Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ne iznosi lažnih glasova; ne pristaj s bezbožnikom da svedočiš krivo.

1 Car. 21:10, Priče 10:18, Priče 19:5, Dela 6:11

2 Ne idi za množinom na zlo, i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda.

1 Car. 19:10, Jov 31:34, Ps. 72:2, Lk. 23:23

3 Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah.

3 Moj. 19:15

4 Ako naiđeš na vola neprijatelja svog ili na magarca njegovog, gde je zalutao, odvedi ga k njemu.

5 Moj. 22:1, Priče 25:21, 1 Sol. 5:15

5 Ako vidiš gde je nenavidniku tvom pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.

6 Nemoj izvrnuti pravde siromahu svom u parnici njegovoj.

Jov 31:13

7 Reči lažne kloni se, i bezazlenog i pravog nemoj ubiti, jer neću opravdati bezbožnika.

3 Moj. 19:16, Rim. 1:18, Ef. 4:25

8 Ne uzimaj poklona, jer poklon zaslepljuje okate i izvrće reči pravima.

4 Moj. 22:7, Priče 17:8

9 Došljake ne cveli, jer vi znate kakva je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji misirskoj.

Ps. 94:6

10 Šest godina zasejavaj zemlju svoju i sabiraj rod njen;

3 Moj. 25:2, 3 Moj. 25:3

11 A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvog, a šta iza njih ostane neka jedu zveri poljske; tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim.

3 Moj. 19:9

12 Šest dana radi poslove svoje, a u sedmi dan počini, da se odmori vo tvoj i magarac tvoj, i da odahne sin robinje tvoje i došljak.

Lk. 13:14

13 Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih, i da se ne čuje iz usta vaših.

Is.N. 23:7, Os. 2:17

14 Tri puta preko godine svetkuj mi:

5 Moj. 16:16

15 Praznik presnih hlebova drži; sedam dana jedi hlebove presne, kao što sam ti zapovedio, na vreme, meseca Aviva, jer si tada izašao iz Misira; i niko da ne izađe preda me prazan;

2 Moj. 12:15, 2 Moj. 13:4

16 I praznik žetve prvina od truda tvog što poseješ u polju svom; i praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj s njive.

3 Moj. 23:10

17 Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga.

Dela 2:6

18 Krv od žrtve moje ne prinosi uz hlebove kisele, i pretilina praznika mog da ne prenoći do jutra.

2 Moj. 16:19

19 Prvine od prvog roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svog; nemoj kuvati jagnjeta u mleku majke njegove.

4 Moj. 15:20, 5 Moj. 14:21, Nem. 10:35, Priče 3:9

20 Evo, ja šaljem anđela svog pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio.

21 Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti greh, jer je moje ime u njemu.

Is.N. 24:19, Isa. 9:6, Jer. 23:6, Jn. 10:38, Ef. 4:30, 1 Jn. 5:16

22 Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.

1 Moj. 12:3

23 Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešće te u zemlju amorejsku i hetejsku i ferezejsku i hananejsku i jevejsku i jevusejsku, i ja ću ih istrebiti.

Is.N. 24:8

24 Nemoj se klanjati bogovima njihovim niti im služiti, ni činiti šta oni čine, nego ih sasvim obori i likove njihove sasvim izlomi.

2 Moj. 20:5

25 I služite Gospodu Bogu svom, i On će blagosloviti hleb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest između vas.

5 Moj. 7:15, 5 Moj. 10:12, 5 Moj. 28:5, Is.N. 22:5, Mt. 4:10

26 Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj; i broj dana tvojih napuniću.

1 Moj. 25:8, Jov 21:10

27 Pustiću strah svoj pred tobom, i uplašiću svaki narod na koji dođeš, i obratiću k tebi pleći svih neprijatelja tvojih.

1 Moj. 35:5, 5 Moj. 2:25, 1 Sam. 14:15, 2 Sam. 22:41

28 Poslaću i stršljene pred tobom, da teraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe.

5 Moj. 7:20

29 Neću ih oterati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zverje poljsko ne namnoži na tebe.

5 Moj. 7:22

30 Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju.

31 I postaviću međe tvoje od mora crvenog do mora filistejskog i od pustinje do reke; jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji da ih oteraš ispred sebe.

Is.N. 21:44, 1 Car. 4:21, Ps. 80:11

32 Nemoj hvatati vere s njima ni s bogovima njihovim.

Is.N. 9:6, Is.N. 9:15

33 Neka ne sede u zemlji tvojoj, da te ne navrate da se ogrešiš o mene, jer bi služio bogovima njihovim, i to bi ti bila zamka.

2 Moj. 34:12, 2 Moj. 34:15, 5 Moj. 7:2, 5 Moj. 12:30, 5 Moj. 20:18, Is.N. 23:13, Sud. 2:3, 1 Sam. 18:21, Ps. 106:36

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I