.

9 I sastavi pet zavesa zajedno, a šest ostalih zajedno, na dvoje ćeš previti šesti zaves s prednje strane naslonu.

10 I načini pedeset petalja na stražnjem kraju prvog zavesa, gde će se sastavljati, a pedeset petalja na kraju drugog zavesa, gde će se sastavljati.

11 I načini kuka bronzanih pedeset, i zapni kuke na petlje, i sastavi naslon, da bude jedno.

12 A što je više u zavesa na naslonu, polovina zavesa što pretiče, neka visi na stražnjoj strani šatoru.

13 I lakat s jedne strane a lakat s druge strane što ima više u dužinu u zavesa na naslonu, neka visi šatoru sa strane i tamo i amo, da ga zaklanja.

14 I načini pokrivač naslonu od koža ovnujskih crvenih obojenih, i svrh njega pokrivač od koža jazavičijih.

2 Moj. 36:19, 4 Moj. 24:5

15 I načini za šator daske od drveta sitima, koje će stajati pravo.

4 Moj. 4:31

16 Deset lakata neka bude svaka daska duga a podrug lakta široka.

17 Dva čepa neka budu na dasci, jedan prema drugom najednako; tako načini na svakoj dasci za šator.

18 Tako načini daske za šator, dvadeset dasaka na južnoj strani.

19 A pod dvadeset dasaka načini četrdeset stopica od srebra: dve stopice pod jednu dasku za dva čepa njena, i dve stopice pod drugu dasku za dva čepa njena.

2 Moj. 38:27

20 A na drugoj strani šatora prema severu dvadeset dasaka.

21 Sa četrdeset stopica srebrnih, dve stopice pod jednu dasku i dve stopice pod drugu dasku.

22 A na zapadnoj strani šatora načini šest dasaka,

23 I dve daske na dva ugla od šatora.

24 I one neka se sastavljaju ozdo i neka se sastavljaju ozgo biočugom; tako neka bude u obe koje će biti na oba ugla.

25 Tako će biti osam dasaka sa stopicama srebrnim, sa šesnaest stopica, dve stopice pod jednu dasku, a dve stopice pod drugu dasku.

26 I načini prevornice od drveta sitima, pet za daske na jednoj strani šatora,

2 Moj. 36:31, 4 Moj. 3:36, Rim. 15:1, 1 Kor. 9:19, 2 Kor. 13:11, Gal. 6:2

27 I pet prevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.

28 A srednja prevornica da ide preko srede dasaka od jednog kraja do drugog.

29 A daske okuj zlatom, i biočuge im načini od zlata, da se kroz njih provuku prevornice, a i prevornice okuj zlatom.

30 Tako ćeš podignuti šator po slici koja ti je pokazana na gori.

2 Moj. 25:9, 2 Moj. 25:40, 2 Moj. 27:8, Dela 7:44, Jev. 8:5

31 I načini zaves od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, i po njemu neka budu vezeni heruvimi.

3 Moj. 16:2, Mt. 27:51, Mk. 15:38, Lk. 23:45, Jev. 9:3

32 I obesi ga o četiri stupa od drveta sitima, okovana zlatom, sa kukama zlatnim, na četiri stopice srebrne.

4 Moj. 3:31

33 I obesi zaves o kuke, i unesi za zaves kovčeg od svedočanstva, da vam zaves rastavlja svetinju od svetinje nad svetinjama.

2 Moj. 25:16, 2 Moj. 37:1, 2 Moj. 40:21, 3 Moj. 16:2, 4 Moj. 3:31, Is.N. 4:11, 1 Sam. 4:6, 1 Sam. 6:19, 1 Car. 8:6, 1 Dn. 15:1, 2 Dn. 3:14, Ps. 132:8, Mt. 24:15, Jev. 9:2, Jev. 9:4, Otk. 11:19

34 I metni zaklopac na kovčeg od svedočanstva u svetinji nad svetinjama.

2 Moj. 25:21, 2 Moj. 40:20, 3 Moj. 16:2, Jev. 9:5

35 I namesti sto pred zaves a svećnjak prema stolu na južnoj strani šatora, da sto stoji na severnoj strani.

2 Moj. 40:22, 2 Moj. 40:24, Jev. 9:2

36 I na vrata naslonu načinićeš zaves od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, vezen;

2 Moj. 36:37, 4 Moj. 3:25

37 I za taj zaves načinićeš pet stupova od drveta sitima, koje ćeš okovati zlatom, sa kukama zlatnim, i salićeš za njih pet stopica od bronze.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I