Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

2 Reci sinovima Izrailjevim da mi skupe prilog: od svakog koji drage volje da, uzmite prilog meni.

1 Dn. 29:3, 2 Kor. 9:7

3 A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i bronzu,

2 Car. 22:4

4 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostret,

5 I kože ovnujske crvene obojene, i kože jazavičije, i drvo sitim,

6 Ulje za videlo, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,

7 Kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.

2 Moj. 28:15

8 I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam;

3 Moj. 4:6, Jev. 3:6, Otk. 21:3

9 Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite.

10 Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta, i u visinu od podrug lakta.

2 Moj. 37:1, 5 Moj. 10:3, Jev. 9:4

11 I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj ga; i ozgo mu načini zlatan venac unaokolo.

12 I salij mu četiri biočuga od zlata, i metni mu ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva biočuga i s druge strane dva biočuga.

13 I načini poluge od drveta sitima, i okuj ih u zlato.

4 Moj. 4:6

14 I provuci poluge kroz biočuge s obe strane kovčegu, da se o njima nosi kovčeg;

15 U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih.

1 Car. 8:8

16 Pa u kovčeg metni svedočanstvo, koje ću ti dati.

2 Moj. 16:34, 2 Moj. 31:18, 2 Moj. 40:20, 4 Moj. 17:10, 5 Moj. 10:2, 5 Moj. 31:26, 1 Car. 8:9, 2 Car. 11:12

17 I načini zaklopac od čistog zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta.

2 Moj. 37:6, Rim. 3:25, Jev. 9:5

18 I načini dva heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na dva kraja zaklopcu.

19 I načini heruvima jednog na jednom kraju a drugog heruvima na drugom kraju; na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja.

20 I neka heruvimi rašire krila u vis da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvimima.

1 Car. 8:7, 1 Dn. 28:18

21 I metnućeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svedočanstvo koje ću ti dati.

2 Moj. 26:34, 2 Moj. 40:20, 5 Moj. 10:2, 1 Car. 8:9, 2 Dn. 5:10

22 I tu ću se sastajati s tobom i govoriću ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svedočanstva, sve što ću ti zapovedati za sinove Izrailjeve.

2 Moj. 29:42, 4 Moj. 7:89, 4 Moj. 17:4, 1 Sam. 4:4, 2 Sam. 6:2, 2 Car. 19:15, Ps. 80:1, Ps. 90:1, Isa. 37:16

23 Načini i sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta.

2 Moj. 37:10, 1 Car. 7:48, 2 Dn. 4:8, Jev. 9:2

24 I pokuj ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo.

25 I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan venac oko oplate.

26 I načini mu četiri biočuga od zlata, i metni mu te biočuge na četiri ugla koji će mu biti kod četiri noge.

27 Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge da se nosi sto.

28 A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih zlatom da se o njima nosi sto.

29 I načini mu zdele i čaše i vedra i kotliće, kojima će se prelivati, a načinićeš ih od čistog zlata.

2 Moj. 37:16, 4 Moj. 4:7

30 I metaćeš na sto hlebove, da su postavljeni svagda preda mnom.

3 Moj. 24:5

31 I načini svećnjak od čistog zlata, jednostavan neka bude svećnjak; stup i grane i čašice, jabuke, i cvetovi neka budu u njega.

2 Moj. 37:17, 1 Car. 7:49, Zah. 4:2, Jev. 9:2, Otk. 1:12, Otk. 4:5

32 A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svećnjaka a tri grane s druge strane svećnjaka.

2 Moj. 37:18, 4 Moj. 8:4

33 Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svećnjaka.

34 I na samom svećnjaku neka budu četiri čašice kao badem i jabuke i cvetovi.

35 Jedna jabuka pod dve grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane što izlaze iz njega; tako će biti pod šest grana što će izlaziti iz svećnjaka;

36 Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze; sve jednostavno od čistog zlata.

37 I načinićeš mu sedam žižaka, i palićeš ih da svetle sa svake strane;

2 Moj. 27:21, 2 Moj. 30:8, 2 Moj. 40:25, 3 Moj. 24:3, 4 Moj. 8:2, 2 Dn. 13:11, Otk. 1:12

38 I usekači i spremice za gar neka budu od čistog zlata.

39 Od talanta čistog zlata neka bude načinjen sa svim tim spravama.

40 I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori.

2 Moj. 26:30, 4 Moj. 8:4, 1 Dn. 28:11, 1 Dn. 28:19, Dela 7:44, Jev. 8:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I