Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Gospod reče Mojsiju: Evo, postavio sam te da si Bog Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj.

2 Moj. 4:16, Jer. 1:10

2 Govorićeš sve što ti zapovedim; Aron, pak, brat tvoj govoriće Faraonu da pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.

3 A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji misirskoj.

2 Moj. 4:7, 2 Moj. 11:9

4 I neće vas ipak poslušati Faraon; a ja ću metnuti ruku svoju na Misir, i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrailjeve iz zemlje misirske sudovima velikim.

2 Moj. 6:6, 2 Moj. 6:26, 2 Moj. 10:1, 2 Moj. 11:9, 2 Moj. 12:41

5 I poznaće Misirci da sam ja Gospod, kad dignem ruku svoju na Misir, i izvedem sinove Izrailjeve između njih.

2 Moj. 3:20, 2 Moj. 8:22, 2 Moj. 10:7, 2 Moj. 14:4, 2 Moj. 14:18, Ps. 9:16, Ps. 59:13, Ps. 83:18

6 I učini Mojsije i Aron, kako im zapovedi Gospod, tako učiniše.

7 A Mojsiju beše osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad govorahu s Faraonom.

5 Moj. 29:5, 5 Moj. 31:2, 5 Moj. 34:7, Dela 7:23

8 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

9 Kad vam kaže Faraon i reče: Učinite kako čudo, onda reci Aronu: Uzmi štap svoj, i baci ga pred Faraona; te će se premetnuti u zmiju.

Isa. 7:11, Jn. 2:18, Jn. 4:2, Jn. 4:17, Jn. 6:30

10 I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona, i učiniše kako zapovedi Gospod; i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove, i premetnu se u zmiju.

2 Moj. 4:3

11 A Faraon dozva mudrace i vračare; te i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem.

1 Moj. 41:8, 2 Moj. 7:22, 2 Moj. 8:7, 2 Moj. 8:18, Jov 12:16, Priče 12:5, Isa. 19:13, Dan. 2:2, Sof. 1:8, 2 Kor. 11:13, 2 Sol. 2:9, 2 Tim. 3:8, 2 Tim. 3:13, 2 Pet. 2:13, Otk. 12:9, Otk. 13:14

12 I baciše svaki svoj štap, i premetnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždre njihove štapove.

13 I otvrdnu srce Faraonovo, i ne posluša ih, kao što beše kazao Gospod.

2 Moj. 4:21

14 I reče Gospod Mojsiju: Oteža srce Faraonovo; neće da pusti narod.

2 Moj. 8:15, 2 Moj. 10:1, 2 Moj. 10:20

15 Idi ujutru k Faraonu. Gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štap koji se bio premetnuo u zmiju uzmi u ruku.

2 Moj. 2:5, 2 Moj. 4:2

16 I reci mu: Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem: Pusti narod moj da mi posluži u pustinji. Ali ti eto još ne posluša.

2 Moj. 3:12, 2 Moj. 3:18, 2 Moj. 5:1, 2 Moj. 5:3

17 Zato Gospod ovako veli: Ovako ćeš poznati da sam ja Gospod: evo, udariću štapom što mi je u ruci po vodi što je u reci, i premetnuće se u krv.

2 Moj. 4:9, Ps. 9:16, Jezek. 21:4, Jezek. 25:17, Jezek. 32:6, Jezek. 34:30, Joilo 3:17, Otk. 16:3, Otk. 16:4, Otk. 16:6

18 I ribe u reci pomreće, i reka će se usmrdeti, i Misirci će se uzmučiti tražeći vode da piju iz reke.

2 Moj. 7:24, Isa. 19:6

19 I Gospod reče Mojsiju: Reci Aronu: Uzmi štap svoj, i pruži ruku svoju na vode misirske, na potoke, na reke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovih; i premetnuće se u krv, i biće krv po svoj zemlji misirskoj, i po sudima drvenim i kamenim.

2 Moj. 4:9, 2 Moj. 8:5, 2 Moj. 9:22, 2 Moj. 10:12, 2 Moj. 10:21, 2 Moj. 14:21, 2 Moj. 14:26, 2 Car. 4:29, Otk. 11:6

20 I učiniše Mojsije i Aron kako im zapovedi Gospod; i podigavši Aron štap svoj udari po vodi koja beše u reci pred Faraonom i slugama njegovim. I sva voda što beše u reci premetnu se u krv.

2 Moj. 17:5, Ps. 78:44, Ps. 105:29

21 I pomreše ribe što behu u reci, i usmrde se reka tako da ne mogahu Misirci piti vode iz reke, i beše krv po svoj zemlji misirskoj.

22 Ali i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem; i srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što beše kazao Gospod.

23 I okrenuvši se Faraon otide kući svojoj, i ne mari ni za to.

Priče 29:1

24 A Misirci svi kopaše oko reke tražeći vode da piju; jer ne mogahu piti vode iz reke.

25 I navrši se sedam dana kako reku udari Gospod.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I